Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Date de contact

 
str. Căpriana, 50; birou 225,
MD-2012, Chișinău, R. Moldova
 
T: (022) 402-764
T: (022) 402-763

Componenta de cercetare ştiinţifică este una din prioritățile catedrei Limbi Moderne Aplicate. Personalul didactic, în colaborare cu specialiştii din domeniu, elaborează diverse lucrări științifice și metodico-didactice (monografii, manuale, note de curs, culegeri de teste/texte etc.), articole metodico-didactice şi ştiinţifice indispensabile procesului instructiv. Profesorii publică articole ştiinţifice şi metodico-didactice în reviste naţionale, categoria A, B, C şi din străinătate, participă la mese rotunde, seminare intercatedre, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale.

Perfecţionarea continuă a măiestriei cadrelor didactice constituie unul din obiectivele majore ale catedrei care se realizează prin diverse activităţi: Seminarul metodic, studii de master și doctorat, asistări la orele colegilor, studii individuale, programe de instruire continuă, stagii de documentare și perfecţionare în instituţiile de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare etc. Prin urmare, potenţialul ştiinţifico-didactic al membrilor catedrei este în continuă dezvoltare.

În prezent, trei profesori dețin gradul de doctor: D. Rusu, conf. univ., dr., A. Ixari, conf. univ., dr., A.Romanova, lect. univ., dr.,  patru profesori au o dublă specializare (N. Gariachaya, lect. univ., A. Munteanu, lect. univ., O. Calina, lect. univ., A. Pîrlog, lect. sup. univ.), doi profesori deţin diplome de master în diverse domenii (N. Bacimanova, lect. univ., A. Pîrlog, lect. sup. univ.), o persoană își face studiile de doctorat în domeniul economic (A. Pîrlog, lect. sup. univ.) și una - urmează studiile de master în științe ale educației (O. Calina, lect. univ.).

Tradiţional, în cadrul catedrei îşi desfăşoară lucrările Seminarul metodic al cărui obiectiv major este perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale profesorilor, sporirea calităţii predării-învăţării-cercetării-evaluării în contextul cerinţelor SMC, în scopul implementării standardelor europene şi practicilor avansate din domeniu.

De-a lungul anilor, în cadrul Seminarului metodic profesorii au abordat numeroase subiecte din perspectiva didacticii, precum: "Implementarea noilor tehnologii în procesul metodico-didactic", "Rolul evaluării şi autoevaluării în procesul metodico-didactic", “Rolul comunicării în eficientizarea procesului metodico-didactic", "Limba străină pentru scopuri specifice – continuitate și inovaţie", "Rolul limbilor străine în formarea tinerilor specialiști", "Diversitatea lingvistică – factor al dezvoltării europene""Activizarea şi intensificarea activităţii formabililor", "Tehnologia instruirii limbilor străine", "Noi perspective în didactica limbilor străine", "Calitatea în predarea limbilor străine", "Procesul de predare-învățare-evaluare a limbilor străine în contextul pregătirii academice", etc.

O activitate complexă, care implică multă responsabilitate, este îmbunătăţirea continuă a programelor analitice a disciplinelor obligatorii şi la libera alegere, a criteriilor de elaborare a testelor formative, subiectelor pentru evaluarea finală, identificarea surselor bibliografice relevante etc. La şedinţele Seminarului metodic sunt puse în discuție conținuturile programele analitice ale disciplinelor predate la catedră, în vederea actualizării lor, sunt minuţios studiate lucrările metodico-didactice elaborate de către profesorii catedrei, fiind ulterior recomandate spre publicare. De asemenea, sunt analizate şi evaluate orele demonstrative realizate de profesori în contextul participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante etc.

În cadrul catedrei Limbi Moderne Aplicate au fost organizate numeroase mese rotunde cu diverse genericuri: "Diversitatea lingvistică – factor al dezvoltării europene"; "Cadrul European comun de referinţă în contextul său politic şi educativ"; "Rolul factorului lingvistic în formarea viitorilor economiști""Profilul profesorului eficient", "Comunicarea didactică – intervenție educațională complexă",  "Conflictul în comunicarea didactică", "Psihopedagogia – știință și artă", "Activitatea individuală a studenților: modalități practice de abordare", "Direcții inovative în lingvo-didactica modernă", "Activitatea instructiv-educativă a îndrumătorilor grupelor academice. Realizări şi perspective", "Educarea omului de azi pentru ziua de mâine". În acest an universitar, masa rotundă va viza "Instruirea online – o nouă abordare a procesului de predare-învățare".

Aceste manifestaţii au devenit o platformă de discuţii, schimburi de păreri, la care participă activ atât membrii catedrei, cât și invitați de la alte catedre din ASEM.

În prezent, Seminarul metodic din cadrul catedrei, condus de O. Calina, lec. univ., cu genericul "Calitate, inovație și networking în predarea-învățarea limbilor străine"își desfășoară activitatea conform planului aprobat la începutul anului de studiu 2017-2018.

N/o Denumirea temelor Raportori, moderatori Data
(luna, anul)
Viza de executare
1 Dezbaterea – metodă eficientă de predare/învățare a limbii străine Irina Corduneanu Octombrie 2017 23.10.17
2 Lecția cu suportul video – o plăcere folositoare Anastasia Romanova Decembrie 2017  
3 Metode de predare-învățare la distanță Anglea Pîrlog Ianuarie 2018  
4 Metode de învățare moderne: metoda clasei "inversate"(flipped classroom") Aliona Ixari Aprilie 2018