Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

Programul EDUCAŢIE ECONOMICĂ

Programul de masterat Educaţie economică are drept scop pregătirea teoretică a masteranzilor, precum şi formarea unor abilităţi practice racordate dinamicii pieţei muncii.

Or, scopul general al respectivului program de masterat constă în formarea specialiştilor pentru ocuparea posturilor de profesor de ştiinţe economice în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, de cercetător în  instituţiile de cercetări ştiinţifice şi cercetare-proiectare, precum şi pentru participarea la concursurile de admitere la doctorat.

Ca profil universitar, programul include o totalitate de cunoştinţe din domeniile teoretice şi practice, cum sunt: microeconomie şi macroeconomie aplicată, fundamentele pedagogiei, psihologia dezvoltării personale, sisteme moderne de învățământ, comunicare educațională, aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în procesul educațional pedagogie, managementul educaţional, metodica predării disciplinelor economice, psihopedagogia copiilor şi adolescenţilor cu cerinţe educative speciale, psihopedagogie, teoria și metodologia evaluării didactice, sociologie educațională, medierea conflictelor în educație, tehnici de persuasiune în educație etc.

Programul îşi propune următoarele obiective:

 • Dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor economico-didactice la deţinătorii titlului de licenţiat în economie;
 • Pregătirea masteranzilor pentru activitatea didactică şi ştiinţifică în instituţiile preuniversitare, universitare şi de cercetare-dezvoltare, corespunzător cerinţelor sistemului socioeconomic actual;
 • Dezvoltarea capacităţilor de identificare a problemelor economice;
 • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru selectarea şi aplicarea metodologiei didactice, metodelor şi tehnicilor de predare a disciplinelor economice, a tehnicilor de comunicare didactică;
 • Extinderea orizontului profesional, intelectual şi de cultură generală a celor ce urmează studiile de masterat.
 • Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului  specialist, formarea poziţiei civice şi a dimensiunii etice a personalităţii, a  responsabilităţii  sociale şi profesionale pe care trebuie să şi le asume acesta.

La finalizarea studiilor, masteranzii trebuie să dobândească următoarele competenţe şi abilităţi specifice:

 • Să cunoască şi să aplice conceptele ştiinţifice ale educaţiei şi didacticii specialităţii,  criteriile metodologice pentru fundamentarea noţiunilor privind strategiile didactice utilizate în predarea-învăţarea disciplinelor economice şi tehnologiile de evaluare în  învăţământ;
 • Să cunoască bazelor economice: micro- şi macroeconomie aplicată;
 • Cunoaşterea particularităţilor comunicării didactice în funcţie de obiective, contexte şi de scara de apreciere a individului şi să le aplice în activitatea de predare;
 • Să cunoască elementele de management educaţional, să identifice căile şi metodele de utilizare a rezultatelor obţinute în practica curentă a instituţiilor de educaţie;
 • Să aplice tehnologiile informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • Acumularea abilităţilor de lucru în echipă;
 • Să identifice tendinţele de modernizare a metodologiei predării disciplinelor economice şi să promoveze metode moderne de predare-învăţare a disciplinelor economice;
 • Formarea capacităţilor de cooperare, comunicare, gândire convergentă, gândire divergentă, autoapreciere şi autoreglare;
 • Să identifice problemele de cercetare în domeniul economiei, să cunoască şi să realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică.
Programul COMUNICARE ŞI  JURNALISM  ECONOMIC”

Respectivul program de masterat are menirea de a oferi cunoştinţe ce ţin de formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice legate de comunicarea economică organizaţională şi a celei specifice activităţii de jurnalist economic.

Studiile la programul de masterat vor cuprinde cunoştinţe ce ţin de formarea specialiştilor în ştiinţele comunicării economice mediatice, comentatorilorîn cadrul redacţiilor publicaţiilor periodice, la posturile de radio şi televiziune, purtătorilor de cuvânt în cadrul unităţilor economice, în  agenţii şi departamente de relaţii publice, trimişilor speciali la diferite foruri şi manifestaţii internaţionale, redactori şi jurnaliştilorîn cadrul redacţiilor publicaţiilor economice periodice, la posturile de radio şi televiziune.

Ca profil universitar, programul include o totalitate de cunoştinţe din domeniile teoretice şi practice, cum sunt: jurnalismul economic, economia naţională, marketing, managementul mass-media, psihologia comunicării economice, problemele contemporane ale economiei naţionale, jurnalismul european, finanţele întreprinderii, legislaţia mass-media, gestiunea crizelor de comunicare etc.

În acest sens, respectivul program de masterat are menirea de a oferi cunoştinţe şi competenţe ce ţin de următoarele obiective:

 • Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice legate de comunicarea economică de masă şi a celei specifice activităţii de jurnalist economic;
 • Formarea abilităţilor de cercetare şi analiză critică cu aplicare în sectoarele particulare ale domeniului;
 • Pregătirea specialiştilor  în scopul investigării problemelor economice şi interpretative din p.d.v. al dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură;
 • Formarea abilităţilor de aplicare creativă a cunoştinţelor şi deprinderilor practice dobândite la încheierea studiilor, în specialitatea în care vor profesa;
 • Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului  specialist, formarea poziţiei civice şi a dimensiunii etice a personalităţii, a  responsabilităţii  sociale şi profesionale pe care trebuie să şi le asume individul în exerciţiul profesiei.

La finalizarea studiilor, masteranzii trebuie să dobândească următoarele competenţe şi abilităţi specifice:

 • Să cunoască fenomenele, procesele şi tendinţele moderne specifice jurnalismului economic şi să identifice specificul jurnalismului economic din perspectiva contextului interdisciplinar al acestuia;
 • Să cunoască şi să generalizeze tendinţele evolutive actuale ale relaţiilor economice naţionale şi internaţionale pe multiple planuri;
 • Să determine caracterul transformărilor economice care se desfăşoară în Republica Moldova, să aprecieze actualului vector al mişcării ţării, a locului Republicii Moldova în contextul integrării europene;
 • Să aplice tehnologiile informaţionale moderne în activitatea profesională;
 • Să cunoască tehnicile de redactare a genurilor analitice / comentariului în special, a căilor şi modalităţilor de promovare cât mai eficientă a mesajului economic;
 • Să cunoască tehnicile tehnicele de prezentare a informaţiilor economice de larg interes într-un limbaj cât mai accesibil publicului larg;
 • Să cunoască şi să aplice tehnicile de redactare a comunicărilor economice