Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Programul de master: Comerț Exterior și Activitate Vamală

În contextul aspirației şi necesității obiective de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, apariția acestei specializări are o motivație puternică. De asemenea, implementarea Acordului de Asociere și deschiderea accesului pe piața Europeană, determină cererea în creștere de specialiști cu cunoștințe profunde specializate în integrarea economică Europeană, adaptarea economiei Republicii Moldova la exigențele europene și prevederile Acordului de Asociere.

Programul de masterat „Comerț  Exterior și Activitate Vamală” este orientat spre: Formarea de abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor în domeniul Comerțului Exterior și Activitatea vamală; Dezvoltarea competențelor de gestionare a situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice; Dezvoltarea competențelor de asumare a responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor în care urmează să activeze.

Dezvoltarea acestor abilități și competențe profesionale și de cercetare este asigurată prin predarea mai multor discipline specifice procesului de Integrare Europeană și implementării zonei de liber schimb cuprinzător și aprofundat cu UE, precum și utilizarea unei game diversificate si creative de metode de  predare, cercetare, învățare și evaluare.

În conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă și are scopul de a forma economiști/conducători/finanțiști și fiscaliști competenți, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societății.

În procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape:

 1. Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari și parteneri (cadre științifico-didactice, absolvenți, studenți şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi;
 2. Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire)au fost stabilite rezultatele învățării (competenţele), pe care trebuie să le atingă studenții, prin alegerea dintr-o gamă largă de finalităţi a acelora relevante pentru studenți şi piaţa forţei de muncă;
 3. Asigurarea unui proces relevant de învăţare –  s-a luat decizia asupra modului în care studenții trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalitățile de studiu. Au fost stabilite şi selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea și modalitatea predării cursurilor;
 4. Stabilirea modului de evaluare – s-a luat decizia asupra modului în care se va determina dacă şi când studenții au atins finalitățile de studiu proiectate;
 5. Redactarea, analiza, verificarea, validarea și aprobarea planului de studii.
II. Concepția formării specialistului

Necesitățile societății în formarea specialistului în domeniul respectiv, sunt determinate de procesul de integrare europeană și implementarea Acordului de Asociere care necesita racordarea legislației naționale la aquis-ul comunitar, precum și realizarea reformelor in diverse domenii ale economiei naționale. Acest program de master contribuie la dezvoltarea profesională şi stimularea capacității de adaptare a tinerilor la exigențele şi evoluția pieței forței de muncă, propunându-și formarea resurselor umane pentru necesitățile proprii sistemului economic al Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european.

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de masterat le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes. Absolvenții programului sunt potențialii angajați ai sectorului public în calitate de: conducători si colaboratori ai departamentului relații internaționale; conducători si colaboratori ai birourilor vamale şi posturilor vamale; conducători si colaboratori ai departamentului achiziții si vânzări; consultanţi în domeniul tranzacțiilor internaționale; consultanţi în domeniul vămuirii; manageri pe logistica; experţi in regimuri si destinații vamale; experți în tranzacții internaționale; specialişti în domeniul vămuirii/ brokeri vamali. De asemenea, absolvenții programului sunt pregătiţi pentru a activa drept experți în cadrul misiunilor diplomatice și a ocupa posturi cu funcții de decizie atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), în special în  întreprinderi cu activitate de export orientate pe piața europeană etc.

Necesitatea specialiştilor în ştiinţe economice, în special în domeniul comerțului exterior, atât la moment, cât şi în viitor, va fi în creştere, dat fiind necesitatea şi complexitatea acţiunilor socio-economice pe care Republica Moldova urmează să le întreprindă în vederea integrării în Uniunea Europeană.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să formeze  personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională;
 • Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Comerțului Exterior și Activitate Vamală, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenți următoarele competențe - cheie generice: Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

  1. Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;
  2. Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;
  3. Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
  4. Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.
III. Finalități de studiu

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.

La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

  • Să demonstreze capacităţi analitice privitoare la cunoştinţele din domeniul Comerţului Internaţional şi să utilizeze integrat teoriile şi modelele specifice domeniului economiei  şi afacerilor internaţionale;
  • Sa aplice principiile de vămuire pe teritoriul Republicii Moldova și sa asigure optimizarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor si mijloacelor de transport, inclusiv prin perfectarea corecta a documentelor în operaţiunile de import-export;
  • Sa asigure desfăşurarea operațiunilor de import-export în conformitate cu abordarea sistemică şi procesuală și să efectueze calculul de eficienţa a operaţiunilor de import-export în cadrul întreprinderii.
  • Sa calculeze drepturile de import/export, să determine valoarea în vamă a mărfurilor și să aplice normele de completare a declarațiilor privind valoarea în vamă;
  • Sa aplice procedura de atacare a deciziilor acţiunilor şi inacţiunilor organelor vamale.
  • Sa aplice totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor;
  • Să poată să aplice diverse metode de documentare şi de analiză primară a datelor privind soluţionarea unei anumite problematici din domeniul comerțului exterior și negocierii;
  • Sa propună soluții pentrudiverse probleme din domeniul desfășurării operaţiunilor de vămuire şi plasare a mărfurilor sub diferite destinaţii vamale;
  • Sa utilizeze regulile de clasificare tarifară; procedura de perfectare şi depunere a cererii de înregistrare a Obiectelor de Proprietate Intelectuală (OPI);
  • Să poată lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine  specifice relaţiilor internaţionale;
  • Să poată aplica metodologia de diagnoză și să elaboreze o analiză complexa a indicatorilor macroeconomici ale țărilor UE și să poată  elabora o strategie de integrare a Republicii Moldova la o anumita grupare integraționistă;
  • Să demonstreze capacitatea de a gestiona probleme de comunicare interculturală și de  a munci în cadrul unei echipe; 
  • Să demonstreze capacitatea de a gestiona probleme de comunicare cu factorii politici şi administrativi direct implicaţi în activitatea de negociere, comerț exterior şi activitate vamală;
  • Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a crea o diagnoză a problemelor întâlnite pe bază de cercetare.

CARACTERISTICA de conferire a titlului de master la programul de masterat „Comerţ Exterior și Activitatea Vamală”

Internaţionalizarea şi globalizarea economică continuă impune necesitatea aprofundării şi diversificării cunoştinţelor în domeniul relaţiilor comerciale interstatale. Specializarea propusă „Comerţul exterior şi activitatea vamală” reprezintă un domeniu deosebit pentru formarea specialiştilor în acest  domeniu.  Programul de masterat se bazează pe studierea aspectelor teoretice şi practice ale comerțului internațional  în paralel cu studierea aspectelor legate de organizarea şi desfășurarea operaţiunilor de export – import inclusiv celor de vămuire. Domeniile studiate în cadrul acestui masterat oferă posibilitatea de a obţine cunoştinţe vaste ce ţin de sistemul comercial internaţional, tehnici de operaţiuni export - import, realizarea cercetărilor de marketing, cunoaşterea mediului european de afaceri, stabilirea strategiei şi politicii firmei în comerţul exterior, analiza şi diminuarea riscurilor în operaţiunile comerciale externe etc. Un aspect deosebit în cadrul acestui program de masterat îl prezintă studierea domeniului activităţii vamale în realizarea operaţiunilor de comerţ exterior. Studierea regimurilor vamale şi aplicarea acestora în cadrul operaţiunilor comerciale externe, evaluarea mărfurilor în vamă, calculul drepturilor de import în determinarea eficienţei tranzacţiilor, cunoaşterea aspectelor juridice în domeniul vamal, studierea codului vamal comunitar si a sistemului informaţional în domeniul vamal „Asycuda World” prezintă elementele de bază pentru însuşirea unor abilitaţi profesionale profunde la viitorii specialişti în relaţiile comerciale externe şi a specialiştilor în domeniul vămuirii.

Masteratul propus acoperă nevoia de formare a unor specialişti de înaltă calificare pentru asigurarea realizării activităţii de comerţ exterior per ansamblu. Specialiştii vor putea acorda asistenţa economică şi juridică şi în cadrul activităţilor nemijlocit legate de comerţul exterior şi activitatea vamală. De asemenea masteratul propus va asigura suplinirea şi asigurarea consecutivităţii în formarea cadrelor didactice şi știinţifice în domeniu.

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de masterat „Comerț exterior și activitatea vamală” le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Obţinând competenţele necesare, absolvenţii vor putea ocupa o varietate de posturi precum: consultanţi în relaţii economice externe; analişti economici; specialişti în cadrul organizaţiilor internaţionale; şefi de departamente de relaţii economice externe; consultanţi de specialitate în absorbţia fondurilor structurale; conducători ai subdiviziunilor în întreprinderi mixte; conducători ai departamentelor în cadrul ministerelor, departamentelor şi altor subdiviziuni; conducători ai organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale; experţi ale misiunilor diplomatice si consulare; experţi în cadrul instituţiilor publice; lectori în învăţământul superior; cercetători ştiinţifici.

Programul de master: Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică

În contextul aspirației şi necesității obiective de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, apariția acestei specializări are o motivație puternică. De asemenea, implementarea Acordului de Asociere și deschiderea accesului pe piața Europeană, determină cererea în creștere de specialiști cu cunoștințe profunde specializate în integrarea economică Europeană, adaptarea economiei Republicii Moldova la exigențele europene și prevederile Acordului de Asociere.

Programul de masterat „Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică” este orientat spre: Formarea de abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor în domeniul Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică; Dezvoltarea competențelor de gestionare a situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice; Dezvoltarea competențelor de asumare a responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor în care urmează să activeze.

Dezvoltarea acestor abilități și competențe profesionale și de cercetare este asigurată prin predarea mai multor discipline specifice procesului de realizarea a tranzacțiilor internaționale, dezvoltarea și menținerea relațiilor diplomatice cu țările lumii, precum și utilizarea unei game diversificate si creative de metode de  predare, cercetare, învățare și evaluare.

În conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă și are scopul de a forma economiști/conducători/finanțiști și fiscaliști competenți, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societății.

În procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape:

 1. Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari și parteneri (cadre științifico-didactice, absolvenți, studenți şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi;
 2. Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire)au fost stabilite rezultatele învățării (competenţele), pe care trebuie să le atingă studenții, prin alegerea dintr-o gamă largă de finalităţi a acelora relevante pentru studenți şi piaţa forţei de muncă;
 3. Asigurarea unui proces relevant de învăţare –  s-a luat decizia asupra modului în care studenții trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalitățile de studiu. Au fost stabilite şi selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea și modalitatea predării cursurilor;
 4. Stabilirea modului de evaluare – s-a luat decizia asupra modului în care se va determina dacă şi când studenții au atins finalitățile de studiu proiectate;
 5. Redactarea, analiza, verificarea, validarea și aprobarea planului de studii.
II. Concepția formării specialistului

Necesitățile societății în formarea specialistului în domeniul respectiv, sunt determinate de procesul de integrare europeană și implementarea Acordului de Asociere care necesita racordarea legislației naționale la aquis-ul comunitar, precum și realizarea reformelor in diverse domenii ale economiei naționale. Acest program de master contribuie la dezvoltarea profesională şi stimularea capacității de adaptare a tinerilor la exigențele şi evoluția pieței forței de muncă, propunându-și formarea resurselor umane pentru necesitățile proprii sistemului economic al Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european.

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de masterat le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes și dezvoltare a competenţele şi abilităţile necesare tuturor celor care doresc poziţii de top management în sectorul public sau celor care doresc să aprofundeze specificul organizaţiilor publice.

Absolvenții programului sunt potențialii angajați ai sectorului public în calitate de conducători și colaboratori ai departamentului relații internaționale; conducători și colaboratori ai departamentului achiziții și vânzări; consultanţi în domeniul tranzacțiilor internaționale; economiști, specialiști, experți în domeniul tranzacțiilor internaționale și diplomației economice, analiști economici, consultanți în relații externe și atragerea fondurilor structurale, conducători ai administrației publice locale, funcționari publici în cadrul ministerelor de resort (ex. Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene etc.) și instituțiilor specializate ale acestora (Camera de Comerț și Industrie, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului, Consiliul Concurenței, Secții Consulare ale ambasadelor tuturor țărilor în Republica Moldova, misiunilor diplomatice a Republicii Moldova în țările membre UE etc.). De asemenea, absolvenții programului sunt pregătiţi pentru a activa drept experți în cadrul misiunilor diplomatice și a ocupa posturi cu funcții de decizie atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), în special în  întreprinderi cu activitate de export orientate pe piața europeană etc.

Necesitatea specialiştilor în ştiinţe economice, în special în domeniul Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică, atât la moment, cât şi în viitor, va fi în creştere, dat fiind necesitatea şi complexitatea acţiunilor socio-economice pe care Republica Moldova urmează să le întreprindă în vederea integrării în Uniunea Europeană.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să formeze  personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională;
 • Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenți următoarele competențe - cheie generice: Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

 • Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;
 • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul administrării afacerilor;
 • Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 • Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.
III. Finalități de studiu

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.

La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

 1. Să demonstreze capacităţi analitice privitoare la cunoştinţele din domeniul Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică şi să utilizeze integrat teoriile şi modelele specifice domeniului economiei  şi afacerilor internaţionale;
 2. Să sintetizeze şi să argumenteze implementarea diferitor politici economice internaţionale la nivel naţional, regional şi mondial; 
 3. Să cunoască procedura  derulării  tranzacţiilor comerciale internaţionale și să posede aptitudini în vederea minimizării costurilor de tranzacţie;
 4. Să elaboreze strategii pentru firme orientate spre export, spre activitate externă;
 5. Să cunoască problemele etice relevante şi să-şi construiască comportamentul personal în funcţie de codul de etică în cercetarea științifică și în afaceri;
 6. Să demonstreze capacitatea de a gestiona probleme de comunicare cu factorii politici şi administrativi direct implicaţi în activitatea diplomatică şi de negociere;
 7. Să poată să aplice standardele profesionale diplomatice şi de negociere în vederea rezolvării eficiente a conflictelor şi situaţiilor de criză;
 8. Să poată să aplice diverse metode de documentare şi de analiză primară a datelor privind soluţionarea unei anumite problematici din domeniul diplomaţiei şi negocierii;
 9. Să evalueze şi să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor si să demonstreze capacitatea de a munci în cadrul unei echipe; 
 10. Sa asigure desfăşurarea operațiunilor de import-export în conformitate cu abordarea sistemică şi procesuală;
 11. Sa asigure optimizarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor si mijloacelor de transport inclusiv prin perfectarea corecta a documentelor în operaţiunile de import-export;
 12.  Să poată estima eficiența unei tranzacții comerciale internaționale și să propună căi de perfecționare a activității externe a companiei sau instituției vizate
 13. Să poată aplica metodologia de diagnoză și să elaboreze o analiză complexa a indicatorilor macroeconomici ale țărilor UE și să poată  elabora o strategie de integrare a Republicii Moldova la o anumita grupare
 14. Să poată lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice relaţiilor internaţionale
 15. Să se  autoperfecţioneze şi să aplica sisteme de asigurare a calităţii adaptat la activitățile de cercetare științifică specifice noului mediu economic

CARACTERISTICA de conferire a titlului de master la programul de masterat „Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică”

Procesele obiective de internaţionalizare şi globalizare economică necesită un nivel calitativ nou de cunoaştere a relaţiilor economice internaționale. În acest context Programul de Masterat ”Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie Economică” acoperă un domeniu deosebit de important pentru activitatea specialistului în acest domeniu. Programul se axează pe aspectele practice ale activităţii economice externe, accentul fiind pus pe disciplinele, a căror studiere oferă posibilitatea de a obţine cunoştinţe vaste cu privire la derularea şi specificul diferitelor tipuri de tranzacţii internaţionale, precum şi abilităţi de soluţionare a unor probleme concrete ce ţin de activitatea respectivă

Ca profil universitar, programul de masterat în cauză este axat pe obținerea de cunoştinţe din domenii teoretice şi practice cum sunt: economia internaţională, tranzacţiile comerciale internaţionale, strategia şi politica firmei în contextul european, servicii diplomatice, diplomație economică, proiecte economice internaționale, investiții străine directe, etc. Disciplinele predate presupun o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării, ceea ce contribuie la dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale.

Un loc deosebit în cadrul acestui Program de Masterat revine diplomaţiei economice, care are drept scop promovarea intereselor economice atât a întreprinzătorilor, cât şi a statului pe pieţele internaţionale şi regionale. Prin promovare fiind specificate astfel de acţiuni ca medierea informaţiilor şi a contractelor necesare pentru oamenii de afaceri, facilitarea dialogului între oamenii de afaceri şi misiunile diplomatice străine, organizarea diferitor manifestări internaționale etc.

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de masterat „Tranzacții internaționale și diplomație economică” le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes în mediu de afaceri la nivel internaţional. Obţinând competenţele necesare, absolvenţii vor putea ocupa o varietate de posturi precum: consultanţi în relaţii economice externe; experţi în domeniul integrării europene; analişti economici; specialişti în cadrul organizaţiilor internaţionale; şefi de departamente de relaţii economice externe; consultanţi de specialitate în absorbţia fondurilor structurale; conducători ai subdiviziunilor în întreprinderi mixte; conducători ai departamentelor în cadrul ministerelor, departamentelor şi altor subdiviziuni; conducători ai organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale; experţi pentru misiunile diplomatice si consulare; experţi în cadrul instituţiilor publice; lectori în învăţământul superior; cercetători ştiinţifici.

PROIECT - Programul de Master "Integrare Economică și Afaceri Europene"