Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne de Afaceri"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611

 
ghmold@ase.md

 
 (022) 402 944

Activitatea ştiinţifică, didactică şi cea de perfecţionare este de neconceput fără colaborarea cu alte centre ştiinţifico-didactice din ţară şi de peste hotare în vederea schimbului şi îmbogăţirii reciproce de experienţă în domeniul respectiv.

Astfel, din ziua fondării catedrei, colaborarea în cauză acoperă şapte direcţii de bază:
 1. Studii postuniversitare (masterat, doctorat şi postdoctorat);
 2. Formare continuă (perfecţionare şi calificare suplimentară/recalificare);
 3. Participări la foruri ştiinţifice;
 4. Publicarea articolelor în ediţii ştiinţifice periodice;
 5. Participare în calitate de preşedinţi în componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă
 6. Participare la consilii ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor şi de doctor habilitat în calitate de referenţi oficiali sau membri ai consiliului;
 7. Participare la probe de masterat (admitere) şi doctorat (admitere şi examene de doctorat) în calitate de membri ai comisiilor de examinare.
În acest context, catedra menţine relaţii cu următoarele intsituţii din ţară:
 1. Universitatea de Stat din Moldova (Facultăţile de Limbi şi Literaturi Străine, de Litere şi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei);
 2. Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” (Facultatea de Limbi Străine);
 3. Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi (Facultatea de Limbi Străine);
 4. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Facultatea de Limbi Străine);
 5. Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Filologie);
 6. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 7. Institutul de Instruire Continuă;
 8. Casa Limbii Române;
 9. Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul;
 10.  Universitatea de Stat din Comrat;
Printre instituţiile de peste hotare cu care sunt stabilite şi dezvoltate relaţii de colaborare se numără următoarele:
 1. ASE Bucureşti (România);
 2. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România);
 3. Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi (România);
 4. Universitatea Pierre Mendès France din Grenoble (Franţa);
 5. Institutul de Traducători/Interpreţi şi Relaţii Internaţionale din Strasbourg (Franţa);
 6. Universitatea MC GILL din Montréal (Canada);
 7. Universitatea Naţională „T.Şevcenko” din Kiev (Ucraina);
 8. Universitatea Naţională „I.Franko” din Lvov (Ucraina);
 9. Universitatea de Stat „M.V.Lomonosov” din Moscova (Federaţia Rusă);
 10. Universitatea Prieteniei Popoarelor din Moscova (Federaţia Rusă);
 11. Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă);
 12. Camera de Comerţ şi Industrie din Paris (Franţa).