Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781

Baza normativă de fundamentare a pregătirii specialiştilor la Specialitatea 1001 – Drept, Specializarea 1001.01 – Drept economic în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, constituie Scrisoarea Ministerului Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova nr. 0202 –72 din 15.03.2001, coordonată cu: Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova; Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ al Republicii Moldova.

Date istorice despre evoluţia catedrei „Drept privat”

Catedra Drept şi-a demarat activitatea în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova în 1994, având ca denumire „Economie mondială şi Drept”, condusă de Conf.univ.dr. Volcinschi Victor.

PerioadaDenumirea catedreiŞef-catedră
1993-1994 Economie mondială şi Drept Dr., conf. univ. Victor Volcinschi
1994-2001 Drept Dr., conf. univ. Victor Volcinschi
2001-2002 Drept Dr., Palii Victor
2002-2004 Drept Dr., conf. univ. Ciocîrlan Aliona
2004 – 2015 Drept privat Dr., conf. univ. Evlampie Donos
2015 – prezent Drept privat Dr., conf. univ. Liliana Rotaru-Maslo

În anul septembrie 1995, în cadrul Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale – condusă de Decanul facultăţii Prof.univ.dr.hab. Moldovanu Dumitru – în  baza Catedrei „Economie mondială şi Drept”, se formează Catedra „Drept”, fiind o catedră de specialitate juridică ce deserveşte facultăţile economice pentru predarea disciplinelor juridice cu specific economic.

În septembrie 1995, în cadrul catedrei activau: Conf.univ.dr. Volcinschi Victor, şef de catedră; Conf.univ.dr. Osmochescu Nicolae; Lect.univ.Ciocîrlan Aliona; Lect.univ. Postolachi Gheorghe.

În septembrie 1998 s-a acceptat instruirea în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a Specialitatea 1001 – Drept, Specializării 1001.01 – Drept economic. Din acest an, responsabilitatea instruirii la această specializare i-a revenit Catedrei „Drept”, condusă de Domnul Conf.univ.dr. Volcinschi Victor. În acest an a fost efectuată prima înmatriculare la Secţia de învăţământ fără frecvenţă – cu  3 ani de studii.  În această perioadă de timp la Catedra „Drept” au activat: Conf.univ.dr. Volcinsci Victor, şef de catedră; Lect.univ. Ciocîrlan Aliona; Lect.univ. Palii Victor; Lect.univ. dr.Armeanic Alexandru; Lect.univ. Postolachi Gheorghe; Lect.univ. Speianu Octavian; Lect.univ. Gheorghiţă Igor; Lect.univ. Albu Elena Lect.univ Caldîba Vitalii. Prin cumul au fost invitaţi cadre didactice cu bogată experienţă în învăţământul juridic universitar, cum  sunt: Conf.univ.dr. Donos Evlampie, Conf.univ. dr. Negru Boris ş.a.

În  anul 1999 conducerea Catedrei a fost preluată de Lect.sup.. Ciocîrlan Aliona, care a preluat estafeta Stimatului profesor Volcinschi Victor pentru a continua ideea de perfecţionare a învăţămîntului juridic universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, fiind efectuată prima înmatriculare la Secţia zi – cu 5 ani de studii.

Continuând pe aceiaşi notă majoră, în anul 2000 a fost efectuată prima înmatriculare la Secţia zi – cu 4 ani de studii.

În anul 2002, prin modernizarea structurală a Academiei de Studii Economice din Moldova, Catedra „Drept” şi Specialitatea 1001 – Drept, Specializarea 1001.01 – Drept economic a format componenta fundamentală a Facultăţii „Economie Generală şi Drept” –condusă  de Decanul facultăţii Conf.univ.dr. Vaculovschi Dorin.
În acelaşi an – după  susţinerea publică a Domnului Palii Victor a tezei de doctor, avându-l ca conducător ştiinţific pe Domnul Conf.univ.dr. Volcinschi Victor – preia   conducerea catedrei, fiind în continuare promotorul ideilor conducătorului său ştiinţific de perfecţionare a învăţământului juridic universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

În anul 2003, conducerea Catedrei „Drept” a fost preluată de experimentatul cadru didactic – Conf.univ.dr. Donos Evlampie, care a impulsionat o dezvoltare mai accentuată a învăţământului juridic universitar în cadrul  Academiei de Studii Economice din Moldova.

În octombrie 2004, s-a ivit oportunitatea divizării Catedrei „Drept” în două catedre „Drept privat” şi „Drept public”. După această divizare Catedra Drept Privat preia funcţia de catedră de specializare, iar Catedra de Drept Public – catedră ce deserveşte Specialitatea 1001 – Drept,  Specializarea 1001.01 – Drept economic din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Catedra de „Drept Privat” a facultăţii „Economie Generală şi Drept” dispune la ora actuală de un număr de 32 de cadre universitare cu experienţă în activitatea didactică şi de cercetare : 

3 – doctor habilitat în drept, profesor universitar;
14 – doctor în drept, conferenţiar  universitar;
4 – doctor în drept, lector superior;
10 – doctoranzi la USM şi AŞM;

Pentru anii de studii 2008 – 2009 Catedra „Drept privat” propune formarea profesională  în domeniul dreptului la următoarele specialităţi şi niveluri de calificare:

  1. la ciclul I (licenţă) – specialitatea „Drept”;
  2. la ciclul II (masterat) – specialitatea „Drept economic”

Fiecare programă de formare profesională la ciclurile I şi II are la bază un Plan de învăţămînt orientat la un anumit nivel de calificare.

Situaţia actuală a Catedrei

Specializarea „Drept”, învăţământ de ZI şi F/R a fost acreditată din anul 2005, cu un număr de 878 studenţi.
Catedra „Drept privat” este coordonată de către Biroul catedrei şi lucrează sub directa îndrumare a şefului de catedră.
Catedra urmăreşte consolidarea şi extinderea actualei structuri în paralel cu o permanentă adaptare la cerinţele pieţei şi este preocupată de găsirea formelor de colaborare cu alte catedre de profil, precum şi cu centre de cercetare de specialitate, vizând, în perspectivă, o echilibrare între forma iniţială de pregătire universitară, cu obiective preponderente de predare, şi forma de pregătire postuniversitară, masterală, cu obiective preponderente de cercetare.

Totodată, s-a urmărit asigurarea, unor raporturi optime între studenţii de la specializare, între studenţi şi cadrele didactice, precum şi între posturile ocupate şi totalul posturilor din statele de funcţii.

Astfel, la specializarea „Drept” (forma de învăţământ – la zi) frecventează cursurile un număr de 521 studenţi, iar la f/r – 460 de studenţi.