Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
ROŞCA-SADURSCHI Liudmila
Conducător ştiinţific:
SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32-521. 03 04
Tema tezei
DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI PRIN INOVAŢII (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud)
Specialitatea:
521.03 – ECONOMIE ŞI MANAGEMENT
Data:
8 septembrie 2017
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, bl. A, aud. 301, Sala Senatului
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 • Roșca – Sadurschi Liudmila.Ways to Stimulate and Promote Innovation in Entrepreneurship in the Coastal Area. În: Journal of Danubian Studies and Research Vol 2, No 2 2012, Galaţi România , pag.144-157, (0,66 с.a.). ISSN: 2284 – 5224.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila. Modern Organization of Entrepreneurial Business. În: Journal of Danubian Studies and Research Vol 3, No 2, 2013, Galaţi România, pag.149-160, (0,55 c.a.). ISSN: 2284 – 5224.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila. The Creation and Development of Innovative Infrastructure in the Danube Countries. În: Journal of Danubian Studies and Research Vol 4, No 1 2014, Galaţi România, pag. 69-81, (0,65 c.a.). ISSN: 2284 – 5224.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila, Florin Buhociu. Analysis of the Advantages of Creating Border Clusters. În: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, No 1 2015, Galaţi România, pag. 230-240, (0,54c.a.). ISSN: 2284 – 5224.
 • Parmacli D.M., RoşcaSadurschi Liudmila, Некоторые особенности расчета экономического эффекта от использования инноваций на предприятиях. În: ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 5;2015, Науково-виробничий журнал, Подольск, Украина, pag. 177-180, (0.3 c.a.). ISSN: 2309 – 1533.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila. Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovare și noi modalități de finanțare a acesteia. În: Economica, Nr.3 (63), ASEM, Chișinău, 2008, p.25 – 27, (0,27 c.a.). ISSN:1810-9136, categoria B.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila. Creșterea potențialului inovațional al țărilor CSI și politicile de stimulare a inovării. În: „Intellectus”, Chișinău, 2009, p.80–85(0,35 c.a.), ISSN:1810-7079, categoria B.
 • Sadurschi Liudmila. Inovația ca bază a dezvoltării a întreprinderilor din industria alimentară. În: Analele științifice ale Universității de Stat  “B.P. Hasdeu” din Cahul,din 2006, volumul II, Cahul, 2007, p. 167 – 170 (0,22 c.a.). ISSN:1875-2170.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila. Impactul potențialului  economic și inovațional regional la dezvoltarea economico – socială a țarii. În: Analele științifice ale Universității de Stat  “B.P. Hasdeu” din Cahul,din 2007, volumul III, Cahul, 2007, p. 199 – 203 (0,46 c.a.). ISSN:1875-2170.
 • Roşca - Sadurschi Liudmila, Fuziunea sau clasterizarea întreprinderilor autohtone în perioada de criză. În: Analele științifice ale Universității de Stat  “B.P. Hasdeu” din Cahul volumul VII, Cahul, 2011, p.177-181 (0,38 c.a.). ISSN:1875-2170.
 • Popa Andrei, Roșca-Sadurschi Liudmila. Dezvoltarea prin clustere ca strategie inovațională a economiei contemporane. În: Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 1(7) , Cahul 2012, p.84-91(0,5c.a.)ISSN 1857-2723.
 • Roşca-Sadurschi Liudmila, Zarişneac Natalia, Antohi Liudmila. Rolul clusterelor în dezvoltarea regională. În: Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, nr. 1(9), Cahul, 2013, p.48-66 (1 с.a.). ISSN 1857-2723.
 • Sadurschi Liudmila, Dezvoltarea economico – socială a țării prin prisma inovațiilor; În: Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare a cadrelor didactice, din 20 aprilie 2007, USC, Cahul, 2007, p.197 – 202, (0,24 c.a.). ISBN 978-9975-9579-6-0.
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Modalități de finanțare a activității inovaționale; În: Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare a cadrelor didactice, din 16 – 17 aprilie 2008, Vol. II.  USC, Cahul, 2008, p.88 – 93, (0,27 c.a.). ISBN978-9975-9683-6-2.
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Starea actuală și problemele industriei Republicii Moldova; În: Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare a cadrelor didactice, 30 aprilie 2009, USC, Cahul 2009, p.129 – 139. (0,37c.a.). ISBN 978- 9975-914-21-5.
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Problematica realizării inovațiilor în industria alimentară (în baza exemplului regiunii de dezvoltare sud); În: Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare a cadrelor didactice, din 12-13 mai 2011, volumul II, USC, Cahul, p.65-76, (0,43 c.a.). ISBN 978-9975-914-58-1.
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Antreprenoriatul în Republica Moldova – starea actuală; În: Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare a cadrelor didactice, din 3-4 mai 2012, volumul II, USC, Cahul 2012, p.117- 131. (0,65c.a.). ISBN 978-9975-914-77-2.
 • Roșca-Sadurschi Liudmila, Современные проблемы и тенденции финансирования инновационной деятельности; В:Международнаянаучно-практическая конференция,«Финансовая безопасность и экономический рост: домохозяйство, предприятие, регион, государство», 6-7 мая 2011, Полтава, p.90-92. (0,14 c.a.) УДК 338.246;658;040,1.
 • Roșca-Sadurschi Liudmila, Способы стимулирования инновационной деятельности  в национальной экономике; В:Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-и летию Независимости Украины, 23-25 мая 2011, Мариуполь 2011, p.182-183. (0,18 c.a.) УДК 061.3(063).
 • Popa Andrei, Roșca-Sadurschi Liudmila, Роль кластеров в развитии современной экономики I; В:Міжнародна Науково-Практична Інтернет-Конференціа «Проблеми та Перспективи Інноваційного  Соціально-Економічного Розвитку в Умовах Глобалізації: Регіональний Вектор», 16-17 квітня 2012, Измаил, (0,32c.a.) Lucrarea poate fi accesată: http://fei.idgu.edu.ua/conference/sec3.html.
 • Sadurschi Liudmila. Evoluția micului business regional în baza exemplului raionului Cahul, În: Simpozionul internațional al tinerilor cercetători, din 14 septembrie 2006,  volumul I, ediția a IV, ASEM, Chișinău, p. 105 – 106 (0,19 c.a.). ISBN 9975-75-193-8.
 • Sadurschi Liudmila. Experiența Europeană în susținerea, dezvoltarea și protejarea inovațiilor. În: Simpozionul internațional al tinerilor cercetători, din 19-20 aprilie 2007, volumul I, ediția a V, ASEM, Chișinău, p. 51 – 53 (0,23 c.a.). ISBN 9975-75-193-8.
 • Sadurschi Liudmila. Necesitatea și efectele realizării politicilor inovaționale. În: Simpozionul internațional al tinerilor cercetători,din 18– 19 aprilie 2008, volumul I, ediția a VI, ASEM, Chișinău,  p.18 – 20 (0,19 c.a.). ISBN 9975-75-193-8.
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Legătura dintre inovație și responsabilitate socială. În: Conferința științifică internațională ‟Responsabilitatea socială corporativă și dezvoltarea durabilă”, din 30 martie 2011, ASEM Chișinău, p.182-190 (0,32 c.a.). ISBN 978-9975-75-578-8
 • Roșca - Sadurschi Liudmila, Inovarea, ca strategie esenţială a unei afaceri competitive; În Conferinţa naţională cu participare internaţională Strategii Şi Politici de Management în Economia Contemporană, din 29-30 martie 2013 (ediţia a II-a),ASEM Chișinău, p.214-217(0,32c.a.). ISBN 978-9975-75-635-8.
 • Sadurschi Liudmila, Zarișneac Natalia. Perspectivele învățământului economic din Republica Moldova prin prisma strategiei 2020; În: Conferința științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Învățământului superior”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, din  iunie 2014 Volumul II, pag. 238-247,(0,95 c.a.). ISBN 978-9975-914-92-5.
 • Sadurschi Liudmila, Zarișneac Natalia. Cheltuielile şi efectele cercetării; În:  Conferința științifico-practică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, din 5 iunie 2015,  Volumul I, pag 464-468. (0.5 c.a.). ISBN 978-9975-914-99-4.
 • Roșca-Sadurschi Liudmila, Infrastructura inovaţională dezvoltată - succesul unei economii  inovaţionale. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 2013, vol. IX , pp. 121-127.ISSN:1875-2170.
Rezumatul tezei

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea științifico-practică a importanței dezvoltării antreprenoriatului prin inovații, ceea ce a contribuit la elaborarea algoritmului de creare a clusterului agro - industrial, în vederea dezvoltării inovațiilor la nivel regional și național.

În cadrul primului capitol, Abordări teoretico-practice privind inovația și antreprenoriatul”, este conturată importanța inovațiilor în activitatea antreprenorială. Totodată, sunt analizate noțiunile de: inovație, antreprenoriat, afacere antreprenorială, precum și legăturile, deosebirile și importanța vitală reciprocă dintre acestea. Abordările privind antreprenoriatul și inovațiile mai multor cercetători, precum și experiența străină în crearea și dezvoltarea infrastructurii inovaționale pentru susținerea și promovarea inovațiilor în antreprenoriat, care determină rolul inovațiilor în dezvoltarea antreprenoriatului.

Capitolul al doilea, Antreprenoriatul și mediul inovațional”, include descrierea elementelor mediului inovațional și specificul de funcționare a acestuia în Republica Moldova.  Modul autohton de construire, funcționare și dezvoltare a infrastructurii inovaționale consolidează ideea că la acest capitol încă sunt rezerve foarte multe, în special privind elaborarea și perfecționarea legislației în domeniul inovațiilor. Analiza elementelor de infrastructură și a indicatorilor de determinare a potențialului inovațional vor permite trasarea anumitor concluzii privind perfecționarea modului de determinare și dezvoltarea a potențialului inovațional al întreprinderilor din Republica Moldova.

În capitolul al treilea, Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului prin inovații în Regiunea de Dezvoltare Sud”, este prezentată analiza antreprenoriatului din RDS. Evaluarea potențialului inovațional al întreprinderilor din industria alimentară din RDS specifică principalele cauze ale frânării inovării, precum: lipsa resurselor financiare și umane adecvate inițierii procesului de cercetare-dezvoltare în cadrul firmei, insuficiența susținerii statale în promovarea inovațiilor în cadrul firmelor, lipsa relațiilor de colaborare între mediul de afaceri, mediul academic și organele statale. În vederea depășirii acestor probleme, se propune implementarea sistemului de management inovațional în cadrul întreprinderilor mari, care va permite crearea unei subdiviziuni suplimentare de management al activității de inovare și o funcție de manager inovațional, care se va ocupa de procesul de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul firmei.

Aplicarea în procesul de studiu a diverselor metode a permis evidențierea principalelor probleme în calea inovării întreprinderilor din industria alimentară regională, contribuind la crearea clusterului agro-industrial în această zonă, preponderent agrară, transfrontalieră, ce va permite depășirea comună a barierelor în dezvoltarea antreprenoriatului.

Principalele rezultate obţinute constau în:
 • dezvoltarea conceptelor privind antreprenoriatul, inovaţia și dezvoltarea antreprenoriatului prin inovaţii.
 • Identificarea indicatorilor de evaluare a potenţialului inovaţional la nivel de întreprindere şi regiune şi aprecierea potenţialului inovaţional al activităţii inovaţionale a întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud.
 • Identificarea celor mai bune practici în crearea și dezvoltarea infrastructurii inovaționale.
 • Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de inovare în cadrul întreprinderilor prin introducerea sistemului de management inovaţional.
 • Elaborarea recomandărilor privind crearea clusterului agro-industrial în baza celor mai bune practici din UE în crearea și dezvoltarea acestora.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin Certificatele de implementare, emise de către 2 întreprinderi industriale (SA Fabrica de brînzeturi din Cahul și SA CahulPan) și de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, și în activitatea didactică la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu din Cahul”.