Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne de Afaceri"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611

 
ghmold@ase.md

 
 (022) 402 944
moldovanugh

Gherghe MOLDOVANU
dr., conf.univ.
șef-catedră
Limbi Moderne de Afaceri

Istoricul catedrei

Catedra „Limbi Moderne de Afaceri” a fost fondată la 1 septembrie 1991 odată cu inaugurarea ASEM cu denumirea iniţială „Limbi Moderne şi Corespondenţă Economică”.

La origine, activitatea instructiv-didactică a catedrei se axa pe predarea/învăţarea limbilor străine de afaceri (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) şi a limbilor română şi rusă la toate facultăţile ASEM. Ulterior, în virtutea unor modificări de structură, în baza secţiei de română şi rusă, a fost creată actuala catedră „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”.

În legătură cu necesitatea predării aprofundate a limbilor străine de afaceri la unele facultăţi, precum şi datorită creşterii considerabile a efectivului de studenţi şi a corpului profesoral-didactic, în 1994, catedra „Limbi Moderne şi Corespondenţă Economică” a fost reorganizată în două catedre separate, respectiv, catedrele „Limbi Moderne de Afaceri” şi „Limbi Moderne Aplicate”.

De atunci, catedra „Limbi Moderne de Afaceri” este afiliată, din punct de vedere administrativ, la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale şi se specializează în predarea aprofundată a limbilor străine de afaceri – engleza, franceza, germana şi spaniola – la facultăţile „Relaţii Economice Internaţionale”, „Finanţe” şi „Business şi Administrarea Afacerilor”. Aceste materii se predau la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat) şi ciclul III (doctorat).

Nu mai puţin arzătoare era, chiar de la bun început, şi problema modalităţilor de familiarizare a specialiştilor de limbi străine cu principiile şi noţiunile fundamentale ale economiei, fără de care predarea eficientă a unui curs de limbi de afaceri este imposibilă. În urma unor dezbateri îndelungate organizate la nivelul catedrei, s-a cristalizat ideea, conform căreia predarea unui curs de limbi de afaceri, deşi necesită însuşirea unui anumit volum de cunoştinţe ce ţin de domeniul economiei şi lumii afacerilor, nu înseamnă în niciun caz convertirea profesorilor de limbi în profesori de economie.
Pornind de la această concluzie, cadrele didactice de la catedră au găsit diverse modalităţi de trecere de la limba economică la limba de afaceri cu toate implicaţiile corespunzătoare. În acest context, unii au urmat cursuri de iniţiere în teoria economică (Hanganu A., Reabţov Gh., Ruga E.) alţii au absolvit una din facultăţile ASEM (Moldovanu Gh., Bolgari N., Demcenco C., Chiosea A., Chimacovschi A., Vasilachi S.), iar alţii au obţinut masteratul în economie (Dârul L., Guţu-Gordienco I., Panainte L.).

Rolul catedrei în prezent

În condițiile actuale, caracterizate prin accentuarea tendinţelor de globalizare în toate domeniile de activitate umană, rolul limbilor moderne de circulaţie internaţională este greu de supraestimat. După cum se menţionează în Recomandarea R (82) 18 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei ” doar prin o mai bună cunoaştere a limbilor moderne se va reuşi a facilita comunicarea şi schimburile între cetăţenii Europei, limba maternă a cărora este diferită, contribuind pe această cale la extinderea mobilităţii, la înţelegerea reciprocă şi cooperarea în Europa, precum şi la eliminarea prejudecăţilor şi a discriminării” şi că ”statele membre, adoptând sau elaborând o politică naţională în domeniul predării şi învăţării limbilor moderne, ar putea reuşi să atingă un grad mai înalt de convergenţă la nivel european”. Din această perspectivă, catedrelor de limbi moderne din cadrul instituţiilor universitare le revine un rol deosebit de important.

Aşadar, continuarea acţiunilor de modernizare a conţinutului procesului de învăţământ şi de ajustare a programelor analitice în sensul restructurării şi alinierii permanente la standardele şi cerinţele actuale, modernizarea procesului didactic sub aspectul metodelor de transmitere, asimilare şi verificare a cunoştinţelor şi competenţelor lingvistice, analiza de substanţă şi de conţinut, a programelor analitice şi armonizarea lor globală la nivelul catedrei pentru eliminarea suprapunerilor şi creşterea adecvării la cerinţele actuale, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale cadrelor didactice prin încurajarea înscrierii şi susţinerii doctoratului în domeniul disciplinelor postului ocupat şi participarea la cursuri de perfecţionare şi menţinerea unui climat favorabil de muncă î-i permite catedrei să-şi îndeplinească cu înaltă responsabilitate şi succes rolul de centru fiabil de pregătire a specialiştilor pentru toate ramurile economiei naţionale cu cunoaşterea aprofundată a limbilor moderne de afaceri.

Cuvântul de ordine pentru catedră relativ la procesul de învăţământ pentru perioada imediat următoare este aducerea actului său educaţional la un nivel de calitate şi eficienţă conformă cu standardele de calitate ISO şi la o formulă de organizare şi funcţionare care să-i asigure competitivitatea în viitorul spaţiu comun european de educaţie superioară în curs de construcţie pe baza specificaţiilor Declaraţiei de la Bologna, Cadrului European al Calificărilor (EQF)şi ale Cadrului European de referinţă pentru limbi.

Este oportun să menţionăm că pe lângă catedră funcţionează Centrul de susţinere a examenelor Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris în domeniul limbii franceze de afaceri. Catedrei îi aparţine exclusivitatea în acest domeniu în Republica Moldova, ceea ce este un lucru onorabil, dar şi de mare responsabilitate. Candidaţii care susţin cu succes examenele obţin o diplomă recunoscută pe plan internaţional în domeniul limbii franceze de afaceri eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris.

Un loc aparte în activitatea catedrei îi revine şi Centrului de Instruire Lingvistică menit să ajute studenţii atât în depăşirea lacunelor, cât şi în perfecţionarea permanentă a nivelului lingvistic. Desigur, urmează să extindem oferta didactică a catedrei cu programe de predare a limbilor străine adulţilor, în conformitate cu noile cerinţe ale pieţei.