Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Misiunea catedrei Relaţii Economice Internaţionale constă în:
 • Asigurarea procesului de studii universitare şi postuniversitare la nivelul exigenţelor învăţământului modern, pregătirea specialiştilor calificaţi şi competenţi în domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale.
 • Efectuarea cercetărilor științifice de importanță teoretică și practică pentru economia Republicii Moldova în domenii de interes major:(integrarea economică internațională și regională, dinamica  fluxurilor economice internaționale,  și a sistemului economic mondial etc.)
 • Pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv instituţii universitare, organizaţii internaţionale şi alte structuri similare.
Obiectivele catedrei:

În conformitate cu misiunea sa, catedra şi-a stabilit următoarele obiective:

 • racordarea conţinutului disciplinelor predate de către membrii catedrei cu prevederile standardelor internaționale și europene;
 • elaborarea planurilor şi programelor de studii care ar asigura un nivel adecvat de predare a disciplinelor catedrei;
 • desfăşurarea procesului de instruire în conformitate cu priorităţile şi vectorul proeuropean al economiei naţionale;
 • participarea activă la procesul de cercetare ştiinţifică, creşterea nivelului profesionist al cadrelor catedrei, reflectarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în cadrul prelegerilor şi seminarelor;
 • pregătirea cadrelor cu grad ştiinţific pentru activitatea de cercetare, didactică etc.
Concordanţa dintre misiunea şi obiectivele asumate de catedră

Obiectivele catedrei „Relaţii Economice Internaţionale” sunt în concordanţă deplină cu misiunea ei. Astfel, catedra îşi orientează activitatea spre formarea specialiştilor în REI, dotaţi cu următoarele competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere
 • viziunea sistemică asupra structurilor şi tendinţelor de dezvoltare a economiei naţionale şi mondiale;
 • definirea conceptelor de relaţii economice internaţionale, economie mondială, comerţ internaţional, cooperarea economică internaţională, integrare economică etc.;
 • cunoaşterea actelor legislative, normative, care reglementează Relaţiile Economice Internaţionale, cadrului naţional şi internaţional al tranzacţiilor comerciale internaţionale;
 • stăpânirea fluxurilor de informaţii privind oportunităţile pieţei externe, activităţile comerciale  investiţionale, migraționiste etc;
 • cunoaşterea metodelor de previziune a Relaţiilor Economice Internaţionale şi de acoperire a riscurilor în afaceri;
 • cunoaşterea cel puţin a 2 limbi de circulație internațională;
 • cunoaşterea lucrului la computer.
La nivel de aplicare
 • utilizarea corectă a actelor legislative în domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale;
 • stabilirea priorităţilor de dezvoltare a Relaţiilor Economice Internaţionale la nivel de întreprindere (organizaţie) şi economie naţională;
 • aplicarea tehnicilor şi instrumentelor moderne de afaceri;
 • executarea funcţiilor manageriale în Relaţiile Economice Internaţionale;
 • aplicarea metodelor de formare profesională continuă în domeniul Relaţii Economice Internaţionale;
 • utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în exercitarea funcţiilor de serviciu;
 • aplicarea judicioasă în domeniul de activitate a experienţei internaţionale;
 • îndeplinirea corectă a rapoartelor analitice, financiare, statistice şi fiscale;
 • prezentarea conducerii întreprinderii (organizaţiei) a concluziilor şi propunerilor privind eficientizarea operaţiunilor de export-import;
 • utilizarea limbilor moderne de afaceri în cadrul negocierilor cu partenerii din străinătate.
La nivel de integrare:
 • stabilirea corelaţiei dintre departamentul (secţia) Relaţii Economice Internaţionale şi alte structuri economice, financiare, de producţie;
 • diagnosticarea mediului intern şi extern al întreprinderii (organizaţiei) din punctul de vedere al relaţiilor de colaborare-cooperare cu entităţi economice;
 • studierea pieţei şi selectarea partenerilor, colectarea de informaţii;
 • evaluarea formelor de intrare pe paiaţă, a nevoilor de asistenţă cu servicii de consultanţă,
 • participarea la negocieri şi încheierea contractelor comerciale şi de cooperare;
 • managementul vânzărilor, promovării şi distribuţiei pe piaţa internă şi externă;
 • evaluarea riscurilor de credit, stabilirea surselor de prefinanţare şi / sau finanţare a exportului (produsului);
 • definirea strategiei export a întreprinderii (organizaţiei);
 • facturarea, încasarea, managementul plăţilor;
 • formularea iniţiativelor în domeniul eficientizării Relaţiilor Economice Internaţionale la nivel micro, mezo, macroeconomic;
 • determinarea priorităţilor şi proiectelor de cercetări ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi complexitatea din domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale;
 • evaluarea, alegerea şi utilizarea practică a formelor organizaţionale în cadrul cărora se desfăşoară operaţiunile externe ale organizaţiei.

De asemenea, în vederea realizării misiunii şi obiectivelor sale membrii catedrei se implică activ în cercetări ştiinţifice, rezultatele acestora fiind prezentate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, simpozioane, mese rotunde), publicate în monografii, culegeri de lucrări ştiinţifice, ediţii periodice de specialitate, precum şi utilizate în cadrul prelegerilor la ASEM. Anual, la catedră se discută tezele de doctor elaborate de doctoranzii şi competitorii catedrei.