Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Joi, 09 noiembrie 2017, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii Economice Internaţionale în Sistemul Mondial Contemporan,
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, blocul B, et. 7, sala 711,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea – 521.02 – Economia Mondială; Relaţii Economice Internaţionale,
elaborată de dna Marina Popa, cu tema:
Factorii creșterii productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale
Conducător ştiinţific – Boris CHISTRUGA, prof. univ., dr. hab.