Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

Organizarea procesului de studii în cadrul Ciclului II (Masterat) se înscrie în logica continuităţii, fiind orientată spre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor acumulate în cadrul studiilor la Ciclul I (Licenţă) prin studierea unui set de discipline relevante specializării Investiţii şi Pieţe de Capital cu concursul diferitelor catedrei din cadrul ASEM. Baza este constituită din disciplinele predate de catedra IPC, care cuprinde următoarele:

 • Politici Investiţionale şi Guvernanţă Corporativă;
 • Investiţii Internaţionale;
 • Investiţii Publice şi Parteneriat Public-Privat;
 • Evaluarea Instrumentelor Financiare;
 • Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare;
 • Proiectarea Investiţională;
 • Investitori Instituţionali pe Piaţa de Capital;
 • Speculaţii şi Manipulări pe Piaţa de Capital;
 • Achiziţii şi Fuziuni de Companii;
 • Piaţa Instrumentelor Financiare Derivate;
 • Gestiunea Riscului Investiţional;
 • Finanţarea Investiţiilor prin Capitalul de Risc;
 • Finanţarea Investiţiilor prin Fonduri Structurale Europene.

Misiunea programului de master „Investiţii şi Pieţe de Capital” vizează formarea specialiştilor în domeniul investiţional şi al pieţei de capital, cu abilităţi şi competenţe necesare pentru a construi un fundament solid pe care să se poată dezvolta o carieră de succes, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Absolvenţii programului au perspective de angajare în cadrul: societăţilor de investiţii financiare; societăţilor de consultanţă investiţională; proiectelor investiţionale naţionale şi internaţionale; operatorilor de pieţe reglementate şi de sisteme multilaterale de tranzacţionare; băncilor comerciale şi centrale; Ministerului Finanţelor; instituţiilor financiare nebancare; Depozitarului Central; companiilor calificate în evaluarea valorilor mobiliare; societăţilor de registru; societăţilor de asigurări; departamentelor financiare ale instituţiilor publice şi ale companiilor private; entităţilor administraţiei publice centrale şi locale; instituţiilor de învăţământ etc. în calitate de specialişti în: consulting şi asistenţa investiţională; formarea şi gestionarea portofoliilor de investiţii; elaborarea şi implementarea business-planurilor pentru proiectele de investiţii; executarea ordinelor privind instrumentele financiare atât în numele clienţilor, cât şi în cont propriu, inclusiv pe pieţele Forex; intermedierea la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare; evaluarea titlurilor financiare; deservirea datoriei de stat contractate prin intermediul valorilor mobiliare de stat.

Orizontul perspectivelor de angajare cuprinde şi alte activităţi, precum: experţi şi auditori investiţionali, analişti financiari, conducători şi funcţionari ai administraţiei publice centrale şi locale, manageri în unităţi economico-financiare, cadre didactice în învăţământ etc.

Programul de master „Investiţii şi Pieţe de Capital” este clasat în Top 100 Conform clasamentului Oficial al Celor Mai Bune 4000 de Programe de Master în MBA, care plasează programele de masterat din cele mai importante 1000 şcoli de Business şi Universităţi din 153 state ale lumii. Programul dat se menţine în Top 100 începând cu anul 2011.


Catedra constribuie la formarea specialiştilor şi din alte domenii, oferind un spectru larg de discipline, după cum urmează:

 • Management of Investment Portfolio;
 • International Investments;
 • Public Investments and Public-Privat Partnership;
 • Institutional Investors on Capital Market;
 • Speculations and Manipulations on Capital Market;
 • Derivatives Market;
 • Prices and Financial Performance;
 • Managementul Portofoliului de Investiţii;
 • Achiziţii şi Fuziuni de Companii;
 • Investiţii Publice şi Parteneriat Public-Privat;
 • Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare;
 • Preţuri, Concurenţă şi Performanţă Financiară;
 • Operaţiuni cu Valori Mobiliare pe Piaţa de Capital;
 • Politici şi Strategii Investiţionale de Mediu.