Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
Anatol PRISĂCARU

Anatolie PRISĂCARU
conferenţiar universitar,
doctor în ştiinţe fizico-matematice,
șef-catedră "Tehnologii Informaţionale"

Informatica are tot atât de mult de-a face cu computerele,
pe cât are astronomia cu telescoapele.
Edsger Wybe Dijkstra

Progresul, în unele cazuri inexplicabil,  a tehnologiilor ce ţin de crearea şi funcţionarea calculatoarelor, în prezent, se asociază perfect cu necesităţile societăţii contemporane, supranumită, tot mai des, “Societate Informaţională”, aceasta caracterizându-se prin creşterea explozivă a informaţiei digitale care necesită a fi stocată, prelucrată, transmisă, securizată etc. Aspectele în cauză au adus în prim-plan solicitarea imperativă a unor specialişti bine instruiţi atât în domeniul Tehnologiilor Informaţionale, cât şi în cel al Securităţii Informaţionale.

Catedra Tehnologii Informaţionale din cadrul facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a Academiei de Studii Economice din Moldova le oferă persoanelor aflate în căutarea unor oportunităţi de formare profesională două posibile soluţii, şi anume specialităţile Tehnologii Informaţionale şi Securitate Informaţională. Membrii catedrei posedă experienţa, determinarea şi cunoştinţele necesare pentru a asigura pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în aceste două domenii de activitate. Procesul de instruire se desfăşoară în baza unor planuri de studii bine structurate şi corelate cu planurile similare aplicate în alte centre universitare din ţară şi de peste hotare, astfel luându-se în calcul şi necesităţile potenţialilor angajatori ai tinerilor specialişti. Având în componenţa sa doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari, specialişti de valoare în domeniul Informaticii, Tehnologiilor Informaţionale şi al Securităţii Informaţionale, catedra dispune de un potenţial didactic capabil să implementeze programele de studii la cele mai avansate standarde educaţionale.

Absolvenţii ciclului I – licenţă îşi pot continua studiile la ciclul II – masterat, după care pot opta pentru studii postuniversitare.