Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781

Programul Drept Economic

Lista tematică a tezelor de masterat (2014)
Recomandări metodice privind scrierea, susţinerea şi păstrarea tezelor de master

Indicații metodice stagiu de practică - Ciclul II, Masterat, Specializarea "Drept Economic"

Programul de masterat - Drept Economic
Facultatea - Şcoala Masterala de Excelenţă în Economie şi Business
Domeniul general de studii - 38.Drept
Titlul obţinut - Master în drept, de profesionalizare
Baza admiterii - Diploma de licenţă (ciclul I)
Total credite acumulate - 90
Forma de învăţământ - cu frecvenţă la zi
Durata de studii - 2 semestre

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER

În Republica Moldova aspectul juridic al apariţiei şi dezvoltării activităţii economice (de antreprenoriat ) poate fi divizat în mai multe etape. Prima etapă fiind adoptarea actelor normative care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii economice.

La catedra Drept Privat se predau mai multe discipline care tind spre perfectarea studenţilor în domeniul dreptului economic.

Din cele expuse mai sus am formulat programul de master la dreptul economic.
În acest context, specializarea Dreptul economic urmăreşte realizarea obiectivele sale prin:

 1. Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului în afaceri.
 2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură.
 3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii întreprinzătorilor.

Specializarea Dreptul economic are menirea de a crea specialişti în diferite domenii ale economiei naționale: industrie, energetică, transport, agricultură, reprezentând specialitatea de jurist-consult care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării Dreptului economic.

Misiunea specializării drept economic este de a realiza o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, prin orientarea spre rezolvarea de probleme în trei direcţii principale: drept economic, dreptul în afaceri, dreptul turismului, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept economic în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii şi a sectorului privat în domeniul dreptului economic. Realizarea eficientă a obiectivelor specializării drept economic le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Specialiştii instruiţi la specializarea sus numită, deţinători ai diplomei de master în drept pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti, avocaturii; instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor economice; organizaţiilor guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor economice a persoa­nelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Competenţele programului de master sunt dezvoltate prin cursurile speciale cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale din această cauză este programat spre realizarea de o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării dreptului economic.

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punându-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului în afaceri. Masteranzii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atât lucrările individuale, cât şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi de a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.

Disciplinele de la specializarea Drept economic se finalizează cu examene, studiindu-se fie pe parcursul întregului an de învăţământ, fie doar un semestru şi fiind considerate dintre cele mai importante, acordându-li-se o deosebită atenţie.

Ca profil universitar Dreptul economic include o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice şi practice ca: Probleme actuale ale dreptului economic; Probleme ale dreptului proprietăţii intelectuale ; Particularităţile impozitării în dreptul economic etc.

OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢII ÎN DOMENIUL DAT

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor

Drept economic

 • specialişti în ştiinţe juridice, socio-economice
 • specialişti jurişti în diferite domenii ale economiei naţionale,
 • conducători, administratori şi consultanţi juridici de întreprinderi, organizaţii, instituţii
 • Judecători în judecătoriile economice;
 • Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie, organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma juridico-organizaţională;
 • Avocat în baza licenţei;
 • Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice;
 • Lucrător în organele procuraturii şi alte organe de ocrotire a normelor de drept;
 • Specialiști în cadrul Ministerului Economiei,Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Burse de Mărfuri, Burse de Valori etc. precum şi în diferite domenii ale Economiei Naţionale.
 • În activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

Competenţe generale:
 • cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul jurisprudenţei;
 • competenţe de diverse norme juridice specifice domeniului de drept;
 • aptitudini de autoinstruire în scopul realizării unui studiu integru original;
 • deprinderi de adaptare a rezultatelor ştiinţifice din alte domenii la procesul de formare a gândirii juridice;
 • selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • abilitatea de a lucra în echipă multidisciplinară de experţi în domeniul dreptului;
 • posedarea unui standard de competenţe ce oferă analiza multor situaţii de caz din viaţă.
Competenţe specifice:
 • să posede cunoştinţe teoretice generale în domeniul de reglementare a relaţiilor economice, comparării reglementării relaţiilor economice cu diferite relaţii reglementate de alte ramuri de drept, metodicii şi principiilor ce stau la baza cercetării şi reglementării raporturilor economice de drept.
 • să elaboreze proiecte de acte de constituire şi modificări la acestea pentru fiecare formă de persoană juridică cu scop lucrativ şi ne lucrativ;
 • să determine după anumite elemente prioritatea unei forme de organizare juridică a activităţii de întreprinzător faţă de altele;
 • să întocmească modele de procese verbale a adunării asociaţilor sau a consiliilor societăţilor comerciale;
 • să elaboreze modele de contracte de fuziune, planuri de dezmembrare şi proiecte de acte de transformare a unei persoane juridice în altă formă;
 • să elaboreze proiecte de constituire a filialelor persoanelor juridice şi a uniunilor de persoane juridice;
 • să poată obţine autorizări pentru desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător;
 • să poată aprecia importanţa echilibrului dintre libertatea economică şi intervenţia statului în economie;
 • să identifice modele de soluţionare extrajudiciară a litigiilor dintre asociaţi şi societate;
 • să poată ataca actele autorităţilor publice care încalcă drepturile întreprinzătorilor;
 • să poată ataca actele persoanelor juridice care afectează drepturile asociaţilor;
 • să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului în afaceri;
 • să elaboreze proiecte de contracte şi modificări la acestea pentru fiecare formă de persoană juridică şi fizică ce practică activitatea economică;
 • să determine după anumite elemente prioritatea unei forme de contract faţă de altele;
 • să întocmească modele de contracte din diferite domenii economice;
 • să elaboreze modele de contracte de mandat, comision, mandat , depozit, antrepriză, transport etc.;
 • să poată ataca contractele persoanelor fizice şi juridice care afectează drepturile lor;
 • să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului în afaceri;

ASIGURAREA CU SUPORT DIDACTIC, NOTE DE CURS, MANUALE

 1. Calafus Sorin, Dreptul afacerilor: curs universitar. Chişinău, 2004;
 2. Mărgineanu Gabriel, Mărgineanu Lilia, Dreptul afacerilor: manual pentru studenţi, Chişinău 2004;
 3. Turcu Ion, Dreptul afacerilor: partea generală. Iaşi: Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1992;
 4. Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor – Chişinău, 2004, vol. I – 2004, vol. II – 2006;
 5. Drept comercial: Curs universitar. Ed. ADCO, 2003;
 6. Acostivaci C., Drept comercial, note de curs. –Iaşi, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1998;
 7. Macovei L., Drept comercial comparat: scheme şi tabele. Chişinău, 2002;
 8. Costin Mircea, Drept comercial internaţional: ghid alfabetic. Cluj-Napoca; Dacia, 1987;
 9. Angheni S., Volonciu M., Stvica C., Drept comercial pentru învăţământul economic. – Bucureşti: Ed. Universitară, 2004, 2005;
 10. Petrescu Paul, Drept comercial român. Cărpenaru I., Stanciu D., Drept comercial român. – Bucureşti: ALL. 1996, 2001,2002,2004,2007. Ed. Univers Juridic;
 11. Alecu Gh., Drept financiar. – Constanţa, Obidius University Press, 2005;
 12. Armeanic A., Drept financiar, Chişinău, Ed. ASEM, 2004,2008;
 13. Roş Viorel, Drept financiar, Bucureşti, ALL Beck, 2005;
 14. Drept fiscal: manual pentru facultatea de drept. – Chişinău, Museum, 2001;
 15. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal: teoria generală privind impunerea. Administrarea fiscală. Reglementarea juridică a impozitului pe venit. Chişinău, Ed. ASEM, 2001;
 16. Motica I., Radu I., Bercea Lucian, Drept comercial român. Bucureşti: Lumina Lex, 2005;
 17. Lupu Gheorghe, Amititeloaie A. Drept comercial. Iaşi: Ed. Fundaţiei Chemarea, 1998;vol.1, vol. 2;
 18. Popescu Marin, Drept comercial. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2004;
 19. Drept comercial. Piteşti Independenţa Economică, 2001;
 20. Macovei Lidia, Dreptul comercial. Chişinău, Elan Poligraf, 2000;
 21. Băieşu Aurel, rotari A., Alexa O. Dreptul comercial internaţional: note de curs. Chişinău 1998;
 22. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti - 2001.
 23. Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998;
 24. Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996;
 25. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. "Cartier" Chişinău – 1997;
 26. Dreptul afacerilor (scheme), N.Roşca, S. Baieş, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001;
 27. Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A., Palade Iu., Gujuman T., Tetelea E., Drept fiscal, ed. „Museum", Chişinău 2001;
 28. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, ed. „A.S.E.M.", Chişinău 2001,
 29. Armeanic A., Fiscalitatea în statele contemporane, ed. „CE USM", Chişinău 2003;
 30. Брызгалин A.B., Налоги и налоговое право, изд. "Аналитика Пресс", Москва 1997;
 31. Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 32. Şaguna D.D., Iliescu S., Şova D.C., Procedura fiscală, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1996;
 33. Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1997;
 34. Balan E., Drept financiar, ed. „A.L.L.", Bucureşti 1999;
 35. Văcărel I., Relaţii financiare internaţionale, „Editura Academică", Bucureşti 1995;
 36. Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 37. Gliga I., Dreptul finanţelor publice, ed. Did. şi Ped., Bucureşti 1992;
 38. Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „A.L.L.", Bucureşti 2003;
 39. Şaguna D.D., Tratat de drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 2000;
 40. Volcinschi V, Dorian Chiroşca, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău, 2001;
 41. Roş V, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, 2001;
 42. Т.Д. Бодюл, Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова, Кишинев, 2000;
 43. А.П.Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Москва, 1999; Mihai Seserman, Dreptul protprietăţii intelectuale, Iaşi, 1998;

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIU

Nr.
d/o
Membrii catedrei,
gradul ştiinţific
şi titlul didactic
Interese ştiinţifice
1. Donos Evlampie,
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin ramura de dreptul concurenţei şi drept social european.
În ultimii 10 ani confirmă peste 60 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
2. Demerji Ilie
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul comunitar al afacerilor.
În ultimii 10 ani confirmă peste 30 de articole ştiinţifice, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
3. Rotaru Maslo Liliana
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul transporturilor şi asigurărilor comerciale,
În ultimii 10 ani confirmă peste 20 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
4. Ţurcan Radu
dr., lect. sup.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul societăţilor comerciale.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
5. Bostan Galina
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de contractele economice interne şi internaţionale.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 articole ştiinţifice, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice.
6. Armeanic Alexandru
Dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul fiscal al afacerilor, dreptul penal al afacerilor.
În ultimii 10 ani confirmă peste 30 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
7. Bîcu Adelina
Dr.conf.univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul civil, procesual civil.În ultimii 10 ani confirmă peste 20 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
8. Chirtoacă Lilia
Dr.conf.univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul  civil, contracte comerciale interne şi internaţionale.În ultimii 10 ani confirmă peste 20 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
9. Bostan Galina,
dr.,conf.univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul  civil, contracte comerciale interne şi internaţionale.Î, dr.civil partea specială. În ultimii 10 ani confirmă peste 25 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare
10. Zaporojan V
dr., conf.univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul  civil, contracte comerciale , dr.civil partea specială. În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare

Programul Dreptul Muncii

Lista tematică a tezelor de masterat (2011)
Recomandări metodice privind scrierea, susţinerea şi păstrarea tezelor de master
Stagiu de practică

Programul de masterat - Dreptul Muncii
Facultatea - Economie Generală şi Drept
Domeniul general de studii - 38.Drept
Titlul obţinut - Master în drept, de profesionalizare
Baza admiterii - Diploma de licenţă (ciclul I)
Total credite acumulate - 90
Forma de învăţământ - cu frecvenţă la zi
Durata de studii - 2 semestre

1. Concepţia formării specialistului

Nivelul actual de dezvoltare al producţiei presupune de regulă munca în comun, iar divizarea muncii prin îndeplinirea diferitor operaţiuni are loc în rezultatul cooperării în general în societate, astfel pentru a produce cele necesare, oamenii trebuie să intre în raporturi nu numai cu natura, ci se stabilesc şi între ei anumite legături sociale. Anume aceste relaţii şi sunt reglementate de normele dreptului, cu menţiunea că dreptul reglementează nu însăşi procesul muncii, dar anume relaţiile care apar în cadrul unei activităţi umane.

Programul de masterat profesional Dreptul muncii este unul novator nu numai pe piaţa educaţională a Republicii Moldova, ci şi în lume. Tot mai multe centre de cercetare în domeniul dreptului muncii derulează programe creditate de masterat în domeniul dat, pe lângă cursurile de formare continuă pe care le propun.

Dreptul Muncii ocupă unul din locurile centrale printre ramurile dreptului contemporan (atât în Republica Moldova cât şi în sistemul dreptului din majoritatea statelor lumii). Dreptul Muncii este o ştiinţă, o ramură de drept şi un domeniu de activitate care se ocupă de studierea unei părţi însemnate a relaţiilor de muncă, precum şi altor relaţii sociale aflate într-o indisolubilă legătură cu acestea.

Specializarea Dreptul muncii, ca şi alte specializări, se defineşte printr-o misiune fundamentală de a cerceta, analiza, sistematiza, reglementa şi ocroti acele relaţii care apar în urma depunerii de către om a unei munci în interesul altui om, sau a societăţii. Specialitatea dată cuprinde diverse domenii, numărul şi natura acestora depinzând de dezvoltarea întregii societăţi, starea sistemului de drept, precum şi de dezvoltarea tehnico-ştiinţifică. Astfel, pe lângă ocrotirea şi reglementarea relaţiilor de muncă propriu-zise (apariţia, modificarea, încetarea raporturilor de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, salarizarea, disciplina muncii, etc.), mai cuprinde şi o serie de raporturi chemate să deservească pe cele indicate (medierea la încadrarea în câmpul muncii, parteneriatul social, soluţionarea divergenţelor apărute în procesul de muncă, etc.)

Din cele expuse evidenţiem că misiunea programului de masterat Dreptul muncii este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniul resurselor umane, lideri sindicali, consilieri juridici în diverse unităţi prin orientarea spre rezolvarea de probleme prin 3 direcţii principale: aplicarea legislaţiei naţionale în corelare cu legislaţia europeană, parteneriatul social în relaţiile de muncă şi reglementarea relaţiilor de muncă prin prisma legislaţiei în vigoare.

2. Argumentaţia privind societatea / necesitatea specializării pe piaţa muncii

De asemenea Dreptul Muncii include o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice şi mai mult practice ca: Contractul Individual de Muncă, Contractul Colectiv de Muncă, Dreptul Muncii Comparat, Jurisdicţia Muncii, etc.
Masterul propus în domeniul dat va contribui la acoperirea nevoilor de formare a specialiştilor ce activează în calitate de lideri sindicali, şefi, specialişti în serviciul resurselor umane, etc.

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii şi a sectorului privat în domeniul relaţiilor de muncă. Elementul novator al acestui masterat constă în pregătirea profesională a specialiştilor de forţă în domeniul menţionat. Pe de altă parte programul dat poate fi privit ca o ofertă educaţională de pionerat capabilă să ofere formarea unor competenţe necesare oricărei unităţi. Totodată masteratul respectiv oferă posibilitatea de formare continuă oricărui absolvent din domeniul ştiinţelor juridice, economice, administrative sau practician cu studii de licenţă.

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ care include pe lângă cursurile fundamentale menite să fortifice competenţele generale o serie de cursuri speciale care vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului de formare profesională.

Dat fiind faptul că programul de masterat este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale în perioada studiilor se va realiza o serie de lucrări individuale, proiecte, de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării.

3. Finalităţile preconizate pentru programul de masterat

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punându-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului relaţiilor de muncă şi industriale. Masteranzii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atât lucrările individuale, cît şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi de a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.

Disciplinele de la specializarea „Dreptul muncii” se finalizează cu examene, studiindu-se fie pe parcursul întregului an de învăţământ, fie doar un semestru şi fiind considerate dintre cele mai importante, acordându-li-se o deosebită atenţie.

OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢII ÎN DOMENIUL DAT

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor

Dreptul muncii

 • specialişti în ştiinţe juridice, socio-economice
 • specialişti în autorităţile publice, inclusiv şi în structurile din sectorul privat
 • lideri sindicali în întreprinderi, organizaţii, instituţii, în confederaţiile sindicatelor şi în federaţiile patronatelor
 • conducători ai unităţilor, şefi şi specialişti în serviciul personal
 • Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie, organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma juridico-organizaţională;
 • Conducător sau membru al serviciului de cadre şi de personal în întreprinderi, instituţii, organizaţii
 • Avocat în baza licenţei
 • Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor ce apar din raporturi de muncă
 • Lucrător în organele procuraturii şi alte organe de ocrotire a normelor de drept
 • Membru al Inspecţiei Muncii
 • Specialist în cadrul Ministerului Economiei, precum şi în alte organe ale administraţiei publice de stat atât centrale, centrale de specialitate, cât şi locale, inclusiv şi în structurile sectorului privat
 • În sindicate şi patronate, inclusiv şi ca specialist în purtarea negocierilor colective
 • În sistemul instanţelor judecătoreşti
 • În activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică

4. Competenţele generice şi specifice scontate, în conformitate cu conceptul Cadrului Naţional al Calificărilor

Competenţe generale:

 • cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul jurisprudenţei;
 • competenţe de diverse norme juridice specifice domeniului de drept;
 • aptitudini de autoinstruire în scopul realizării unui studiu integru original;
 • deprinderi de adaptare a rezultatelor ştiinţifice din alte domenii la procesul de formare a gândirii juridice;
 • selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • abilitatea de a lucra în echipă multidisciplinară de experţi în domeniul dreptului;
 • posedarea unui standard de competenţe ce oferă analiza multor situaţii de caz din viaţă.

Competenţe specifice:

 • să posede cunoştinţe teoretice generale în domeniul relaţiilor de muncă, relaţiilor ce deservesc raporturile de muncă, comparării reglementării relaţiilor de muncă în diferite sisteme de drept, metodicii şi principiilor ce stau la baza cercetării şi reglementării raporturilor de muncă,
 • să utilizeze cunoştinţe teoretice cu un caracter pronunţat aplicativ în domeniul: medierii organelor statale pentru utilizarea forţei de muncă; negocierea, încheierea şi executarea contractului colectiv de muncă; încheierea şi modificarea contractului individual de muncă; încetarea (inclusiv desfacerea) contractului individual de muncă; respectarea regimului de muncă şi a timpului de odihnă; achitării echitabile a salariului; respectării disciplinei muncii; soluţionării litigiilor apărute în procesul muncii,
 • să aplice metode de lucru cu legislaţia în domeniu, clasificarea diferitor izvoare care reglementează raporturile de muncă în dependenţă de forţa juridică şi sfera de aplicare a acestora.
 • să delimiteze relaţiile guvernate de dreptul muncii de cele reglementate de alte ramuri de drept
 • să-şi aducă aportul la perfecţionarea relaţiilor de muncă
 • să stabilească o bază juridică la orice instituţie sau unitate economică în vederea completării locurilor vacante de muncă
 • să stabilească o bază juridică la orice instituţie pentru pregătirea profesională a viitoarelor cadre, precum şi perfecţionarea nivelului de pregătire a persoanelor deja încadrate în câmpul muncii
 • să stabilească o bază juridică la orice instituţie pentru o stimulare optimă materială şi morală a angajaţilor, precum şi de instituire a răspunderii disciplinare adecvate, corelând încurajările cu sancţiunile în aşa mod ca să ridice nivelul conştiinţei juridice a persoanelor, contribuind în aşa mod la o bună organizare a muncii
 • să vizeze şi să întocmească proiecte de contracte privind încadrarea în câmpul muncii, precum şi a le conforma ulterior în modul prevăzut de legislaţie
 • să întocmească proiecte de Regulamente de ordine interioară a muncii, Statute disciplinare, să participe la alcătuirea proiectelor Statutelor de funcţii, prezentându-le ulterior spre aprobare
 • să consulte administraţia întreprinderii în vederea răspunsurilor la pretenţiile parvenite de la angajaţi, vizând încălcarea drepturilor la muncă, preîntâmpinând astfel apariţia unor litigii
 • să participe la negocierile colective de orice nivel şi să urmărească desfăşurarea lor într-un cadru legal
 • să participe la soluţionarea litigiilor apărute în urma încălcării dreptului la muncă
 • să efectueze şi să supravegheze activitatea oricărui serviciu de cadre sau de personal, inclusiv şi prin ducerea evidenţei necesare

ASIGURAREA CU SUPORT DIDACTIC, NOTE DE CURS, MANUALE

 1. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Dreptul civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Chişinău, F.E.P. „Tipografia Centrală", 2004.
 2. Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 3. Donos E. „Dreptul muncii", vol.I, II, Chişinău, 2005
 4. Dorneanu Valer, Bădică Gheorghe, Dreptul muncii, Bucureşti, Lumina Lex, 2002.
 5. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 6. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, Bucureşti, S.R.L."Şansa", 1997.
 7. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, Bucureşti, Editura „Şansa", 1995.
 8. Hamangiu C., Rosetti Bălănescu, Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, vol. I, Editura ALL Beck, 1998.
 9. Macari Ivan, Dreptul penal al Republicii Moldova (Partea generală), Chişinău, CE USM, 2002.
 10. Mazilu Dumitru, Teoria generală a dreptului, ALL Beck, Bucureşti, 2000.
 11. Negru Tudor, Dreptul muncii, Chişinău, Editura,Reclama", 1995.
 12. Negru Tudor, Scorţescu Cătălina, Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, 2004.
 13. Romandaş Nicolae, Dreptul muncii, Chişinău, Reclama, 1997.
 14. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Dreptul muncii, Chişinău, 2007.
 15. Roşca Nicolae, Băieş Sergiu, Dreptul afacerilor. - Chişinău: Cartier juridic, 1997.
 16. Sosna Boris, Contractul individual de muncă. Legislaţie, Chişinău, Editura "Cartier", 2001.
 17. Ştefănescu Ion Traian, Contractul individual de muncă. - Bucureşti: Editura „Lumina Lex", 1997.
 18. Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 19. Teoria generală a dreptului. Manual / Gheorghe Avornic, Elena Aramă, Boris Negru, Ruslan Costaş, Chişinău, Cartier, 2004.
 20. Thatham Allan, Eugen Osmochescu, Dreptul Uniunii Europene, Chişinău, Editura ARC, 2003.
 21. Ţiclea Alexandru, Contractul individual de muncă, Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 22. Voicu Marin, Popoacă Mihaela, Dreptul muncii. Tratat de jurisprudenţă română şi europeană, vol. I, Bucureşti, Lumina Lex, 2001.
 23. Voicu Marin, Popoacă Mihaela, Dreptul muncii. Convenţii internaţionale, vol. II, Bucureşti, Lumina Lex, 2001.
 24. A. Oprea, I. Răducan, Dreptul muncii. – Galaţi: Alma Galaţi, 2002.
 25. Ершов В.В., Ершова Е.А. Трудовой договор, - Москва: Дело, 1999.
 26. Ильинский П. Справочное пособие по трудовому законодательству Республики Молдова, Кишинев: Штиинца, 1997.
 27. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. - Москва: НОРМА, 2000.
 28. Сосна Б.И., Горелко Н.А. Трудовое право Республики Молдова. - Кишинев: Реклама, 2001.
 29. Сырбу Э., Романдаш Н., Секриеру Ю. Пособие по трудовому законодательству. Научно-практический комментарий законодательства о труде. - Кишинев:
 30. Сыроватская Л. Трудовое право. - Москва: Дело, 1997.
 31. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. - Москва: Юристъ, 1997.
 32. Guţu Gheorghe, Dicţionar latin-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1993.
 33. Hanga Vladimir, Dicţionar juridic român-englez, englez-român, Bucureşti, Lumina Lex, 2003.

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIU

Nr.
d/o
Membrii catedrei,
gradul ştiinţific
şi titlul didactic
Interese ştiinţifice
1. Donos Evlampie
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin ramura de drept a muncii, în deosebi de contractul individual de muncă, Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective. Asigurări obligatorii în cadrul relaţiilor de muncă.
În ultimii 10 ani confirmă peste 40 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
2. Ciocîrlan Aliona
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor privind mecanismele juridice privind Dreptul internaţional şi european al muncii.
Confirmă peste 10 de articole şi comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
3. Scorţescu Cătălina
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce vizează Administraţia şi relaţiile de muncă în dreptul intern şi comunitar, Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
4. Bîcu Adelina
dr., lect. sup.
Cercetarea problemelor ce vizează Sistemele jurisdicţionale, Conflictele de muncă, Reglementările internaţionale.
Confirmă peste 10 articole şi comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
5. Pogoneţ Galina
dr., lect. sup.
Cercetarea problemelor ce vizează concilierea şi medierea.
Confirmă peste 10articole şi comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.

RESPONSABILI PENTRU PROGRAMUL DE MASTER PROFESIONAL DREPTUL MUNCII

Nr.
d/o
Responsabili Modulul / Disciplina Mod de angajare
1. Donos Evlampie
dr., conf. univ.
 • Încheierea şi modificarea contractului individual de muncă
 • Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective
 • Asigurări obligatorii în cadrul relaţiilor de muncă
 • Încetarea contractului individual de muncă
 • Dreptul internaţional şi european al muncii
titular
2. Scorţescu Cătălina
dr., conf. univ.
 • Administraţia şi relaţiile de muncă în dreptul intern şi comunitar
 • Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii
titular
3. Bîcu Adelina
dr., lect. sup.
 • Sisteme jurisdicţionale.
 • Conflictele de muncă.
 • Reglementări internaţionale.
titular
4. Pogoneţ Galina
dr., lect. sup.
 • Concilierea şi medierea
titular

Programul Dreptul în Afaceri

Lista tematică a tezelor de masterat (2011)
Recomandări metodice privind scrierea, susţinerea şi păstrarea tezelor de master
Stagiu de practică

Programul de masterat - Dreptul în Afaceri
Facultatea - Economie Generală şi Drept
Domeniul general de studii - 38.Drept
Titlul obţinut - Master în drept, de profesionalizare
Baza admiterii - Diploma de licenţă (ciclul I)  din alt domeniu de formare profesională
Total credite acumulate - 120
Forma de învăţământ - cu frecvenţă la zi
Durata de studii - 3 semestre

1. Concepţia formării specialistului.

În Republica Moldova aspectul juridic al apariţiei şi dezvoltării activităţii economice (de antreprenoriat ) poate fi divizat în mai multe etape. Prima etapă fiind adoptarea actelor normative care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii economice.

La catedra Drept Privat se predau mai multe discipline care tind spre perfectarea studenţilor în domeniul dreptului în afaceri.

Din cele expuse mai sus am formulat programul de master la dreptul în afaceri.
În acest context, specializarea Dreptul în afaceri urmăreşte realizarea obiectivele sale prin:

 1. Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului în afaceri.
 2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură.
 3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii întreprinzătorilor.

Specializarea Dreptul în afaceri are menirea de a crea specialişti în diferite domenii ale economiei nationale: industrie, energetică, transport, agricultură, reprezintînd specialitatea de jurist-consult care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării Dreptului în afaceri.

Misiunea specializării dreptul în afaceri este de a realiza o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, prin orientarea spre rezolvarea de probleme în trei direcţii principale: drept economic, dreptul în afaceri, dreptul turismului, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept economic în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

2. Argumentaţia privind solicitarea/necesitatea specializării pe piaţa muncii.

În condiţiile trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, au loc profunde schimbări atât în sectorul public, cât şi privat. Procesul de restructurare a întregii politici şi concepţii economice necesită un înalt profesionalism atât din partea funcţionarilor publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate, cât şi din partea sectorului privat, care are necesităţi acute de specialişti în domeniul dat. Un management public şi privat performant presupune personal cu o înaltă pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului dreptului în societate. Calitatea procesului de management şi de executare la nivelul subdiviziunilor de specialitate juridică din sectorul public şi privat este influenţată în mod direct de nivelul de pregătire generală şi managerială a specialiştilor în domeniul jurisprudenţial.

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii şi a sectorului privat în domeniul dreptului în afaceri. Realizarea eficientă a obiectivelor specializării dreptul în afaceri le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Specialiştii instruiţi la specializarea sus numită, deţinători ai diplomei de master în drept pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti, avocaturii; instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor economice; organizaţiilor guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor economice a persoa­nelor sau a valorilor ocrotite de lege.

3. Finalităţile preconizate pentru programul de masterat.

Competenţele programului de master sunt dezvoltate prin cursurile speciale cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale din această cauză este programat spre realizarea de o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării dreptului în afaceri.

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punîndu-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului în afaceri. Masteranzii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atît lucrările individuale, cît şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi de a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.

Disciplinele de la specializarea Dreptul în afaceri se finalizează cu examene, studiindu-se fie pe parcursul întregului an de învăţământ, fie doar un semestru şi fiind considerate dintre cele mai importante, acordându-li-se o deosebită atenţie.

Ca profil universitar Dreptul afacerilor include o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice şi practice ca: Probleme actuale ale dreptului economic; Probleme ale dreptului proprietăţii intelectuale ; Particularităţile impozitării în dreptul economic etc.

OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢII ÎN DOMENIUL DAT

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor
Dreptul în afaceri
 • specialişti în ştiinţe juridice, socio-economice
 • specialişti jurişti în diferite domenii ale economiei naţionale,
 • conducători, administratori şi consultanţi juridici de întreprinderi, organizaţii, instituţii
 • Judecători în judecătoriile economice ;
 • Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie, organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma juridico-organizaţională;
 • Avocat în baza licenţei;
 • Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice;
 • Lucrător în organele procuraturii şi alte organe de ocrotire a normelor de drept;
 • Specialisti în cadrul Ministerului Economiei,Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Burse de Mărfuri , Burse de Valori etc. precum şi în diferite domenii ale Economiei Naţionale.
 • În activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică

4. Competenţele generice şi specifice scontate, în conformitate cu conceptul Cadrului Naţional al Calificărilor.

Competenţe generale:

 • cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul jurisprudenţei;
 • competenţe de diverse norme juridice specifice domeniului de drept;
 • aptitudini de autoinstruire în scopul realizării unui studiu integru original;
 • deprinderi de adaptare a rezultatelor ştiinţifice din alte domenii la procesul de formare a gîndirii juridice;
 • selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • abilitatea de a lucra în echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului;
 • posedarea unui standard de competenţe ce oferă analiza multor situaţii de caz din viaţă.

Competenţe specifice:

 • să posede cunoştinţe teoretice generale în domeniul de reglementare a relaţiilor economice, comparării reglementării relaţiilor economice cu diferite relaţii reglementate de alte ramuri de drept, metodicii şi principiilor ce stau la baza cercetării şi reglementării raporturilor economice de drept.
 • să elaboreze proiecte de acte de constituire şi modificări la acestea pentru fiecare formă de persoană juridică cu scop lucrativ şi ne lucrativ;
 • să determine după anumite elemente prioritatea unei forme de organizare juridică a activităţii de întreprinzător faţă de altele;
 • să întocmească modele de procese verbale a adunării asociaţilor sau a consiliilor societăţilor comerciale;
 • să elaboreze modele de contracte de fuziune, planuri de dezmembrare şi proiecte de acte de transformare a unei persoane juridice în altă formă;
 • să elaboreze proiecte de constituire a filialelor persoanelor juridice şi a uniunilor de persoane juridice;
 • să poată obţine autorizări pentru desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător;
 • să poată aprecia importanţa echilibrului dintre libertatea economică şi intervenţia statului în economie;
 • să identifice modele de soluţionare extrajudiciară a litigiilor dintre asociaţi şi societate;
 • să poată ataca actele autorităţilor publice care încalcă drepturile întreprinzătorilor;
 • să poată ataca actele persoanelor juridice care afectează drepturile asociaţilor;
 • să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului în afaceri;
 • să elaboreze proiecte de contracte şi modificări la acestea pentru fiecare formă de persoană juridică şi fizică ce practică activitatea economică;
 • să determine după anumite elemente prioritatea unei forme de contract faţă de altele;
 • să întocmească modele de contracte din diferite domenii economice;
 • să elaboreze modele de contracte de mandat, comision, mandat , depozit, antrepriză, transport etc.;
 • să"poată ataca contractele persoanelor fizice şi juridice care afectează drepturile lor;
 • să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului în afaceri;

ASIGURAREA CU SUPORT DIDACTIC, NOTE DE CURS, MANUALE

 1. Calafus Sorin, Dreptul afacerilor: curs universitar. Chişinău, 2004;
 2. Mărgineanu Gabriel, Mărgineanu Lilia, Dreptul afacerilor: manual pentru studenţi, Chişinău 2004;
 3. Turcu Ion, Dreptul afacerilor: partea generală. Iaşi: Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1992;
 4. Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor – Chişinău, 2004, vol. I – 2004, vol. II – 2006;
 5. Drept comercial: Curs universitar. Ed. ADCO, 2003;
 6. Acostivaci C., Drept comercial, note de curs. –Iaşi, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1998;
 7. Macovei L., Drept comercial comparat: scheme şi tabele. Chişinău, 2002;
 8. Costin Mircea, Drept comercial internaţional: ghid alfabetic. Cluj-Napoca; Dacia, 1987;
 9. Angheni S., Volonciu M., Stvica C., Drept comercial pentru învăţământul economic. – Bucureşti: Ed. Universitară, 2004, 2005;
 10. Petrescu Paul, Drept comercial român. Cărpenaru I., Stanciu D., Drept comercial român. – Bucureşti: ALL. 1996, 2001,2002,2004,2007. Ed. Univers Juridic;
 11. Alecu Gh., Drept financiar. – Constanţa, Obidius University Press, 2005;
 12. Armeanic A., Drept financiar, Chişinău, Ed. ASEM, 2004,2008;
 13. Roş Viorel, Drept financiar, Bucureşti, ALL Beck, 2005;
 14. Drept fiscal: manual pentru facultatea de drept. – Chişinău, Museum, 2001;
 15. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal: teoria generală privind impunerea. Administrarea fiscală. Reglementarea juridică a impozitului pe venit. Chişinău, Ed. ASEM, 2001;
 16. Motica I., Radu I., Bercea Lucian, Drept comercial român. Bucureşti: Lumina Lex, 2005;
 17. Lupu Gheorghe, Amititeloaie A. Drept comercial. Iaşi: Ed. Fundaţiei Chemarea, 1998;vol.1, vol. 2;
 18. Popescu Marin, Drept comercial. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2004;
 19. Drept comercial. Piteşti Independenţa Economică, 2001;
 20. Macovei Lidia, Dreptul comercial. Chişinău, Elan Poligraf, 2000;
 21. Băieşu Aurel, rotari A., Alexa O. Dreptul comercial internaţional: note de curs. Chişinău 1998;
 22. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti - 2001.
 23. Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998;
 24. Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996;
 25. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. "Cartier" Chişinău – 1997;
 26. Dreptul afacerilor (scheme), N.Roşca, S. Baieş, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001;
 27. Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A., Palade Iu., Gujuman T., Tetelea E., Drept fiscal, ed. „Museum", Chişinău 2001;
 28. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, ed. „A.S.E.M.", Chişinău 2001,
 29. Armeanic A., Fiscalitatea în statele contemporane, ed. „CE USM", Chişinău 2003;
 30. Брызгалин A.B., Налоги и налоговое право, изд. "Аналитика Пресс", Москва 1997;
 31. Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 32. Şaguna D.D., Iliescu S., Şova D.C., Procedura fiscală, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1996;
 33. Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1997;
 34. Balan E., Drept financiar, ed. „A.L.L.", Bucureşti 1999;
 35. Văcărel I., Relaţii financiare internaţionale, „Editura Academică", Bucureşti 1995;
 36. Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 37. Gliga I., Dreptul finanţelor publice, ed. Did. şi Ped., Bucureşti 1992;
 38. Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „A.L.L.", Bucureşti 2003;
 39. Şaguna D.D., Tratat de drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 2000;
 40. Volcinschi V, Dorian Chiroşca, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău, 2001;
 41. Roş V, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, 2001;
 42. Т.Д. Бодюл, Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова, Кишинев, 2000;
 43. А.П.Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Москва, 1999; Mihai Seserman, Dreptul protprietăţii intelectuale, Iaşi, 1998;

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIU

Nr.
d/o
Membrii catedrei, gradul ştiinţific şi titlul didactic Interese ştiinţifice
1. Donos Evlampie,
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin ramura de dreptul concurenţei şi drept social european.
În ultimii 10 ani confirmă peste 60 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
2. Ciocîrlan Aliona
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de domeniul societăţilor comerciale.
În ultimii 10 ani confirmă peste 25 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
3. Bîcu Adelina
dr., lect. sup.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul procesual civil, examinarea şi soluţionarea litigiilor economice, arbitrajul comercial.
În ultimii 10 ani confirmă peste de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
4. Ţurcan Radu
dr., lect. sup.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul societăţilor comerciale.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, manuale, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
5. Bostan Galina
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de contractele economice interne şi internaţionale .
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 articole ştiinţifice, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice.
6. Calafus Sorin
dr., conf. univ
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul insolvabilităţii.
În ultimii 10 ani confirmă peste 20 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
7. Demerji Ilie
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul comunitar al afacerilor.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
8. Rotaru Maslo Liliana
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul transporturilor şi asigurărilor comerciale.
În ultimii 10 ani confirmă peste 15 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.
9. Armeanic Alexandru
dr., conf. univ.
Cercetarea problemelor ce ţin de dreptul fiscal al afacerilor, dreptul funciar.
În ultimii 10 ani confirmă peste 20 de articole ştiinţifice, manuale, monografii, cursuri de lecţii, comunicări ştiinţifice în domeniu de cercetare.

RESPONSABILI PENTRU PROGRAMUL DE MASTER PROFESIONAL DREPTUL ÎN AFACERI

Responsabili Modul / Disciplina Mod de angajare
Donos Evlampie,
dr., conf. univ.
Dreptul muncii,
Dreptul securităţii sociale,
Drept social european,
Dreptul concurenţei comerciale,
Protecţia consumatorilor.
Titular
Ciocîrlan Aliona
dr., conf. univ.
Drept civil (partea generală,
partea specială)
Titular
Bîcu Aliona
dr., lect. superior
Drept procesual civil ,
Examinarea şi soluţionarea litigiilor economice,
Arbitrajul comercial
Titular
Ţurcan Radu
dr., lect. sup.
Drept comercial ,
Dreptul societăţilor comerciale aprofundat
Titular
Bostan Galina
dr., conf. univ.
Contracte comerciale interne şi internaţionale
Garanţii civile şi comerciale
Titular
Pogoneţ Galina
dr., lect. sup.
Asistenţa juridică în unităţile economice Titular
Calafus Sorin
dr., conf. univ
Dreptul insolvabilităţii Titular
Demerji Ilie
dr., conf. univ.
Drept comunitar al afacerilor aprofundat Titular
Armeanic Alexandru
dr., conf. univ.
Drept funciar,
Drept fiscal al afacerilor,
Dreptul contenciosului administrativ
Cumular
intern
Rotaru Maslo Liliana,
dr., conf. univ.
Dreptul transporturilor şi asigurărilor Titular