Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne de Afaceri"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611

 
ghmold@ase.md

 
 (022) 402 944

Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2014

Activitatea instructiv-didactiă este de neconceput fără activitatea de cercetare. Este important să menţionăm că începând cu anul 1994, cercetările ştiinţifice ale catedrei capătă un caracter bine pronunţat, mai cu seamă, prin conturarea unor studii de perspectivă canalizate în trei direcţii şi crearea echipelor de cercetători:

 1. investigarea comparativ-tipologică a limbilor romano-germanice şi slave (terminologie, derivatologie, sintaxă, semantică, lexicologie, traducere),
 2. bazele lingvo-didactice ale limbilor moderne de afaceri,
 3. problemele actuale de lingvistică şi sociologia limbii (coordonator ştiinţific - Gh. Moldovanu, prof. univ., doctor habilitat în filologie).
În acest context, obiectivele principale de cercetare ale catedrei sunt:
 1. Dezvoltarea gândirii filologice pe făgaşul noilor teorii lingvistice, sociolingvistice şi socioculturale în plan comparativ-contrastiv;
 2. Reliefarea particularităţilor lingvo-didactice ale predării/învăţării limbilor străine de afaceri şi elaborarea unor modele şi soluţii viabile, capabile să contribuie la eficientizarea procesului de studiu;
 3. Monitorizarea activităţii de publicare a lucrărilor ştiinţifico-didactice;
 4. Difuzarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin participarea la conferinţe în ţară şi peste hotare;
 5. Promovarea, în procesul instructiv-formativ, a rezultatelor investigaţiilor.
În baza cercetărilor profesorilor de la catedră:
 • s-a propus o nouă interpretare a conceptelor de derivare şi formare a cuvintelor, stabilindu-se relaţii de hipero-hiponimie între aceste fenomene considerate, în mod tradiţional, ca fiind identice;
 • s-a argumentat caracterul sistemic al lexicului limbii franceze, în particular, şi al limbilor romanice, în general, caracterizat prin prezenţa derivatelor supletoide şi supletive după formă;
 • s-a introdus noţiunea şi termenul de paradigmă derivaţională complexă care completează lacunele microsistemelor derivaţionale existente, cum ar fi cuibul derivaţional;
 • s-a propus o tipologie a modelelor de derivare semantică şi a celor de derivare multiplă în procesul formării Nomina agentis şi Nomina actionis;
 • s-au formulat propuneri concrete privitor la depăşirea vidului identităţii în RM şi acţiunile de edificare a identităţii naţionale în noul stat suveran;
 • s-au determinat principiile structural-semantice care oferă studenţilor mijloace necesare pentru însuşirea rapidă a terminologiei economice şi a celei din domeniul informaticii, constituind un suport pentru comunicarea scrisă şi orală;
 • s-au relevat structurile comparative cu elementul ,,ca’’ în limbile română, germană şi rusă şi s-au descris particularităţile culturologice ale structurilor respective;
 • s-a efectuat analiza structurilor comparative din perspectiva universaliilor;
 • s-au identificat mijloacele lingvistice şi paralingvistice de exprimare a indiferenţei în limbile română, engleză, franceză şi rusă;
 • s-a efectuat analiza categoriei indiferenţei din perspectiva sociolingvistică;
 • a fost delimitat, prin prisma teoriilor moderne, câmpul semantic al verbelor semicopulative în engleză şi română;
 • s-a efectuat o inventariere şi o clasificare a verbelor semicopulative prin prisma teoriei centru-periferie;
 • s-a propus o clasificare tipologică pe subdomenii economice a anunţurilor publicitare privind oferirea / solicitarea posturilor de muncă;
 • s-au examinat particularităţile lingvistice şi sociolingvistice ale limbajelor anunţilor de mică publicitate în limba franceză şi română prin prisma similitudinilor şi diferenţelor;
 • s-a aprofundat reflecţia cu privire la perfecţionarea comunicării externe a întreprinderii prin mica publicitate;
 • s-au descris componentele competenţei comunicative;
 • s-au conturat limitele demersului pedagogic experimental în vederea validării strategiilor didactice interactive;
 • s-au identificat tipurile de echivalenţe lexicale şi gramaticale în corespondenţa de afaceri în vederea determinării tehnicilor de traducere (în baza materialului limbilor engleză, germană şi română);
 • s-a relevat rolul conectorilor pragmatici şi a cuvintelor incidente în crearea coeziuni textului economic;
 • s-a oferit o paradigmă de cercetare şi implementare a politicii şi planificării lingvistice în societatea modernă;
 • s-au identificat şi s-au descris, pentru prima oară în sociolingvistica românească, profilurile definitorii, componentele şi obiectivele politicii şi planificării lingvistice;
 • s-a propus un model integrat al politicii şi planificării lingvistice menit să servească drept cadru de referinţă pentru factorii decizionali atât la nivel macrosociolingvistic, cât şi la nivel meso- şi microsociolingvistic;
 • s-a elaborat un model de analiză a eficienţei planificării lingvistice;
 • s-au creat premisele teoretice şi metodologice pentru revizuirea politicii lingvistice actuale ale Republicii Moldova în vederea implementării unei politici lingvistice echitabile bazate pe fundamente teoretice şi metodologice solide;
 • s-au propus soluţii concrete pentru depăşirea vidului identitar în Republica Moldova;
 • s-a operat o distincţie clară între diglosie şi bilingvism;
 • s-a făcut o serie de recomandări pentru implementarea unei politici lingvistice adecvate în Republica Moldova;
 • s-au evidenţiat particularităţile articulatorii, acustice, statistice şi lingvo-didactice ale unităţilor consonantice monofonematice compuse (în baza materialului limbilor română şi engleză).

În cadrul acestor direcţi de cercetare au fost susţinute 4 teze de doctor în filologie (Plăcintă L., Teslaru E., Dragancea S., Chirdeachin A. şi Munca D.) şi o teză de doctor habilitat în filologie (Moldovanu Gh.).

În vederea diseminării rezultatelor ştiinţifice, cercetătorii catedrei au participat activ în anul universitar 2014-2015 la diverse manifestări ştiinţifice, publicând multiple lucrări ştiinţifice în analele şi culegerile de articole.

Cadrele didactice a catedrei Limbi Moderne de Afaceri au participat la:
 • Conferinţa ştiinţifică «Проблемы отраслевой коммуникации, перевода и интеграционные процессы в обществе», Харьков;
 • Colloque international La formation aux savoir-faire académiques et professionnels dans le réseau des filières francophones en Europe Centrale et Orientale, ASE, Bucureşti;
 • Seminare metodologice organizate de American Councils for International  Education in Moldova;
 • Conferinţa ştiinţifica internaţională Epoca marilor deschideri: rolul limbilor şi al literaturilor în societatea pluralistă, USM, Chişinău;
 • Conferinţa ştiinţifica naţională  Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova ASEM, Chişinău;
 • Simpozion internaţional Probleme actuale de lingvistică română in honorem professoris octogenario  Anatol Ciobanu  CEP USM Chişinău;
 • Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, ASEM, Chişinău;
 • Conferinţa ştiinţifică Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice. Universitatea de Stat„Alecu Russo”, Bălţi.
Principalele rezultate ale cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în publicaţii, cele mai semnificative fiind următoarele:
 1. Moldovanu Gh. Corespondenţa de afaceri în limba franceză. Chişinău: ASEM, 1993. 132 p. (manual);
 2. Moldovanu Gh., Demerji I. La communication en français. Chişinău: Tipografia Centrală, 1997. 183p. (manual);
 3. Moldovanu Gh. Savoir communiquer dans les affaires. Chişinău: Tipografia Centrală, 1999. 192 p. (manual);
 4. Moldovanu Gh. écrire et convaincre. Chişinău: Tipografia Centrală, 2000. 235p. (manual);
 5. Moldovanu Gh. Деривационные микросистемы французского языка: комплексная деривационая парадигма. Chişinău: ASEM, 2000. 169 p. (monografie);
 6. Moldovanu Gh. Politica şi planificarea lingvistică: de la teorie la practică. Chişinău: ASEM, 2007, 371 p. (monografie);
 7. Dragancea S. Réussir à l’écrit. Chişinău: ASEM, 2009. 134 p. (suport de curs);
 8. Bolgari N., Chimacovschi A., Stratulat O., Mămăligă A., Demcenco C. Become effective in business communication. Chişinău, 2004, 232 p. (manual);
 9. Stratulat O., Bolgari N. Guide in Business English. Chişinău: Reclama, 2002. 253 p. (manual);
 10. Patraşcu L., Patraşcu D., Mocrac A. Metodologia cercetărilor în ştiinţa psihico-pedagogică. Chişinău: Stiinţa, 2003. 200 p. (monografie);
 11.  Hârbu S., Panainte L. Testsammlung Wirtschaftsdeutsch. Chişinău: ASEM, 2002. 106 p.
 12. Grozav P., Geru T., Vasilachi S. Tests on Business English. Chişinău: ASEM, 2002. 102 p.
 13. Moldovanu Gh. Programme du cours: Théorie et pratique de la traduction (cu explicaţii şi recomandări didactice în limba franceză). Chişinău: Arc, 2002. 33 p.
 14. Ruga E. et al. Programa analitică a cursului The Theory of Translation. Chişinău: Arc, 2003. 21 p.
 15. Ruga E. et al. Programme for the Course on Business Correspondence. Chişinău: Arc, 2003. 45 p.
 16. Moldovanu Gh. Politica lingvistică în Moldova sovietică: obiective, strategii şi rezultate. În: Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, tomul XI, nr.2, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p.35-58.
 17. Moldovanu Gh. Legislaţia lingvistică a Republicii Moldova. În: Buletinul Institutului de Lingvistică, nr.4, Chişinău, 2005, p.85-100.
 18. Moldovanu Gh. Controverse privind bilingvismul şi diglosia: implicaţii asupra politicilor lingvistice naţionale. In: The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Sibiu, 02-07 June 2009. Proceedings, Montreal: Polytehnic International Press, 2009, Vol. III, p.459-464.
 19. Moldovanu Gh. Tipologia politicilor lingvistice. In: Limba Română. nr.1-3, Chişinău, 2005, p.116-125.
 20. Moldovanu Gh. Bilingvism, diglosie, conflict lingvistic: o disociere utilă pentru analiza limbilor în contact. În: Limba Română, nr.11, Chişinău, 2005, p.6-17.
 21. Moldovanu Gh. Bilingvism versus asimilare lingvistică în Republica Moldova. În: Revistă de Lingvistică şi Ştiinţă Literară, nr. 1-2, Chişinău, 2007, p.92-100.
 22. Moldovanu Gh. La situation sociolinguistique en République de Moldova: évolution et perspectives. În: Materialele Colocviului Internaţional de ştiinţe ale limbajului „Limbaje şi comunicare”, ediţia a VII-a, Cernăuţi, 2003. Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2005, p.721-734.
 23. Moldovanu Gh. Tipuri de intervenţionism lingvistic. În: Materialele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului Eugen Coşeriu, ediţia a VIII-a, Strategii discursive, partea I. Chişinău, 2005, p.129-137.
 24. Moldovanu Gh. Paradigme de cercetare a multilingvismului societal. În: Materialele Colocviului Internaţional „Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani”, Chişinău, 25 ianuarie 2008, Chişinău: USM, 2009, p.371-379.
 25. Hanganu A. Rolul centrelor de resurse în învăţarea limbilor moderne. În: Perfecţionarea sistemului de învăţământ economic superior (din experienţa franceză). Chişinău: Arc, 2001, p. 111-117.
 26. Bujoreanu M., Hanganu A. Certaines difficultés de la rédaction des écrits universitaires et des conseils pour les éviter. În: Perfecţionarea sistemului de învăţământ economic superior (din experienţa franceză). Chişinău: Arc, 2001, p.102-127.
 27. Sârghi E. Consideraţii privind învăţământul autonom al limbilor moderne. În Perfecţionarea sistemului de învăţământ economic superior (din experienţa franceză). Chişinău: Arc, 2001, p. 118-126.
 28. Chirdeachin A. Caracteristica articulatorie şi parametrii acustici ai africatei alveolare /ts/ din română în comparaţie cu secvenţa /t+s/ din engleză (studiu de sinteză) . În: Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. Chişinău: CEP USM, 2003, p. 100-108.
 29. Chirdeachin A. Cu privire la unele particularităţi acustice ale africatelor în română şi engleză (studiu de sinteză) . În: Analele Ştiinţifice ale USM, Seria „Ştiinţe filologice”. Chişinău: CEP USM, 2004, p. 457-463.
 30. Кирдякин А.А. Некоторые акустические особенности аффрикаты /ʤ/ в румынском и английском языках (по данным осциллографирования) . În: Англистика ХХI века: Сборник материалов III Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 24-26 января 2006 г. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2007, c. 565-571.
 31. Владимиров А.С. et al. О применении визуальных средств в преподавании английского языка. În: Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 11-14 апреля 2007 г. Том III . Москва: Изд-во МГУ, ИТК «Дашков и Ко», 2007, c. 231-236.
 32. Ruga E. et al.Competenţe elocuţionale. În: Probleme de lingvistică generală şi romanică. Vol. II. Chişinău: CE USM, 2003, p. 78-83
 33. Grozav P. Students’ Mistakes in Using the Linking Verbs. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.184-187.
 34. Dragancea S. Reflecţii despre relaţia artă-publicitate. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.27-32.
 35. Dragancea S. Activităţile de simulare în procesul de studiere a limbii franceze de afaceri. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.158-163.
 36. Hârbu S. Dificultăţi de traducere a structurilor comparative cu elementul „ca”. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.50-56.
 37. Demcenco C., Chiosea A. et. al. Folosirea cuvintelor incidente în comunicarea scrisă. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.58-72.
 38. Mămăligă A., Demcenco C., Guţul-Gordienco I. et. al. Jonctivele coordonate şi distribuirea lor în textul economic. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.73-81.
 39. Andronic C. Tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative în predarea limbilor străine. În: Didactica-Pro. – 2009. – Nr. 4. – p. 12-18.
 40. Apachiţa S. Headlines as a Result of Extralinguitsic Factors. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.98-103.
 41. Diaconu L. Films and FFL. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.108-114.
 42. Reabţov Gh. Mozaicul cromatic în opera scriitorilor şi pictorilor francezi. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.139-146.
 43. Volohov N. Consideraţii privind principiile şi componentele învăţământului comunicativ. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.163-172.
 44. Damian V., Rudenco M. Practici de lucru autonom în predarea/învăţarea limbii franceze. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.192-197.
 45. Damian S. Utilizarea calculatorului în predarea limbii franceze. În: Connexions et perspectives en philologie contemporaine. Actes du Colloque International, 20-21 oct. 2006, II-ième édition. Chişinău, CEP USM, 2007, p. (în colaborare)
 46. Dârul L. Tehnici de eliminare a dificultăţilor în procesul de dezvoltare a competenţei de producere scrisă. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. – Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.197-201 (în colaborare).
 47. Vasilachi S. Ways to Express Indifference from Unemotional versus Emotional Perspective. În: Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică. Conferinţa ştiinţifică republicană, 26 iunie 2008. – Chişinău: Editura ASEM, 2008, p.213-217.
 48. Hioară N. et. al. Language of Advertising and Its peculiarities in Translation. În: Tradiţie şi Modernitate în Abordarea Limbajului. Materialele colocviului comemorativ internaţional consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă, Bălţi, 25 noiembrie 2006. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006, p.
 49. Prisăcaru C. Denotacion y connotation: enfoque teorico. În: Analele ştiinţifice ale USM. Secţia „Lucrări studenţeşti”. Vol. II. Chişinău: CEP USM, 2008, p. 88-93.