Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781

Programul de Masterat. Drept în afaceri

Programul de masterat Dreptul în Afaceri
Facultatea Şcoala Masterala de Excelenţă în Economie şi Business
Domeniul general de studii 38.Drept
Titlul obţinut Master în drept
Baza admiterii Diploma de licenţă (ciclul I) din alt domeniu de formare profesională
Total credite acumulate 120
Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență
Durata de studii 3 semestre
1. Concepţia formării specialistului.

În Republica Moldova aspectul juridic al apariţiei şi dezvoltării activităţii economice (de antreprenoriat ) poate fi divizat în mai multe etape. Prima etapă fiind adoptarea actelor normative care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii economice.
La catedra Drept Privat se predau mai multe discipline care tind spre perfectarea studenţilor în domeniul dreptului în afaceri.
Din cele expuse mai sus am formulat programul de master la dreptul în afaceri.

În acest context, specializarea Dreptul în afaceri urmăreşte realizarea obiectivele sale prin:

 • Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului în afaceri.
 • Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură.
 • Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii întreprinzătorilor.

Specializarea Dreptul în afaceri are menirea de a crea specialişti în diferite domenii ale economiei nationale: industrie, energetică, transport, agricultură, reprezintînd specialitatea de jurist-consult care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării Dreptului în afaceri.

Misiunea specializării dreptul în afaceri este de a realiza o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, prin orientarea spre rezolvarea de probleme în trei direcţii principale: drept economic, dreptul în afaceri, dreptul turismului, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept economic în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

2. Argumentaţia privind solicitarea/necesitatea specializării pe piaţa muncii.

În condiţiile trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, au loc profunde schimbări atât în sectorul public, cât şi privat. Procesul de restructurare a întregii politici şi concepţii economice necesită un înalt profesionalism atât din partea funcţionarilor publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate, cât şi din partea sectorului privat, care are necesităţi acute de specialişti în domeniul dat. Un management public şi privat performant presupune personal cu o înaltă pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului dreptului în societate. Calitatea procesului de management şi de executare la nivelul subdiviziunilor de specialitate juridică din sectorul public şi privat este influenţată în mod direct de nivelul de pregătire generală şi managerială a specialiştilor în domeniul jurisprudenţial.

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii şi a sectorului privat în domeniul dreptului în afaceri. Realizarea eficientă a obiectivelor specializării dreptul în afaceri le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Specialiştii instruiţi la specializarea sus numită, deţinători ai diplomei de master în drept pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti, avocaturii; instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor economice; organizaţiilor guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor economice a persoa­nelor sau a valorilor ocrotite de lege.

3. Finalităţile preconizate pentru programul de masterat.

Competenţele programului de master sunt dezvoltate prin cursurile speciale cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale din această cauză este programat spre realizarea de o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării dreptului în afaceri.

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punîndu-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului în afaceri. Masteranzii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atît lucrările individuale, cît şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi de a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.

Disciplinele de la specializarea Dreptul în afaceri se finalizează cu examene, studiindu-se fie pe parcursul întregului an de învăţământ, fie doar un semestru şi fiind considerate dintre cele mai importante, acordându-li-se o deosebită atenţie.
Ca profil universitar Dreptul afacerilor include o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice şi practice ca: Probleme actuale ale dreptului economic; Probleme ale dreptului proprietăţii intelectuale ; Particularităţile impozitării în dreptul economic etc.

Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat
Domeniile de specializareCategorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economicăLista profesiilor conform specializărilor
Dreptul în afaceri
 • specialişti în ştiinţe juridice, socio-economice
 • specialişti jurişti în diferite domenii ale economiei naţionale,
 • conducători, administratori şiconsultanţi juridici de întreprinderi, organizaţii, instituţii
 • Judecători;
 • Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie, organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma juridico-organizaţională;
 • Avocat în baza licenţei;
 • Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice;
 • Lucrător în organele procuraturii şi alte organe de ocrotire a normelor de drept;
 • Specialisti în cadrul Ministerului Economiei,Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Burse de Mărfuri , Burse de Valori etc.
 • În activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică
4. Competenţele generice şi specifice scontate, în conformitate cu conceptul Cadrului Naţional al Calificărilor.

Competenţe generale:

 • cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul jurisprudenţei;
 • competenţe de diverse norme juridice specifice domeniului de drept;
 • aptitudini de autoinstruire în scopul realizării unui studiu integru original;
 • deprinderi de adaptare a rezultatelor ştiinţifice din alte domenii la procesul de formare a gîndirii juridice;
 • selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • abilitatea de a lucra în echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului;
 • posedarea unui standard de competenţe ce oferă analiza multor situaţii de caz din viaţă.

Competenţe specifice:

 • să posede cunoştinţe teoretice generale în domeniul de reglementare a relaţiilor economice, comparării reglementării relaţiilor economice cu diferite relaţii reglementate de alte ramuri de drept, metodicii şi principiilor ce stau la baza cercetării şi reglementării raporturilor economice de drept.
 • să elaboreze proiecte de acte de constituire şi modificări la acestea pentru fiecare formă de persoană juridică cu scop lucrativ şi ne lucrativ;
 • să determine după anumite elemente prioritatea unei forme de organizare juridică a activităţii de întreprinzător faţă de altele;
 • să întocmească modele de procese verbale a adunării asociaţilor sau a consiliilor societăţilor comerciale;
 • să elaboreze modele de contracte de fuziune, planuri de dezmembrare şi proiecte de acte de transformare a unei persoane juridice în altă formă;
 • să elaboreze proiecte de constituire a filialelor persoanelor juridice şi a uniunilor de persoane juridice;
 • să poată obţine autorizări pentru desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător;
 • să poată aprecia importanţa echilibrului dintre libertatea economică şi intervenţia statului în economie;
 • să identifice modele de soluţionare extrajudiciară a litigiilor dintre asociaţi şi societate.
Asigurarea cu suport didactic, note de curs, manuale
 • Orlov Maria, Negru Boris ”Administraţia publică”, Chişinău 2002.
 • Orlov Maria, Belecciu Ştefan ”Drept administrativ”, Chişinău 2006.Calafus Sorin, Dreptul afacerilor: curs universitar. Chişinău, 2004;
 • Băieşu, Contractele comerciale internaţionale, suport de curs, Chişinău, 2007
 • АРХИПОВ В.В. Интернет-Правою Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва: Издательство Юрайт, 2016
 • Mircea N. Costin” Reorganizarea şi lichidarea judiciară”, Bucureşti 1998.
 • Raul Petrescu ”De la faliment la reorganizarea judiciară”, Bucureşti 2001.
 • Ion Turcu „Insolvenţă comercială,reorganizarea comercială şi falimentul”,Bucureşti 2000.
 • Bâcu Ad. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău: Print-Caro, 2013.
 • Pisarenco Ol. Drept procesual civil. Chișinău: Tehnica-Info, 2012
 • M. Bridge The International Sale of Goods, Law and Practice, Oxford 1999
 • Şandru D, Rădulescu D., Călin D.- Medierea în România- Ledislaţie şi jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2012
 • Marian Voicu Arbitraj comercial. Universul juridic, 2014.
 • Manuela Sirbu, Croitoru-Anghel Diana Monica, Soluționarea alternativa a litigiilor. Medierea conflictelor, Universul juridic, 2014.
 • Mărgineanu Gabriel, Mărgineanu Lilia, Dreptul afacerilor: manual pentru studenţi, Chişinău 2004;
 • Turcu Ion, Dreptul afacerilor: partea generală. Iaşi: Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1992;
 • Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor – Chişinău, 2004, vol. I – 2004, vol. II – 2006;
 • Drept comercial: Curs universitar. Ed. ADCO, 2003;
 • Acostivaci C., Drept comercial, note de curs. –Iaşi, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1998;
 • Macovei L., Drept comercial comparat: scheme şi tabele. Chişinău, 2002;
 • Costin Mircea, Drept comercial internaţional: ghid alfabetic. Cluj-Napoca; Dacia, 1987;
 • Angheni S., Volonciu M., Stvica C., Drept comercial pentru învăţământul economic. – Bucureşti: Ed. Universitară, 2004, 2005;
 • Petrescu Paul, Drept comercial român. Cărpenaru I., Stanciu D., Drept comercial român. – Bucureşti: ALL. 1996, 2001,2002,2004,2007. Ed. Univers Juridic;
 • Alecu Gh., Drept financiar. – Constanţa, Obidius University Press, 2005;
 • Armeanic A., Drept financiar, Chişinău, Ed. ASEM, 2004,2008;
 • Roş Viorel, Drept financiar, Bucureşti, ALL Beck, 2005;
 • Drept fiscal: manual pentru facultatea de drept. – Chişinău, Museum, 2001;
 • Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal: teoria generală privind impunerea. Administrarea fiscală. Reglementarea juridică a impozitului pe venit. Chişinău, Ed. ASEM, 2001;
 • Motica I., Radu I., Bercea Lucian, Drept comercial român. Bucureşti: Lumina Lex, 2005;
 • Lupu Gheorghe, Amititeloaie A. Drept comercial. Iaşi: Ed. Fundaţiei Chemarea, 1998;vol.1, vol. 2;
 • Popescu Marin, Drept comercial. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2004;
 • Drept comercial. Piteşti Independenţa Economică, 2001;
 • Macovei Lidia, Dreptul comercial. Chişinău, Elan Poligraf, 2000;
 • Băieşu Aurel, rotari A., Alexa O. Dreptul comercial internaţional: note de curs. Chişinău 1998;
 • Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti - 2001.
 • Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998;
 • Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996;
 • Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. "Cartier" Chişinău – 1997;
 • Dreptul afacerilor (scheme), N.Roşca, S. Baieş, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001;
 • Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A., Palade Iu., Gujuman T., Tetelea E., Drept fiscal, ed. „Museum", Chişinău 2001;
 • Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, ed. „A.S.E.M.", Chişinău 2001,
 • Armeanic A., Fiscalitatea în statele contemporane, ed. „CE USM", Chişinău 2003;
 • Брызгалин A.B., Налоги и налоговое право, изд. "Аналитика Пресс", Москва 1997;
 • Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 • Şaguna D.D., Iliescu S., Şova D.C., Procedura fiscală, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1996;
 • Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1997;
 • Balan E., Drept financiar, ed. „A.L.L.", Bucureşti 1999;
 • Văcărel I., Relaţii financiare internaţionale, „Editura Academică", Bucureşti 1995;
 • Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 • Gliga I., Dreptul finanţelor publice, ed. Did. şi Ped., Bucureşti 1992;
 • Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „A.L.L.", Bucureşti 2003;
 • Şaguna D.D., Tratat de drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 2000;
 • Volcinschi V, Dorian Chiroşca, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău, 2001;
 • Roş V, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, 2001;
 • Т.Д. Бодюл, Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова, Кишинев, 2000;
 • А.П.Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Москва, 1999; Mihai Seserman, Dreptul protprietăţii intelectuale, Iaşi, 1998;
RESPONSABILI PENTRU PROGRAMUL DE MASTER PROFESIONAL DREPTUL ÎN AFACERI
ResponsabiliModul / DisciplinaMod de angajare
Rotaru Maslo Liliana,
dr., conf. univ.
Dreptul transporturilor şi asigurărilor
Dreptul comerțului electronic
Dreptul sănătății
Titular
Donos Evlampie,
dr., conf. univ.
Dreptul muncii,
Drept social european,
Dreptul societăților comerciale aprofundat,
Dreptul concurenței comerciale
Titular
Demerji Ilie
dr., conf. univ.
Drept comunitar al afacerilor aprofundat Titular
Bâcu Adelina
dr., conf. univ.
Drept procesual civil Titular
Armeanic Alexandru
dr., conf. univ.
Drept funciar,
Drept fiscal al afacerilor,
Dreptul contenciosului administrativ
Titular
Zaporojan Veaceslav
dr., conf. univ.
Drept civil (partea generală,
partea specială), Elemente de drept privat
Titular
Muntean Iulian
dr., lect. univ.
Examinarea şi soluţionarea litigiilor economice,
Mijloace alternative de soluționare a litigiilor
Titular
Ţurcan Radu
dr., lect. univ.
Drept comercial ,
Dreptul societăţilor comerciale aprofundat
Dreptul insolvabilității
Titular
Rotaru Maslo Liliana,
dr., conf. univ.
Dreptul transporturilor şi asigurărilor
Dreptul comerțului electronic
Dreptul sănătății
Titular
Băieșu Aurel
dr. hab., prof.univ
Contracte comerciale interne și internaționale Titular
Volcinschi Victor
dr., prof.univ.
Garanții civile și comerciale Titular
Plotnic Olesea
dr., prof.univ.
Dreptul protecției Consumatorilor Titular

Programul de Masterat. Drept economic

Programul de masterat Drept Economic
Facultatea Şcoala Masterala de Excelenţă în Economie şi Business
Domeniul general de studii 38.Drept
Titlul obţinut Master în drept
Baza admiterii Diploma  de studii superioare de licenţă /act echivalent
Total credite acumulate 90
Forma de organizare Învățământ cu frecvență
Durata de studii 3 semestre
PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER

În Republica Moldova aspectul juridic al apariţiei şi dezvoltării activităţii economice (de antreprenoriat ) poate fi divizat în mai multe etape. Prima etapă fiind adoptarea actelor normative care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii economice.
La catedra Drept Privat se predau mai multe discipline care tind spre perfectarea studenţilor în domeniul dreptului economic.

Din cele expuse mai sus am formulat programul de master la dreptul economic.

În acest context, specializarea Dreptul economic urmăreşte realizarea obiectivele sale prin:

 • Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului în afaceri.
 • Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură.
 • Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii întreprinzătorilor.

Specializarea Dreptul economic are menirea de a crea specialişti în diferite domenii ale economiei naționale: industrie, energetică, transport, agricultură, reprezentând specialitatea de jurist-consult care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării Dreptului economic.

Misiunea specializării drept economic este de a realiza o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, prin orientarea spre rezolvarea de probleme în trei direcţii principale: drept economic, dreptul în afaceri, dreptul turismului, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept economic în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii şi a sectorului privat în domeniul dreptului economic. Realizarea eficientă a obiectivelor specializării drept economic le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Specialiştii instruiţi la specializarea sus numită, deţinători ai diplomei de master în drept pot activa în cadrul instanţelor judecătoreşti, avocaturii; instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor economice; organizaţiilor guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor economice a persoanelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Competenţele programului de master sunt dezvoltate prin cursurile speciale cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale din această cauză este programat spre realizarea de o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul specializării dreptului economic.

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punându-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului în afaceri. Masteranzii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atât lucrările individuale, cât şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi de a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.

Disciplinele de la specializarea Drept economic se finalizează cu examene, studiindu-se fie pe parcursul întregului an de învăţământ, fie doar un semestru şi fiind considerate dintre cele mai importante, acordându-li-se o deosebită atenţie.

Ca profil universitar Dreptul economic include o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice şi practice ca: Probleme actuale ale dreptului economic; Probleme ale dreptului proprietăţii intelectuale ; Particularităţile impozitării în dreptul economic etc.

Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat
Domeniile de specializareCategorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economicăLista profesiilor conform specializărilor
Drept economic
 • specialişti în ştiinţe juridice, socio-economice
 • specialişti jurişti în diferite domenii ale economiei naţionale,
 • conducători, administratori şi consultanţi juridici de întreprinderi, organizaţii, instituţii
 • Judecători în judecătoriile specializate;
 • Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie, organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma juridico-organizaţională;
 • Avocat în baza licenţei;
 • Membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice;
 • Lucrător în organele procuraturii şi alte organe de ocrotire a normelor de drept;
 • Specialiști în cadrul Ministerului Economiei,Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Burse de Mărfuri, Burse de Valori etc. precum şi în diferite domenii ale Economiei Naţionale.
 • În activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică
Asigurarea cu suport didactic, note de curs, manuale
 • Calafus Sorin, Dreptul afacerilor: curs universitar. Chişinău, 2004;
 • Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
 • Popescu Eugen, Teorii ale integrării europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
 • Mărgineanu Gabriel, Mărgineanu Lilia, Dreptul afacerilor: manual pentru studenţi, Chişinău 2004;
 • Turcu Ion, Dreptul afacerilor: partea generală. Iaşi: Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1992;
 • Voicu Marin, Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 • Gheorghiu Gheorghe, dreptul concurenţei interne şi europene, Ed., Universul Juridic, Bucureşti, 2011
 • Şandru D, Rădulescu D., Călin D.- Medierea în România- Ledislaţie şi jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2012
 • Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor – Chişinău, 2004, vol. I – 2004, vol. II – 2006;
 • Drept comercial: Curs universitar. Ed. ADCO, 2003;
 • Marian Voicu Arbitraj comercial. Universul juridic, 2014.
 • Manuela Sirbu, Croitoru-Anghel Diana Monica, Soluționarea alternativa a litigiilor. Medierea conflictelor, Universul juridic, 2014.
 • Acostivaci C., Drept comercial, note de curs. –Iaşi, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1998;
 • Macovei L., Drept comercial comparat: scheme şi tabele. Chişinău, 2002;
 • Costin Mircea, Drept comercial internaţional: ghid alfabetic. Cluj-Napoca; Dacia, 1987;
 • Angheni S., Volonciu M., Stvica C., Drept comercial pentru învăţământul economic. – Bucureşti: Ed. Universitară, 2004, 2005;
 • Petrescu Paul, Drept comercial român. Cărpenaru I., Stanciu D., Drept comercial român. – Bucureşti: ALL. 1996, 2001,2002,2004,2007. Ed. Univers Juridic;
 • Alecu Gh., Drept financiar. – Constanţa, Obidius University Press, 2005;
 • Armeanic A., Drept financiar, Chişinău, Ed. ASEM, 2004,2008;
 • Roş Viorel, Drept financiar, Bucureşti, ALL Beck, 2005;
 • Drept fiscal: manual pentru facultatea de drept. – Chişinău, Museum, 2001;
 • Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal: teoria generală privind impunerea. Administrarea fiscală. Reglementarea juridică a impozitului pe venit. Chişinău, Ed. ASEM, 2001;
 • Motica I., Radu I., Bercea Lucian, Drept comercial român. Bucureşti: Lumina Lex, 2005;
 • Lupu Gheorghe, Amititeloaie A. Drept comercial. Iaşi: Ed. Fundaţiei Chemarea, 1998;vol.1, vol. 2;
 • Popescu Marin, Drept comercial. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2004;
 • I. Albu, Drept civil, Întroducere  în  studiul obligaţiilor, Cluj – Napoca, 1984.
 • Drept comercial. Piteşti Independenţa Economică, 2001;
 • Emilia Mihai, Dreptul concurenței, Editura AllBeck, București,2004.
 • Macovei Lidia, Dreptul comercial. Chişinău, Elan Poligraf, 2000;
 • Stanciu Cristina. Dreptul transporturilor.  București: Ed. C.H.Beck, 2008
 • Băieşu Aurel, rotari A., Alexa O. Dreptul comercial internaţional: note de curs. Chişinău 1998
 • Mihalache Iurie. Dreptul transporturilor. Manual. Chișinău: Pontos, 2012
 • Căpăţină Octavian, Stancu Gheorghe. Dreptul transporturilor. Partea specială – Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2002
 • Băieşu, Contractele comerciale internaţionale, suport de curs, Chişinău, 2007
 • Chitty on Contracts, Vol.I, General Principles, 29th edition, Sweet & Maxwell, London, 2004.
 • C. Coutant-Lapalus C. Le principe de la réparation integrale en droit privé, Presses Universitaire d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2002.
 • Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti - 2001. .,
 • Cărcei Elena, Socieăţiloe comerciale pe acţiuni, ALL BECK, Bucureşti , 2000
 • Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1998;
 • Drept comercial român, Raul Petrescu, ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996;
 • Raul Petrescu ”De la faliment la reorganizarea judiciară”, Bucureşti 2001.
 • Ion Turcu „Insolvenţă comercială,reorganizarea comercială şi falimentul”,Bucureşti 2000.
 • Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. "Cartier" Chişinău – 1997;
 • Dreptul afacerilor (scheme), N.Roşca, S. Baieş, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2001;
 • Orlov Maria, Belecciu Ştefan ”Drept administrativ”, Chişinău 2006.
 •  Creangă Ion, Uţică Oleg ”Organizarea administrativă a teritoriului”, Chişinău 2000
 • Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A., Palade Iu., Gujuman T., Tetelea E., Drept fiscal, ed. „Museum", Chişinău 2001;
 • Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, ed. „A.S.E.M.", Chişinău 2001,
 • Armeanic A., Fiscalitatea în statele contemporane, ed. „CE USM", Chişinău 2003;
 • Брызгалин A.B., Налоги и налоговое право, изд. "Аналитика Пресс", Москва 1997;
 • Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 • Şaguna D.D., Iliescu S., Şova D.C., Procedura fiscală, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1996;
 • Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 1997;
 • Balan E., Drept financiar, ed. „A.L.L.", Bucureşti 1999;
 • Văcărel I., Relaţii financiare internaţionale, „Editura Academică", Bucureşti 1995;
 • Condor I., Drept fiscal şi financiar, ed. „Tribuna Economică", Bucureşti 1996;
 • Gliga I., Dreptul finanţelor publice, ed. Did. şi Ped., Bucureşti 1992;
 • Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „A.L.L.", Bucureşti 2003;
 • Şaguna D.D., Tratat de drept financiar şi fiscal, ed. „Oscar Print", Bucureşti 2000;
 • Volcinschi V, Dorian Chiroşca, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău, 2001;
 • Roş V, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, 2001;
 • Т.Д. Бодюл, Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова, Кишинев, 2000;
 • А.П.Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Москва, 1999; Mihai Seserman, Dreptul protprietăţii intelectuale, Iaşi, 1998;
RESPONSABILI PENTRU PROGRAMUL DE MASTER PROFESIONAL DREPTUL ÎN AFACERI
ResponsabiliModul / DisciplinaMod de angajare
Rotaru Maslo Liliana,
dr., conf. univ.
Dreptul transporturilor şi asigurărilor
Dreptul comerțului electronic
Dreptul sănătății
Titular
Donos Evlampie,
dr., conf. univ.
Dreptul muncii,
Drept social european,
Dreptul societăților comerciale aprofundat,
Dreptul concurenței comerciale
Titular
Demerji Ilie
dr., conf. univ.
Drept european al afacerilor Titular
Bâcu Adelina
dr., conf. univ.
Drept procesual civil Titular
Armeanic Alexandru
dr., conf. univ.
Drept funciar,
Drept fiscal al afacerilor,
Dreptul contenciosului administrativ
Titular
Zaporojan Veaceslav
dr., conf. univ.
Drept civil (partea generală,
partea specială),
Elemente de drept privat
Titular
Muntean Iulian
dr., lect. univ.
Mijloace alternative de soluționare a litigiilor Titular
Ţurcan Radu
dr., lect. univ.
Drept comercial ,
Dreptul societăţilor comerciale aprofundat
Dreptul insolvabilității
Titular
Rotaru Maslo Liliana,
dr., conf. univ.
Dreptul transporturilor şi asigurărilor
Dreptul comerțului electronic
Dreptul sănătății
Dreptul turismului
Titular
Băieșu Aurel
dr. hab., prof.univ
Contracte comerciale interne și internaționale Titular
Volcinschi Victor
dr., prof.univ.
Garanții civile și comerciale Titular
Plotnic Olesea
dr., prof.univ.
Dreptul protecției Consumatorilor Titular