Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Aurelia BAHNARU
Conducător ştiinţific:
Eugenia FEURAŞ, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.01-03
Tema tezei
PERFECŢIONAREA  MECANISMULUI  ECONOMIC  DE  REGLEMENTARE  ECOLOGICĂ: CAZUL  REPUBLICII  MOLDOVA
Specialitatea:
521.01 TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE
Data:
26 septembrie 2016
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.61, Bl. A, Sala Senatului.
Principalele publicaţii la tema tezei
  1. Bahnaru Aurelia, La nivel naţional, în anul 2014 cantitatea deşeurilor generate s-a micşorat cu 27%,  faţă de anul 2013. Revista “Managementul deșeurilor”, Chişinău, nr.04 (08), decembrie 2015, p.23-25, (0,1 c.a.) ISSN 2345-105X.
  2. Bahnaru Aurelia,  Date statistice privind managementul deşeurilor la nivel naţional 2005-2012. Revista „Managementul deșeurilor”, Chişinău, nr.2, iunie 2014, p.25-32, (0,3 c.a.) ISSN 2345-105X.
  3. Bahnaru Aurelia, Economia circulară şi importanţa ei pentru gestionarea eficientă a deşeurilor. Revista “Managementul deșeurilor”, Chişinău, nr.03(07), septembrie 2015, p.21-23, (0,1 c.a.) ISSN 2345-105X.
  4. Bahnaru Aurelia, Feuraş Eugenia, Amprenta economică asupra patrimoniului natural din Republica Moldova. Revista „Economica”, nr.4 (78), decembrie 2011, p. 82-93, ( 0,5 c.a.)  ISSN-1810-9136, categoria B.
  5. Bahnaru Aurelia, O economie bazată pe utilizarea eficientă de resurse,  În: Conferinţa internaţională  “Mediul şi schimbarea climei: de la viziune la acţiune”, 5-6 iunie, 2015, Chişinău,  p. 99-102, ( 0,2  c.a.), ISBN 978-9975-9898-7-9.
  6. Bahnaru Aurelia, Modelul unei politici economico-ecologice durabile pentru Republica Moldova, Revista „Mediul Ambiant”, nr.1(67), februarie 2013, p.17-26 (0,4 c.a.) ISSN:1810-9551.
Rezumatul tezei
  1. Problema științifică importantă soluţionată prin cercetarea efectuată constă în  încadrarea problemelor ecologice în câmpul de cercetare a teoriei economice prin intermediul unei noi abordări teoretice, prin aplicarea unor indicatori statistici specifici, prin selectarea instrumentelor economice de reglementare ecologică, prin lansarea recomandărilor care ar crea premise pentru o tranziţie a Republicii Moldova spre o dezvoltare sustenabilă şi economie circulară.
  2. Conținutul de bază al tezei: Capitolul 1, “Abordări teoretico-metodologice ale raportului economie - ecologie” reflectă conceptele care au fost dedicate studiului raportului menționat, argumentându-se necesitatea delimitării unei abordări teoretice noi, care ar îngloba totalitatea teoriilor eterodoxe existente la moment. Capitolul 2, „Analiza empirică a stării mediului din perspectiva modelului economic verde şi circular”, a fost axat pe depistarea unor indicatori compoziţi care caracterizează starea mediului cu impact asupra sistemului economic şi pe problemele legate de insuficiența bazei empirice autohtone necesare studiului relaţiilor economico-ecologice, fiind propuse recomandări în vederea perfecționării ei. Capitolul 3, „Spectrul de instrumente ce facilitează tranziția ecologică spre o economie verde şi circulară”, a sintetizat instrumentele economice ale politicii de mediu. În baza Indicelui Dezvoltării Durabile a Societății 2014, dimensiunea Bunăstarea Mediului, a fost investigată starea şi nivelul de reglementare a problemelor de mediu în Republica Moldova prin intermediul modelului P-S-R. Deoarece problemă stringentă pentru ţara noastră este problema deşeurilor, a fost lansată ideea formării pieței serviciilor de gestionare a deșeurilor, examinați factorii care ar putea influenţa cererea şi oferta pe această piaţă, fiind propus şi un set de recomandări în vederea formării şi reglementării ei.
  3. Principalele rezultate obţinute constau în prezentarea de propuneri în vederea ameliorării statisticii naționale în domeniul mediului; recomandări de utilizare a instrumentelor economice de reglementare ecologică în Republica Moldova; determinarea gradului de eficiența a utilizării resurselor în Republica Moldova; set de recomandări ce ţin de preîntâmpinarea sau minimizarea cantității de deșeuri generate.

Rezultatele cercetării din cadrul tezei de doctor au fost acceptate spre implementare în activitatea Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Inspectoratului Ecologic de Stat, ele fiind confirmate prin certificat de implementare.