Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781
Publicațiile membrilor catedrei 2016
 1. ROTARU-MASLO, Liliana, Considerations on personality rights at the beginning of millennium. În Проблемы современной науки и образования.Moscova, 2017, № 13 (95), pp.91-95 (0,72 c.a.) ISSN 2304–2338 (Print)  ISSN 2413–4635 (Online)
 2. ROTARU-MASLO, L., Stabilirea filiației firești a copilului în dreptul internațional privat – probleme și soluții.  În Legea şi Viaţa. Chişinău, 2016, nr.9 (297), pp.8 – 12, (0,44 c.a.), ISSN 1810-309X. Categoria C
 3. ROTARU-MASLO, L., Filiația adoptivă a copilului: aspecte de drept național și internațional. În Legea şi Viaţa. Chişinău, 2016, nr.11 (299), pp.27 – 31, (0,52 c.a.), ISSN 1810-309X. Categoria C
 4. ROTARU-MASLO, L., Drepturile și obligațiile lucrătorilor medico-sanitari și farmaceutici în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Prevederi internaționale. În Legea şi Viaţa. Chişinău, 2016, nr.12 (300), pp.8 - 12, (0,62 c.a.), ISSN 1810-309X. Categoria C
 5. ROTARU-MASLO, L., Analiza drepturilor și obligațiilor pacienților prin prisma exercitării dreptului la ocrotirea sănătății. Aspecte de drept național și internațional.  În Jurnalul Juridic Național: teorie și practică. Chișinău, 2016, nr.6 (22), pp.54 –59, (0,7 c.a.), ISSN 2345-1130. Categoria C
 6. DEMERJI Ilie, DEMERJI Maria. Politica comună a Uniunii Europene în domeniul imigraţiei.În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM. Culegere de articole selective din 23-24 septembrie 2016, Vol.II. Chiєinгu : ASEM, 2016, 0,25c.a., ISBN 978-9975-75-834-5, pag. 178-180.
 7. DEMERJI Maria. Aspecte juridice cu privire la adopţia copiilor cetăţeni al Republicii Moldova de către cetăţeni străini. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM. Culegere de articole selective din 23-24 septembrie 2016, Vol.II., Chiєinгu : ASEM, 2016, 0,50 c.a.,  ISBN 978-9975-75-834-5., pag.180-185.,.
 8. A. BÂCU, The active role of the judge in the civil procedure in the context of the modern legislation, Журнал „Отечественная юриспруденция”, №2, 2017, с.41-46, ISSN 2412-8228
 9. BÂCU, Principiul autorității de lucru judecat – garant al stabilității juridice, Revista „Legea și viațaˮ, nr.9, 2016, p.12-20, ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 10. A. BÂCU, Sisteme moderne de autoguvernare a magistraturii, Conferința științifică internațională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie 2016, Chișinău, ASEM, 2016, p.113-118, ISBN 978-9975-75-834-5.
 11. A. BÂCU, Principiul autorității de lucru judecat – garant al stabilității juridice, Revista „Legea și viațaˮ, nr.9, 2016, p.12-20, ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 12. ROTARU-MASLO L.,  Reglementarea obligației de întreținere în dreptul internațional privat al Republicii Moldova și al României.  În: „Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare” Conferință internațională științifico-practică din 4-5 noiembrie 2016. Chișinău, 2016, p.288 – 292, (0,32 c.a.)  ISBN 978-9975-3078-1-9
 13. L. ROTARU-MASLO L.,  Determinarea legii situației bunurilor în dreptul internațional privat al Republicii Moldova. În: Conferința științifico-practică internațională consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM „25 de ani de performanță economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie 2016. Chișinău: ASEM, 2016. Vol. II, pp.197 – 203,  (0,82 c.a.), ISBN 978-9975-75-834-5.
 14. ROTARU-MASLO L.,  Legea aplicabilă contractului matrimonial cu element de extraneitate. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” : Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015, Vol. 4 : Partea I, pp.211 – 216, (0,48 c.a.). Chișinău: ASEM, 2015, ISBN 978-9975-75-773-7.
 15. MUNTEAN IU., CIOBANU D., Vîhocenco N. Creativitatea – calea spre soluții și evoluție,  În: revista științifico- didactică Economica, Ediția a I-a, Chișinău, 2016, p. 54 – 60, 0,3 c.a ISSN 1810-9136
 16. MUNTEAN IU.,Considerentele elaborării unui drept comun în materie de insolvabilitate internaţională,  În:  materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Utilizarea eficientă a resurselor hidro-funciare în condiţiile actuale – realizări şi perspective”, Chişinău, UASM, 2016,
 17. GRÂU-PANȚUREAC M. Importanța răspunderii electorale ca pârghie în restabilirea drepturilor electorale încălcate, Materialele Conferinței științifice internaționale 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic, consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM . Culegere de articole științifice din 23-24 septembrie 2016. Chișinău, ASEM, 2016 ;
 18. GRÂU-PANȚUREAC M. Responsabilitatea juridică-fundamentul răspunderii electorale, Materialele Conferinței științifice internaționale European Economic Integration. Culegere de articole științifice din 25-26 martie 2016, p 168-171, Chișinău, USEM, 2016 .
 19. GÎSCA, V., Cadrul normativ privind actul juridic de opțiune succesorală. În: Legea și viața, Revistă ştiinţifico-practică, iulie 2016, nr.7 (295), pp.14-17, 0,48 c.a., ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 20. GÎSCA, V., Titularii dreptului de opțiune succesorală. În: Legea și viața, Revistă ştiinţifico-practică, august 2016, nr.8 (296), pp.9-13, 0,53 c.a., ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 21. GÎSCA, V., Caracterele juridice ale testamentului. În: Legea și viața, Revistă ştiinţifico-practică, noiembrie 2016, nr.11 (299), pp.16-22, 0,87 c.a., ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 22. GÎSCA, V., Dreptul la moștenire – drept fundamental. În: Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare: conf. Intern șt-pract.din 4-5 noiembrie 2016, Ch., 2016, pp.127-132, 0,38 c.a., ISBN 978-9975-3078-1-9.
Publicațiile membrilor catedrei 2015
 1. GÎSCA, V., Condițiile dreptului de moștenire legală. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii: conf. şt. Intern., 25-26 septembrie 2015, Ch.: ASEM, 2015, pp. 277-282, 0,58 c.a., ISBN 978-9975-75-773-7.
 2. GÎSCA, V., Regimul juridic al nedemnității succesorale. În: Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: международная научно-практическая конференция, 27-28 марта 2015, Ch.: 2015, pp.151-155, 0,36 c.a., ISBN 978-9975-4044-3-4.
 3. GÎSCA, V., Tălămbuță, A., Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată. În: Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: международная научно-практическая конференция, 27-28 марта 2015, Ch.: 2015, pp.161-164, 0,20 c.a., ISBN 978-9975-4043-3-4.
 4. ROTARU-MASLO L.,  Legea aplicabilă contractului matrimonial cu element de extraneitate. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” : Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015, Vol. 4 : Partea I, pp.211 – 216, (0,48 c.a.). Chișinău: ASEM, 2015, ISBN 978-9975-75-773-7
 5. A. BÂCU, Un nou proiect de modificare a Codului de procedură civilă – un pas spre eficientizarea justiției sau spre obscurizarea procesului jurisdicțional, Conferința științifică internațională „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașteriiˮ, 25-26 septembrie, 2015, Chișinău, ASEM, 2015, p.228-231, ISBN 978-9975-75-773-7.
 6. A. BÂCU, I. BÂCU, Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului procesual civil, Revista „Legea și viațaˮ, nr.10, 2015, p.16-21, ISSN 1810-309 X, Categoria C
 7. V. TOCARENCO Неприкосновенность частной жизни как правовая категория. Conferința științifică internațională «Perspectivele și Problemele Integrarii în Spațiul European al Cercetării și Educației», Universitatea de Stat din Cahul «B.P. Hasdeu», 5 iunie 2015, p. 160 – 164
 8. V. TOCARENCO. Some juridical aspects of privacy. Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, ASEM 2015, 23 – 24 aprilie 2015, Chișinău, Vol. 1, p. 267 – 270
 9. MUNTEAN N., MUNTEAN I. Accepțiuni ale conceptului de risc în activitatea de antreprenorial.  În: Revista științifico- didactică Economica. Ediția a III-a- 2015. Chişinău, 2015, ISSN 1810-9136, categoria b., p. 69 – 80,  – 0,3 c.a.
 10. MUNTEAN I., CIOBANU D., Vîhocenco N. Atitudinea- trăsătură  caracterială importantă în obținerea performanților  În: Revista științifico- didactică Economica. Ediţia a III-a- 2015. Chişinău, 2015, ISSN 1810-9136, categoria b., p. 80 - 85  – 0,3 c.a.
 11. MUNTEAN I., MUNTEAN N., Статистический анализ референдумах в Республики Молдова În: Revista științifico- practică Legea și Viața. Ediția a X  -a (284) - 2015. Chișinău, 2015, ISSN 1810-3081, categoria c., p. 32 – 35,   – 0,3 c.a.
 12. MUNTEAN I., MUNTEAN N., Profesia de avocat între trecut, prezent și viitor, În materialile Conferinței științifice internaționale „Compitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Chișinău, ASEM, 25 - 26 septembrie 2015, vol.4 p. I, ISBN 978- 9975-75-767-6 p. 216 -219, 0,3 c.a.
Publicațiile membrilor catedrei 2012-2013
 1. A. BÂCU, Medierea obligatorie – un imperative al timpului, Conferința științifică internațională „60 de ani de învățământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economicˮ, 27-28 septembrie, 2013, Chișinău, ASEM, 2013, p.248-251. ISBN 978-9975-75-667-9.
 2. A. BÂCU, Drept procesual civil. Partea generală. Curs universitar, Chișinău, Editura Print–Caro, a. 2013, 344 p., ISBN 978-9975-56-094-8.
 3. A. BÂCU, Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială, Chișinău, Editura Print-Caro, a. 2013, 245 p., ISBN 978-9975-56-146-4.
 4. V. TOCARENCO. Актуальные проблемы алиментных обязательств – юридически социальный аспект. În: Conferința științifică internațională „60 de ani de învățămînt economic superior în Republica Moldova: prin inovare și competivitate spre progres economic”, 27-28 septembrie 2013, Volumul I, Chișinău, 2013, Ed. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, pag. 276-80, (0,25 c.a.); ISBN 978-9975-75-668-6
 5. GRÂU-PANȚUREAC M  Esența și particularitățile răspunderii constituționale pentru încălcarea legislației electorale, LEGEA ȘI VIAȚA. N8(248), p. 52. Chișinău 2012
 6. GRÂU-PANȚUREAC M Ответстеность за нарушение избирательного законодательство: сущность и формы, ЗАКОН И ЖИЗНЬ. N8(248) ; с.44. Кишинев 2012 ;
 7. GRÂU-PANȚUREAC M Răspunderea electorală, Materialele Conferinței Științifice, ASEM, 28 septembrie 2012;
 8. GÎSCA, V., Reglementarea juridică a instituției reprezentării succesorale. Studiu comparativ. În: Legea și viața, Revistă ştiinţifico-practică, mai 2013, nr.5 (257), pp.19-22, 0,45 c.a., ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 9. GÎSCA, V., Actualitatea testamentului olograf. În: Legea și viața, Revistă ştiinţifico-practică, noiembrie 2013, nr.11 (263), pp.8-10, 0,27 c.a., ISSN 1810-309 X, Categoria C.
 10. DEMERJI,I., DEMERJI, M. Aspecte cu privire la rolul şi competenţele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Analele ASEM,nr.1, (11) 2013, Ediţia a XI- a, p.102-105, 0,5 c.a. ISSN 1857 -1433, categoria C
 11. DEMERJI,I. DEMERJI MDrept comunitar al afacerilor,  curs universitar,  Chişinău, Editura „PRINT- CARO”, 2013, 259 p., 15,20 c.a. (contribuţia autorului -7,6 c.a.) ISBN 978-9975-75-656-3
 12. DEMERJI I., DEMERJI M. Îndrumar metodic la Dreptul comunitar al afacerilor, Chişinau, ASEM, 2013, 36 p., 1,30 c.a., ISBN 978-9975-75-657-0,