Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

La ciclul III catedra IPC asigură pregătirea doctoranzilor prin predarea disciplinei ”Finanțe avansate”, precum şi coordonarea elaborării tezelor de doctor/doctor habilitat la specialitatea 522.01 – ”Finanţe”. Doctoranzii sunt orientaţi spre realizarea unor cercetări fundamentale şi originale în domeniul investiţiilor şi al pieţelor de capital.

Etapa de susţinere a tezelor de doctor în Consiliu Ştiinţific Specializat la specialitatea 522.01. - Finanţe, este un important element al procesului de aprobare de către comunitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor efectuate. Respectiv, de la înfiinţarea catedrei (22.08.2005) şi pînă în prezent, doctoranzii, care au elaborat teze de doctorat sub egida conducătorilor din cadrul catedrei, au susţinut în cadrul CŞS următoarele Teze de Doctorat:

Anul susțineriiTema tezei de DoctorNumele, prenumele doctoranduluiConducătorul științific
2015 Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene BILOOCAIA Svetlana  HÎNCU Rodica, prof. univ. dr. hab.
2014 Impactul investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor comerciale din Republica Moldova BURUIANĂ Lorina HÎNCU Rodica, prof. univ. dr. hab.
2010 Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale MAN Aureliana SUHOVICI Ana, conf. univ. dr.
2010 Impactul proceselor şi tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova MELNICENCO Olesea IOVV Tatiana, conf. univ. dr.
2008 Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) CRICLIVAIA Diana HÎNCU Rodica, prof. univ. dr. hab.
2007 Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) GOGÎRNOIU Gheorghe HÎNCU Rodica, prof. univ. dr. hab.

Totodată, în cadrul catedrei „Investiţii şi Pieţei de Capital” sunt 17 doctoranzi care sunt la etapa elaborării tezelor de doctorat. Astfel, conform situaţiei anului universitar 2016-2017, 7 doctoranzi realizează studiile la doctorat, iar 10 au absolvit studiile de doctorat şi urmează să susţină tezele de doctorat.

Numărul doctoranzilor şi competitorilor circumscrişi catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” în anul de studii 2016-2017
Nr. d/oNumele prenumeleAnul de studiiForma de studii
(la zi/fără frecvenţă)
1 Baxan/Ciobanu Tatiana 3 (concediu de îngrijire a copilului) Cu frecvenţă redusă/buget
2 Ceaușceac Iana 2 Cu frecvenţă redusă
3 Botezatu Ninel 3 Cu frecvenţă redusă
4 Litocenco Ana 3 Cu frecvenţă redusă

De menţionat că, circumscrişi catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” sunt încă 10 persoane care au absolvit doctoratul, însă, încă nu au susţinut teza de doctor în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat

Persoanele care şi-au făcut studiile de doctorat aferent catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital”, şi, au absolvit doctoratul în anii anteriori, dar nu au susţinut teza de doctor în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat
Nr. d/oNume, prenume
1 Costova Natalia
2 Conencov Olga
3 Comerzan Dionisie
4 Jelimalai Denis
5 Hîncu Greta
6 Marianciuc Aurelia
7 Roşca Marcelina
8 Pascari Andrei
9 Pocora Mihaela
10 Tarnovscaia Maria

Toţi doctoranzii sunt activi şi responsabili în misiunea lor de cercetare, respectând prevederile Codului ştiinţei şi inovării, regulamentelor şi actelor normative privind cercetarea ştiinţifică. Majoritatea doctoranzilor se încadrează cu cercetările efectuate în termenii stabiliţi în planurile individuale ale doctoranzilor.

Cercetările doctoranzilor se efectuează în corespundere cu direcţiile strategice din domeniul financiar. Elaborările articolelor ştiinţifice şi publicaţiile doctoranzilor, la fel, sunt conforme direcţiilor strategice din domeniul financiar, precum şi temelor tezelor de doctorat. Participările active ale doctoranzilor la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale demonstrează nivelul de responsabilitate şi creativitate al acestora.

Studiile de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Detalii privind procesul desfăşurării studiilor de doctorat pot fi vizualizate accesînd link-ul:  http://scldoct.ase.md/