Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Iurie CHIRINCIUC
Conducător ştiinţific:
Vadim COJOCARU prof. univ. dr
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-05
Tema tezei
Specificul managementului alianței corporative ( în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova)
Specialitatea:
521.03 – Economie și management în domeniu de activitate
Data:
22 februarie 2016
Ora:
1600
Local:
ASEM, bl. ,,A”, et.3, Sala Senatului
I. Principalele publicații științifice la tema tezei:
  1. Gribincea A., Bradu M., Chirinciuc I. Structure geographique des investissements directs à l` ètape actuelle. În: L`economie mondiale. Iaşi: Performantica, 2004. 254 p., p. 173-179.   0.39 c.a. ISBN 973-7994-95-7.
  2. Chirinciuc I. Alianțe strategice. Realizări și probleme. În: Economie și Sociologie, nr. 3, 2003. Chișinău: Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, 2003. p. 99-104. ISSN 0236-3070. 0,30 c.a. Categoria B.
  3. Chirinciuc I. Identificarea alianțelor strategice ca derivate ale cooperării strategice în context economic global. În: Economica, nr. 1(91), martie 2015. Chișinău: ASEM, 2015. p. 44-55. ISSN 1810-9136. 0,6 c.a. Categoria B.
  4. Chirinciuc I. Viziune strategică asupra metamorfozei teoriei comportamentului organizațional în condițiile noii economii globale. În: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, ediţia a IV-a / nr. 2, 2014. Chișinău: INCE, 2014. 154p., p. 60-65. ISSN 1857-3630, ISBN 978-9975-4326-6-5. 0.65 c.a. Categoria C.
  5. Cojocaru V., Chirinciuc I. Tipuri de alianțe strategice. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei, vol. 4, 2006. Chișinău: ASEM, 2006. 496 p., p. 204-211. ISSN 1857-1433, ISBN 978-9975-75- 086-8. 0, 6 c.a. Categoria C.
  6. Chirinciuc I. Opțiunea aplicării strategiilor manageriale de creștere organizațională prin configurare. În: Economie și Sociologie, nr. 3, /2014. Chișinău: INCE, 2014. p. 146-153. ISSN 1857-4130. 0,4 c.a. Categoria B.
  7. Chirinciuc I. Direcții de implementare a franchisingului în industria de mobilă din Republica Moldova. În: Simpozionul internațional „Integrarea Europeană și competitivitatea economică”., volumul III, 23-24 septembrie 2004 Chișinău: ASEM, 2004. 217 p., p. 83-84. 0,23 c.a. ISBN 9975-75-266-7.
  8. Cojocaru V., Chirinciuc I. Managementul global şi principiile de gestiune ale relaţiilor de tip alianţă. În: Stability, Growth and Prosperity – In The European Space: Materials of conference with international participations, Held on March 26-27, 2015, in Chisinau Moldova. Chișinău: Centrul editorial „Universitatea de Studii Europene din Moldova”, 2015. 264 p., p. 99-101. 0,35 c.a. ISBN: 978-9975-3041-4-6.
  9. Chirinciuc I. Perfecționarea activității Alianței Strategice „CAVIO”. În: Conferința naţională cu participare internaţională – „Strategii și politici de management în economia contemporană”, ed. a 6-a, 27-28 martie 2015. Chișinău: ASEM, 2015. 166 p., p. 126-130. 0,25 c.a. ISBN 978-9975-75- 722-9.
II. Rezumatul tezei:

Problematica abordată: se referă la piața alianțelor corporative și strategice, configurarea pieței actuale a alianțelor strategice, la nivel european și național. În ultimii ani sute de firme pe plan mondial au folosit alianțele corporative și strategice drept cale eficientă de fucționare în diferite țări într-o manieră adaptabilă și flexibilă. Ca urmare pentru top managementul din Republica Moldova e foarte importantă analiza și studierea proceselor de creare și funcționare a alianțelor corporative și strategice, considerente ce au determinat autorul să aleagă teme de cercetare.

III. Conținutul de bază al tezei:

Introducerealucrării date cuprinde asemenea  elemente,  precum actualitatea și importanța temei de cercetare, domeniul de cercetare, suportul metodologic și științific, suportul informațional, respectiv, gradul de studiere al temei de investigație științifică, scopurile și obiectivele de cercetare, inclusiv problema ştiinţifică soluţionată și valoarea aplicativă a temei de cercetare, noutatea ştiinţifică şi nivelul de implementare al rezultatelor obținute.

În primul capitol ALIANȚELE CORPORATIVE ȘI STRATEGICE ÎN NOUA ECONOMIE GLOBALĂ
autorul a realizat o analiză coerentă a abordărilor teoretice privind organizația contemporană, reperele teoretice privind alianțele strategice și modalitățile de clasificare a acestora în literatura de specialitate.

Alianţele, ca formă de cooperare internaţională, au început să se dezvolte activ în anii ’90 ai secolului XX. Numărul anual al alianţelor transfrontaliere, încheiate în acest interval de timp, a crescut de circa 4 ori – de la 834, în anul 1989, până la 4351, în 2000. Totodată, numărul total al alianţelor (naţionale şi transfrontaliere), încheiate în perioada menţionată, a crescut de aproximativ 8 ori, şi anume de la 1050 până la 8419 acorduri.

În aşa mod, alianţele pot fi determinate prin prisma unor înţelegeri contractuale foarte strânse, de durată şi reciproc avantajoase între două sau mai multe companii partenere, în contextul cărora resursele, cunoştinţele şi competenţele se diseminează între acestea cu scopul consolidării poziţiei concurenţiale a fiecăreia.

În capitolul al doilea EVOLUŢIA PIEŢEI GLOBALE A INDUSTRIEI MOBILEI ŞI SPECIFICUL REGLEMENTĂRII ACTIVITĂȚII ALIANŢELOR CORPORATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA,
autorul a analizat managementul global şi principiile de gestiune ale relaţiilor de tip alianţă, a investigat aspectele generale ce vizează situaţia în industria mobilei la nivel mondial şi regional, a identificat atributele legale fundamentalece vizează funcţionarea alianţelor strategice în Republica Moldova, cât şi în spaţiul internaţional.

În ultimii ani, managementul alianţelor a devenit o direcţie teoretică şi practică de cercetare orientată spre găsirea diferenţelor şi a determinării factorilor, capabili să diferenţieze unele alianţe de altele.

În capitolul al treilea – DIRECȚII DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI   ALIANŢELOR   CORPORATIVE   ȘI   STRATEGICE ÎN INDUSTRIA DE MOBILĂ, accentele esenţiale sunt puse analiza structurii pieţei autohtone a mobilei şi caracterul evoluţiei acesteia în ultimii ani, referindu-se, în mod particular, la acoperirea internaţională a grupului „CAVIO”, apariţia, dezvoltarea şi evoluţia acestuia în Republica Moldova, respectiv, optimizarea şi modularea activităţii Alianţei Strategice CAVIO.

Referitor la Republica Moldova, datele statistice relevă, că industria moldovenească a mobilei a cunoscut, în anul 2013, o creştere de cinci la sută, rapoartele financiare ale celor mai importanţi jucători de pe această piaţă fiind negative. De vină este consumul intern slab şi concurenţa neloială, spun managerii din domeniu. Mai mult de jumătate din volumul vânzărilor de mobilă revine loturilor din import, ceea ce previne competitivitatea redusă a producătorilor locali în materie de calitate şi percepţie a preferinţelor consumatorilor.

Principalele rezultate obținute:

Sistematizarea și dezvoltarea terminologiei aferente domeniului de studiu investigat (Alianţă strategică (AS); Acord de Cooperare Strategică (ACS);  Arie  de  Excelenţă  Strategică  (AES);  Configuraţii  ierarhice  şi  non- ierarhice; Cunoaştere; Grup Strategic (GS); Guvernanţa Alianţelor Strategice (GAS); Management al cunoaşterii; Management  Strategic  Configurativ (CSM); Modulare; Noua Economie Globală Strategic Orientată (NEGSO); Opţiune strategică de creştere organizaţională prin modulare (OSCOM); Opţiunea de creştere organizaţională prin configurare (OCOC); Parteneriat Strategic Global (PSG); Reţea de Cooperare Strategică (RCS) etc.).

Actualizarea validităţii ştiinţifice a teoriilor modulare de gestiune a organizaţiilor contemporane în contextul Alianțelor Corporative (Strategice) de tip reţea.

Elaborarea și aplicarea instrumentarului managerial de gestiune a alianţelor strategice (soft de gestiune managerială) pe ariile de excelenţă identificate în industria mobilei din Republica Moldova ş.a.

Extinderea orizontului de percepere a categoriei economice de organizaţie şi acordarea unei importanţe deosebite firmelor cu structuri de reţea. Pornind de la realitățile economice contemporane, organizațiile mari se transformă (s-au transformat) în structuri de tip rețea,alianțe corporative.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice au fost apreciate şi aplicate în practica managerială a grupului strategic „CAVIO”, precum şi a Uniunii Producătorilor de Mobilă din Republica Moldova, fapt atestat de prezenţa certificatelor de implementare conferite autorului în acest sens.

Totodată, rezultatele cercetării po fi utilizate în procesul didactic din cadrul instituțiilor de învățămînt superior la predarea unor cursuri universitare pentru studenți și masteranzi.

Cuvinte-cheie: Alianțe Corporative (AC); Alianţă strategică (AS); Acord de Cooperare Strategică (ACS); Arie de Excelenţă Strategică (AES); Configuraţii ierarhice şi non-ierarhice; Cunoaştere; Grup Strategic (GS); Guvernanţa Alianţelor Strategice (GAS); Management al cunoaşterii; Management Strategic Configurativ (CSM); modulare; Noua Economie Globală Strategic Orientată (NEGSO); Opţiune strategică de creştere organizaţională prin modulare (OSCOM); Opţiunea de creştere organizaţională prin configurare (OCOC); Parteneriat Strategic Global (PSG); Reţea de Cooperare Strategică (RCS); Strategie; Structură organizaţională ş.a.