Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

 

Pretendent:
Dumitru SIMONOV
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, prof. univ. dr. hab.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.02-02
Tema tezei
Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială
Specialitatea:
521.02 - Economie Mondială; Relaţii Economice Internaţionale
Data:
05 mai 2016
Ora:
1300
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, bloc „B”, bir. 104
I. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
  1. SIMONOV, D. The harnessing of the renewable energy sources potential of the Republic of Moldova. În: Economie şi Sociologie. Nr. 2/2015. Chişinău, 2015. p. 118-123, ISSN 1857-4130. 0,47 c.a. Categoria B.
  2. CHISTRUGA B., SIMONOV, D. Importanţa intensităţii energetice a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană. În: Economica. Nr. 2 (92). Chişinău: ASEM, 2015. p. 62-69. ISSN 1810-9136. 0,34 c.a., Categoria B.
  3. SIMONOV, D. Evaluarea securităţii energetice a Republicii Moldova prin prisma indicelui de performanţă al arhitecturii energetice. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Ediţia a XIII-a. Nr. 1/2015. Chişinău: ASEM, 2015. p. 129-138. ISSN 1857-1433. 0,59 c.a., Categoria C.
  4. SIMONOV, D. Rolul balanţei comerciale în menţinerea stabilităţii economiei Republicii Moldova. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ed. a X-a, (28-29 aprilie 2012), Chişinău, 2012, p. 203-206, ISBN 978-9975-75-618-1. 0,17 c.a.
  5. SIMONOV, D. Particularităţile evoluţiei mecanismului de formare a preţului pe piaţa petrolieră mondială. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ed. a XI-a, (25-26 aprilie 2013), Chişinău, 2013, p. 290-294, ISBN 978-9975-75-659-4. 0,38 c.a.
  6. SIMONOV, D. The importance of oil and gas infrastructure in the economic security of Republic of Moldova. Scientific Symposium of Young Researchers, XII Edition, (April 4-5, 2014), Chişinău, 2014, p. 306-311, ISBN 978-9975-75-689-1. 0,47 c.a.
  7. SIMONOV, D. Energy triangle concept as a solution to overcome the issue of energy security. International Scientific Conference „Management Science in Transition Period in Moldova and Poland”, Scientific edition, September 8-9, Chisinau, Moldova, 2014, p. 203-211, ISBN 978-9975-75-701-0. 0,43 c.a.
  8. SIMONOV, D. Implementarea pachetului energetic III - avantaje şi dezavantaje pentru Republica Moldova, International Conference of Young Researchers, Scientific abstracts X-th edition, November 23, Chisinau, Moldova, 2012, p. 76. ISBN 978-9975-4434-4-9. 0,10 c.a.
II. Rezumatul tezei:

Problematica abordată constă în determinarea interdependenţei dintre securitatea energetică şi creşterea economică naţională, care a permis elaborarea şi calculul unui set de indicatori de evaluare a nivelului securităţii energetice naţionale pentru utilizarea ulterioară de către instituţiile abilitate în calitate de instrument pentru monitorizare, gestionare şi asigurare a securităţii naţionale.

III. Conţinutul de bază al tezei:

În Introducere se argumentează actualitatea, importanţa şi gradul de studiere a temei cercetate. Este formulat scopul cercetării şi obiectivele investigaţiei. Sunt prezentate elementele care formează noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute în teză.

Capitolul 1 „Fundamente teoretico - ştiinţifice ale securităţii energetice în economia mondială” pune în evidenţă fundamentele teoretice şi conceptuale privind securitatea. Se recurge la o apreciere a rolului şi locului securităţii energetice în economia mondială. Sunt cercetate particularităţile procesului de formare şi evoluţia pieţei energetice mondiale.

Capitolul 2 „Mecanismul de funcţionare al pieţei energetice internaţionale în condiţii de instabilitate economică mondială” este dedicat analizei trăsăturilor distinctive şi evoluţiei mecanismelor de formare a preţurilor la resursele energetice, interdependenţei dintre securitatea energetică globală şi instabilităţile economice mondiale, precum şi instrumentelor şi politicilor de reducere ale efectelor acestora. De asemenea, este argumentat rolul „triunghiului energetic” în evaluarea performanţei securităţii energetice mondiale.

Capitolul 3 „Asigurarea securităţii energetice - obiectiv important pentru economia Republicii Moldova” include investigaţii privind modul de funcţionare al pieţei energetice în Republica Moldova, tratează probleme aferente sectorului energetic naţional, abordează gradul de competitivitate al sectorului energetic, intensitatea energetică a RM şi factorilor de influenţă ale acesteia. De asemenea, în capitolul respectiv este elaborat modelul de evaluare al gradului de interdependenţă dintre nivelul securităţii energetice şi creşterea economică a RM. Sunt formulate propuneri privind posibilitatea aplicării indicelui de performanţă a arhitecturii energetice, precum şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în procesul asigurării securităţii energetice.

IV. Principalele rezultate obţinute

Dezvoltarea şi aprofundarea esenţei şi conţinutului noţiunii securităţii energetice;
Identificarea şi sistematizarea particularităţilor mecanismului de funcţionare a pieţei energetice şi a factorilor ce influenţează securitatea energetică;
Fundamentarea necesităţii utilizării unei metode optime de evaluare a gradului de performanţă a arhitecturii energetice;
Elaborarea modelului de interdependenţă dintre securitatea energetică şi creşterea economică;
Argumentarea implementării utilizării surselor de energie regenerabilă.

V. Implementarea rezultatelor ştiinţifice

Rezultatele investigaţiei ştiinţifice au fost apreciate şi aplicate în practică de către Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova. Materialele cercetărilor pot fi utilizate în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ superior, precum şi la instruirea profesională cu profil economic.

VI. Cuvinte cheie

Securitate energetică, instabilitate economică, criză economică, intensitate energetică, petrol, triunghi energetic, surse de energie regenerabilă