Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Specialitatea: Economie mondială și Relații Economice Internaționale

Formarea specialiștilor în domeniul „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”, sunt determinate de accelerarea proceselor de internaționalizare, globalizare și transnaționalizare în condițiile limitării resurselor disponibile, decalajului în nivelul de dezvoltare între țările lumii precum și interacțiunea unui șir de factori ce determină circuitul economic internațional. Economia Mondială și gestiunea corporațiilor internaționale, comerțul internațional și perfecționarea mecanismelor de desfășurare a tranzacțiilor internaționale, eficientizarea schimburilor comerciale și gestiunea riscurilor aferente afacerilor internaționale reprezintă pilonii de bază în formarea viitorilor specialiști în domeniul „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”.

Accentul pe formarea profesională este specificat și în obiectivele strategice ale UE 2020, anume îmbunătățirea calității și eficacității sistemelor de educație și formarea profesională, facilitarea accesului la educație și formarea profesională pentru toți membrii  societății.

În procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape:

 1. Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari și parteneri (cadre științifico-didactice, absolvenți, studenți şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi;
 2. Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire)au fost stabilite rezultatele învățării (competenţele), pe care trebuie să le atingă studenții, prin alegerea dintr-o gamă largă de finalităţi a acelor relevante pentru studenți şi piaţa forţei de muncă;
 3. Asigurarea unui proces relevant de învăţare –  a fost stabilit modul în care studenții trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalitățile de studiu (activitatea individuală). Au fost stabilite şi selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea și modalitatea predării cursurilor;
 4. Stabilirea modului de evaluare – a fost identificată modalitatea în care se va determina gradul de realizare a  finalităților de studiu preconizate;
 5. Redactarea, analiza, verificarea, validarea și aprobarea planului de studii.
II. Concepția formării specialistului

Programul are menirea de a pregăti specialişti în domeniul „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”, pentru angajarea în: întreprinderi cu activitate externă (publice, private, cu capital străin), instituţii financiare, ministere, agenţii şi instituţii guvernamentale, instituţii (organizaţii) economice internaţionale, organizaţii non-guvernamentale. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţilor economice: să planifice activitatea economică externă, să gestioneze activitatea comercială, să propună tehnici de poziţionare a produselor pe pieţele externe, strategii de cooperare economică internaţională a întreprinderii şi să aducă propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţilor întreprinderii.

Absolvenții programului  pot fi  angajați în întreprinderi şi organizaţi din diverse sectoare ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni  al întreprinderilor mixte cât și  agenţilor economici la nivel național, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată ),  în diverse întreprinderi și organizații. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.
În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să formeze  personalităţi integre şi profesional competente, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională şi afaceri;
 • Acumula cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată,  programul va dezvolta la studenți următoarele competențe - cheie generice: Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de comunicare utilizând şi  cel puțin o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

 • Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;
 • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”;
 • Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 • Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.
III. Finalități de studiu

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.

La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

 1. Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: Economie mondială, Integrare Economică și Integrare Europeană, Comerţ internaţional și Politici Comerciale Tehnici de comerț exterior,  Bazele managementului internaţional, Managementul în Afaceri Economice Internaționale, Burse Internaționale de Mărfuri și Valori
 2. Să evalueze diferite forme de organizare a afacerilor economice internaţionale; Să iniţieze şi să dezvolte o afacere externă
 3. Să aplice metodologia de diagnoză şi decizie în domeniul economiei şi al afacerilor internaţionale; Să elaboreze strategii pentru firme orientate spre export, spre activitate externă
 4. Să creeze relaţii de lucru productive, prin formarea şi dezvoltarea echipelor
 5. Să selecteze personalul pentru diverse activităţi
 6. Să asigure şi gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare, să întocmească rapoarte economice
 7. Să găsească şi să utilizeze  informaţia în formă orală, scrisă, gestuală (în limba maternă şi străină)
 8. Să aplice metode cantitative şi calitative de analiză a informaţiei  economice
 9. Să proiecteze şi planifice afacerile în funcţie de priorităţi (de a elabora strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele)
 10. Să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice care apar în muncă sau studiu
 11. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a crea o diagnoză a problemelor întâlnite pe bază de cercetare 
 12. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul profesional
 13. Să construiască şi aplice mecanisme de asigurare a calităţii.
 14. Să utilizeze  tehnicile de  derulare și finanțare a comerțului exterior în vederea derulării eficiente a operațiunilor de import-export
 15.  Să cunoască și să aplice politicile economice comunitare

Caracteristica de conferire a titlului de licenţiat pentru domeniul de formare profesională 365 „Economie mondială şi  relaţii economice internaţionale”, specialitatea 365.1 „Economie mondială şi  relaţii economice  internaţionale

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale sunt determinate de procesele acceleratorii de internaţionalizare a vieţii economice în condiţiile limitării resurselor disponibile, de creşterea decalajului în nivelul dezvoltării ţărilor, precum şi de fluxurile ce formează circuitul economic mondial. Domeniile fundamentale în formarea viitorilor specialişti în EMREI şi pregătirea acestora pentru înrolarea pe piaţa muncii sunt reprezentate de: economia mondială, comerţul internaţional, alături de formarea şi perfecţionarea mecanismelor de desfăşurare a tranzacţiilor internaţionale, managementul în afacerile cu activitate în străinătate, sistemul informaţional. Accentul pe formarea profesională, este specificat şi în obiectivele strategice  ale sistemului educaţional european, şi anume: îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemelor de educaţie, facilitarea accesului la educaţie pentru toţi membrii societăţii şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor profesionale.

Domeniul Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale are menirea de a pregăti specialişti pentru angajarea în: întreprinderi cu activitate externă (publice, private, cu capital străin), instituţii financiare, ministere, agenţii şi instituţii guvernamentale, instituţii (organizaţii) economice internaţionale, organizaţii non-guvernamentale. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţilor economice: să planifice activitatea economică externă, să gestioneze activitatea comercială, să propună tehnici de poziţionare a produselor pe pieţele externe, strategii de cooperare economică internaţională a întreprinderii şi să aducă propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţilor întreprinderii. De asemenea, absolvenţii domeniului de formare Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale  pot fi angajaţii sau potenţialii antreprenori ai întreprinderilor mixte.