Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, programul de formare profesională în domeniul finanţe este orientat spre acumularea unui ansamblu de cunoştinţe în scopul dezvoltării profesionale şi personale; formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv; satisfacerea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă.

Oferta educaţională pentru specialitatea "Finanţe şi Bănci" la ciclul I – licenţă se realizează cu concursul catedrei IPC prin următoarele discipline (predate în limbile română, engleză şi rusă), atât pentru învăţământ cu frecvenţă, cât şi cel cu fecvenţă redusă:

Prin studierea disciplinelor de specialitate, aferente catedrei IPC, studenţii acumulează:

  • cunoştinţe ce vizează procesul investiţional, specificul funcţionării pieţelor de capital, activitatea operatorilor pe piaţa de capital etc.;
  • abilităţi de: evaluare a oportunităţilor de investire, determinare a surselor de finanţare a investiţiilor, estimare a costului capitalului mobilizat în scopuri investiţionale, evaluare a eficienţei investiţiilor, analiză a factorilor generatori de risc investiţional, evaluare a activelor financiare, aplicare a modalităţilor de tranzacţionare a instrumentelor financiare, atât din practica internaţională cât şi din cea autohtonă etc.