Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

Pentru studenţii cu interese ştiinţifice catedra „Investiţii şi pieţe de capital” organizează pentru studenţii din grupele cu predare în limbile română, engleză şi rusă, şedinţe ale Cercurilor Ştiinţifice Studenţesc pe 3 paliere lingvistice. Scopul activităţii cercurilor constă în aprofundarea cunoştinţelor în domeniile: pieţe de capital, al investiţiilor, preţuri şi concurenţă.

Formele de activitate ale cercurilor ştiinţifice sunt diverse: prezentarea comunicărilor ştiinţifice, organizarea dezbaterilor pe diferite teme, analiza studiilor de caz, întâlniri cu specialiştii din domeniu.

Tematica cercetărilor şi dezbaterilor organizate în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti este diversă:

 1. Atractivitatea investiţională a Republicii Moldova: realităţi şi posibilităţi de sporire a acesteia
 2. Impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova
 3. Impactul crizei financiare asupra dezvoltării pieţelor bursiere
 4. Racordarea cadrului legislativ privind piaţa de capital la rigorile Uniunii Europene
 5. Activitatea investiţională a societăţilor de leasing
 6. Activitatea băncilor pe piaţa de capital: practici internaţionale şi naţionale
 7. Problematica pieţei de capital – impediment în dezvoltarea economiei autohtone
 8. Rolul bursei de valori pe piaţa de capital
 9. Politici şi strategii de promovare a investiţiilor în Republica Moldova
 10. Инвестиционные возможности рынка капитала в трансформационной экономике
 11. Состояние рынка капитала в Республике Молдова
 12. Основные и производные финансовые инструменты как фактор развития рыночных отношений в трансформационной экономике
 13. Биржевые операции на мировом и отечественном рынках капитала
 14. Инвестиционные тенденции на мировом и отечественном рынке капитала
 15. Использование инструментов рынка капитала в мировой и отечественной инвестиционной практике
 16. Инвестирование на рынке капитала
 17. Investment opportunities of the capital market as a factor of the market relations development
 18. Foreign Direct Investments and their impact on economic developement in emerging countries
 19. Correlation between prices and inflation within the national economy
 20. Derivatives: international practices and possibilities to implementation in the Republic of Moldova
 21. Investment in human capital as the pillar of the competetiveness of the Republic of Moldova economy
 22. Developement of the Moldova economy through investment projects financed by international financial institutions

Discuţiile în cadrul şedinţelor cercurilor ştiinţifice studenţeşti oferă posibilitatea de a identifica cele mai reuşite comunicări şi a le prezenta în cadrul Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători organizate în cadrul ASEM şi în alte instituţii din ţară şi peste hotare.