Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859
Rodica HÎNCU

Rodica HÎNCU
dr. hab., prof. univ.
Şef catedră „Investiții și Piețe de Capital”

Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” a fost creată la 22 august 2005, fiind prima catedră de acest profil în mediul universitar autohton şi una din cele mai tinere catedre din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Importanţa fondării Catedrei rezultă din necesitatea vitală a economiei Republicii Moldova într-o activitate investiţională performantă şi în dezvoltarea pieţei de capital care este în continuă evoluţie şi necesită specialişti bine instruiţi, cu cunoştinţe vaste în domeniu.

Misiunea Catedrei este de a contribui la formarea şi ridicarea culturii investiţionale în Republica Moldova, instruirea viitorilor operatori de piaţă, participanţilor pe piaţa de capital, în special, şi a participanţilor pe piaţa financiară, în general.

Corespunzător misiunii, Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” şi-a propus următoarele obiective:

  • contribuţia la formarea unei şcoli ştiinţifice autohtone în domeniul investiţiilor;
  • participarea la formarea profesională a potenţialilor participanţi pe piaţa investiţiilor reale şi financiare;
  • promovarea interesului public faţă de activitatea investiţională în Republica Moldova. 

Activităţile didactice şi de cercetare desfăşurate, lucrările elaborate şi evenimentele organizate reflectă preocuparea specialiştilor din cadrul catedrei în dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice autohtone în domeniul investiţiilor  şi pieţei de capital.

În primul deceniu de activitate Catedra s-a impus şi cu frumoase realizări pe segmentul didactic prin formarea viitorilor specialişti în domeniul finanţelor pentru economia naţională; dezvoltarea cadrelor didactice; elaborarea a circa 15 lucrări metodico-didactice, dintre care 5 manuale în limbile română, rusă, engleză; numeroase lansări de carte; organizarea anuală a conferinţelor ştiinţifice, meselor rotunde cu participarea reprezentanţilor din instituţiile de profil, Brain Ring-urilor pentru studenţi etc. Un important atu în activitatea catedrei l-a constituit menţinerea şi dezvoltarea continuă a Programului de masterat, specialitatea „Investiţii şi Pieţe de Capital”, care este clasat în Top 100 programe de master Conform clasamentului Oficial al Celor Mai Bune 4000 de Programe de Master în MBA, care clasează programele de masterat din cele mai importante 1000 şcoli de Business şi Universităţi din 153 state ale lumii. Programul dat se menţine în Top 100, începând cu anul 2011, chiar din primii ani de lansare a programului de master.

Catedra a reuşit să-şi creeze o imagine şi în plan ştiinţific prin participarea în proiecte de cercetare, finanţate de Academia de Ştiinţe a Moldovei, elaborarea a circa 250 de lucrări ştiinţifice, prin susţinerea în cadrul catedrei a 6 teze de doctorat, cu un spectru larg de teme de cercetare, care vizau investiţiile străine directe, pieţele de capital în contextul proceselor de integrare financiară, preţurile de transfer etc.

Necesitatea extinderii colaborării cu cercetători din străinătate s-a făcut resimţită odată cu intensificarea proceselor de globalizare, integrarea economiilor. În acest context, au fost semnate 3 acorduri de colaborare internaţională cu catedrele „Economie Mondială” şi „Monedă, credit şi piaţa de capital” din cadrul Universităţii Economice de Stat, Minsk, Belarus, precum şi cu Departamentul „Finanţe” din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, România. Articolele colegilor noştri din aceste instituţii, expuse în culegerea dată, sunt dovadă a unei fructuoase colaborări ştiinţifice.

Din momentul organizării şi până în prezent Catedra este condusă de profesorul universitar, doctor habilitat în economie - Rodica Hîncu,.

Activităţile catedrei sunt organizate pe trei module:

  • Modulul "Investiţii", condus de conf. univ., dr. Suhovici Ana;
  • Modului "Preţuri", condus de conf. univ., dr. Gumovschi Ana;
  • Modului "Pieţe de capital", condus de conf. univ., dr. Biloocaia Svetlana;

Dovadă a fructuoasei activităţi a catedrei, în general, şi a fiecărui membru în parte sunt numeroasele diplome, menţiuni şi certificate oferite de: Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări în Economie, Rectoratul ASEM, Decanatul facultăţii Finanţe etc.