Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Timofei Olga
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-06
Tema tezei
Rolul băncilor în procesul de creare a banilor
Specialitatea:
522.01. FINANŢE
Data:
22.09.2016
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59, Bloc "B", etajul 1, sala 104
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 1. Timofei O. Moldova and the European Union – rapprochement of financial systems through harmonizing legislation in the banking sector. În: Revista Economică, Sibiu-Chişinău, Ediţie suplimentară, Octombrie, 2008, pp.52-58.
 2. Stariţîna L., Timofei O. Mecanismul de transmisie a politicii monetare: abordări metodologice. În: Revista Economică, Nr 1(44)/2009, Sibiu-Chişinău, pp. 55-64.
 3. Cociug V, Timofei O. Aspecte teoretice şi practice ale mecanismului constituirii ofertei de bani  în Republica Moldova. În: Cogito – Revistă de cercetare ştiinţifică pluridisciplinară, Vol. II, ISSUE 1 (Martie 2010), Bucureşti, 2010.
 4. Cociug V, Timofei O. Monetary policy force effect by means of banks money creation. În: Financial Studies, Journal published by “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Vol.18, ISSUE 2, Bucureşti, 2014, pp.18-28.
 5. Stariţîna L., Timofei O. Politica monetar-creditară a Republicii Moldova: noi abordări metodologice. În: Revista „Economie şi sociologie”, nr.3, IEFS, Chişinău, 2010, pp. 82-89.
 6. Timofei O. The role of banking sector for state’s financial stability. În: Revista „Economie şi Sociologie”, nr.1, IEFS, Chişinău, 2015, pp. 127-133.
 7. Timofei O. Impactul crizei financiare internaţionale asupra politicii monetar creditare: cazul  Republicii Moldova. Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine, Volumul VII, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi, 2009, pp. 172-176.
 8. Cociug V, Timofei O. Rolul băncilor în menţinerea stabilităţii unui sistem monetar eficient în euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale, Volumul XVI, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi, 2013, pp.17-25.
 9. Cociug V, Timofei O. Rolul băncilor ca intermediari financiari în procesul de creaţie monetară. Simpozionul ştiinţifico-practic internaţional „Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării”, Volumul II, 19 aprilie 2013, ASEM, Chişinău, 2013, pp.163-168.
 10. Cociug V, Timofei O. The impact of capitalization requirements on the banks ability of money creation. Conferinţa internaţională: Monetary, banking and financial issues in central and estern EU member countries, April 10-12, Iaşi, 2014. http://www.mbf-eu.info/Files/ec1127d0-e71f-4b72-a829-9c507a66fd51/Paper_COCIUG.pdf.
 11. Cociug V, Timofei O. Factor analysis of the mechanism of money creation in the banking system of the Republic of Moldova, International Conference “Euro and the European banking system: evolutions and challenges”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, pp. 80-89.
 12. Timofei O. Particularităţile constituirii ofertei de bani pe piaţa monetară a Republicii Moldova. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Volumul I, Ed. VII., 10-11 aprilie, 2009, ASEM, Chişinău, 2009, pp. 225-229. ISBN: 978-9975-75-472-9. 0,25 c.a.
 13. Timofei O. Monetary-Credit Policy innovationaly oriented, implementation opportunities for Republic of Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” ediţia a IV-a, 3-4 septembrie, 2009, IEFS, Chişinău, 2009,  pp. 260-264. ISBN 978-9975-9823-9-9. 0,3 c.a.
 14. Timofei O. Factorii determinanţi ai cererii de bani în Republica Moldova, Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a VIII-a, 28-29 aprilie, 2010, ASEM, Chişinău, 2010, pp.291-293. ISBN: 978-9975-75-543-6. 0,27 c.a.
 15. Timofei O. Analiza vulnerabilităţii sistemului bancar al Republicii Moldova la şocurile financiare provenite din exterior, International Scientific and Practical Conference Economic Growth in conditions of globalization, Volumul II, VII –th edition, October 18-19, 2012, IEFS, Chisinau, 2012. pp.482-487.  ISBN: 978-9975-4381-1-7. 0,49 c.a.
 16. Timofei O.  Intermedierea financiară, abordări şi mecanismul de transmisie. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Ediţia a IX-a, 14 - 15 aprilie 2011, Editura ASEM, Chişinău, 2011, pp. 308-310. ISBN 978-9975-75-577-1. 0,23 c.a.
 17. Timofei O. Analiza interacţiunii politicii monetare cu politicile băncilor comerciale, Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Volumul I, Ediţia a XI-a,  25-26 aprilie 2013, Editura ASEM, Chişinău, 2013, pp. 107-111. ISBN 978-9975-75-659-4. 0,5 c.a.
Rezumatul tezei

Problema științifică importantă constă în reflectarea modului în care băncile sunt capabile să creeze bani ca efect de răspuns la impulsurile politicii monetare, identificându-se factorii de incidență asupra volumului de bani creați, precum și limitele restrictive care diminuează eficiența acestui proces, prin propulsia acestor bani în sectorul real al economiei.

Conţinutul de bază al tezei. Capitolul 1 „Dimensiuni teoretice privind locul băncilor în procesul de creare a banilor” cuprinde o imagine de ansamblu privind abordările teoretice clasice și contemporane ale conceptelor de emisiune și creare a banilor cu elucidarea rolului băncilor în acest proces, reflectarea interdependențelor dintre obiectivele politicii monetare promovate și reacției de răspuns a sistemului bancar prin prisma îndeplinirii rolului său de creație a banilor, cu evidențierea factorilor de influență. Capitolul 2 „Evaluarea aportului băncilor în procesul de creare a banilor în diverse sisteme monetare” este centrat asupra cercetării atribuției bancare de creație a banilor, evidenţiind caracteristicile specifice ale băncilor care posedă o astfel de capacitate din totalitatea altor instituții financiare bancare și nebancare. Tot în acest capitol s-a pus accentul pe diferențele structurale ale masei monetare în Eurosistem, România şi Republica Moldova identificând posibilitatea de evaluare și comparabilitatea diferitelor componente ale masei monetare pentru a putea urmări experiențele pozitive posibile de aplicat pentru economia autohtonă. Capitolul 3 „Aportul băncilor în crearea şi propulsarea banilor în economia Republicii Moldova” reflectă analiza evoluției şi situației actuale a ofertei monetare din RM, cu identificarea factorilor de influență şi delimitarea diferențelor esențiale față de experiența țărilor analizată anterior, cu identificarea practicilor bune de urmat. În cea de a doua parte a acestui capitol este elaborat un model propriu de identificare a factorilor de incidență asupra masei monetare în RM, care a permis determinarea factorilor de constrângere a creației banilor de băncile din Republica Moldova și soluțiilor pentru diminuarea acestor factori. În baza investigaţiilor efectuate sunt formulate concluzii şi propuneri.

Principalele rezultate obţinute constau în:
 • extinderea definiției de creare a banilor prin identificarea rolului băncii în acest proces;
 • formularea definiției de propulsie a banilor în economie, argumentarea ei;
 • elaborarea unui model prin care se identifică factori atât de politică macroeconomică (în baza teoriilor clasice: Philips și Keynes) cât și factorii microeconomici (profitabilitatea băncii) care au incidență asupra masei monetare și limitează capacitatea de creare a banilor în RM;
 • propunerea unui indicator de evaluare a gradului de imobilizare a masei monetare;
 • elaborarea propunerilor și recomandărilor cu privire la creșterea eficienței creației monetare din partea băncilor din RM.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin certificate de emise de Banca Naţională  a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM în cadrul proiectelor de  cercetare fundamentală şi aplicativă şi de Liga Bancherilor din Republica Moldova.