Admiterea
2014
 

Înmatricularea candidaților

 1. Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordine descrescătoare a mediei de concurs.
 2. Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională solicitat cu finanţare bugetară, în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.
 3. Deţinătorii premiilor de gradul I – III la olimpiadele republicane, la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţămînt din anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea (domeniul de formare profesională), corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi (economie sau informatică)
 4. Înmatricularea (la învăţământ de zi şi la învăţământ cu frecvenţă redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională optat, formă de învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.
 5. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
 6. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni(români), precum şi cetăţenii străini şi apatrizi, domiciliaţi în Republica Moldova, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită pentru cetăţenii Republicii Moldova.
 7. Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită, conform legislaţiei în vigoare, de către instituţiile respective de învățământ superior.
 8. Dacă mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, atunci se acordă prioritate: deţinătorilor premiilor de gradul II-III la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii care participă la concursul de admitere în cadrul instituţiei respective de învăţământ; candidaţilor - absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real / umanist); candidaţilor – participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe; persoanelor angajate în câmpul muncii

  Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, se dă copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă  se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor conform ordinii aranjării lor în punctul 1.5. al prezentului Regulament.

 9. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite vor fi afişate pe panourile de informaţii şi pe site-ul ASEM, la data de 02 august 2012.
 10. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioada 04 – 08 august. Rezultatele concursului repetat vor fi anunţate la data de 09 august.
 11. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de învățământ superior un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învățământ superior şi mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învățământ superior şi mediu de specialitate.
 12. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.
  Actele candidaţilor care nu au fost înmatriculaţi se restituie contra semnătură.
 13. Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă în instituţia de învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen sunt exmatriculaţi.
  Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
 14. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a ASEM, Comisia Republicană de Admitere, Ministerul, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor.
Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 75279