Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Olga CONENCOV
Conducător ştiinţific:
Rodica HÎNCU, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-15
Tema tezei
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR ÎN CAPITALUL UMAN EDUCAȚIONAL ÎN PERSPECTIVA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII VIEȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea:
522.01. FINANȚE
Data:
28 septembrie 2018
Ora:
1100
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, bloc B, et. 1, aud. 104.
Principalele publicații științifice la tema tezei:
 1. CONENCOV O. Metode alternative de finanţare a studiilor în învăţământul superior. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 7 (107), p. 110-114. ISSN online 2345-2073.
 2. CONENCOV O. Către o societate a cunoştinţelor prin investiţii în învăţământul superior. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conf. ştiinţifică internaţională din 26-27 septembrie, 2014, Chişinău, ASEM, 2014, Vol. II, p. 159-163, 0,32 c.a., ISBN 978-9975-75-716-4.
 3. CONENCOV O. Investiţiile în educaţie ca necesitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii. În: Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice: Conferinţa Internaţională din 27 februarie, 2014, Chişinău, ASEM, 2014, p. 240-246, 0,3 c.a., ISBN978-9975-75-687-7.
 4. CONENCOV O. Eficientizarea finanţării educaţiei – obiectiv strategic în dezvoltarea capitalului educaţional din Republica Moldova. În: Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene: Conf. ştiinţifică internaţională, ed. a II-a aniversară, 29-30 octombrie, 2015, Chişinău, ASEM, 2016, p. 332-336,  0,38 c.a., ISBN 978-9975-75-798-0.
 5. CONENCOV O. CONENCOV C. Sistemul american de învăţământ ca model de excelenţă în formarea capitalului educaţional. În: Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene: Conferinţa ştiinţifică internaţională, ed. a II-a aniversară, 29-30 octombrie, 2015, Chişinău, ASEM, 2016, p. 343-347, 0,46 c.a., ISBN 978-9975-75-798-0.
 6. CONENCOV O. Costurile şi beneficiile învăţământului superior în Republica Moldova şi România. În: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico - managerial în contextul asigurării securităţii naţionale: Conferinţa ştiinţifică internaţională, 6 iulie, 2015, Bălţi, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, 2015, p. 301-307, 0,43 c.a., ISBN 978-9975-13 2-35-0.
 7. CONENCOV O. Investiţiile sociale – reper în dezvoltarea calităţii vieţii din Republica Moldova. În: Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene: Conferinţă ştiinţifică internaţională din 29-30 octombrie 2010, Chişinău, ASEM, 2010, p. 260-265, 0,34 c. a., ISBN978-9975-75-542-9.
 8. CONENCOV O. Higher education and its financing in the context of sustainable development. In: The Risk in Contemporary Economy, International Conference, 19-20 mai, 2016, Galaţi, Dunărea de Jos, 2016, p. 545-551, 0,45 c.a., ISSN-L 2067-0532, ISSN online 2344-5386
 9. CONENCOV O. Experienţe europene şi naţionale privind investiţiile în educaţie. În: Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor cercetători din 25-26 aprilie, 2013, ed. a XI-a, Chişinău, ASEM, 2013, vol. I, p. 30-33, 0,32 c.a., ISBN 978-9975-75-659-4.
 10. HÎNCU, R., CONENCOV O. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin investiţii în educaţie. În: Economica, Chişinău, ASEM, nr. 2 (100), 2017, p. 99-107, 0,6 c.a. ISSN 1810-9136. categoria B.
 11. HÎNCU R., CONENCOV O., HÎNCU V. Réflexions sur la relation entre le financement de l'enseignement supérieur, la qualité de celui-ci et la capacite de l’insertion dans la vie professionnelle. In: Internaţionalizarea învăţământului superior: realizări şi perspective. Chişinău, IMI-NOVA, 2015, p. 28-40. 1,0 c.a., ISBN 978-9975-4035-5-9
Rezumatul tezei
 1. Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea metodelor de perfecționare, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a finanțării studiilor în învățământul superior din Republica Moldova,fapt ce determină promovarea aspectelor inovative  în finanţarea capitalului uman educațional în vederea dezvoltării acestuia și în perspectiva îmbunătățirii calității vieții.
 2. Conținutul de bază al tezei. Capitolul 1 - „Abordări teoretico-metodologice privind investițiile în capitalul uman educațional din perspectiva îmbunătățirii calității vieții” – cuprinde: sinteza teoriilor economice și conceptelor privind capitalul uman educațional, investiția în capitalul uman educațional, finanțarea educației, calitatea vieții; identificarea surselor și modelelor de finanțare a studiilor în învățământul superior; elucidarea impactului investițiilor în educație asupra dimensiunii economico-sociale a calității vieții; analiza situației actuale privind finanțarea investițiilor în CUE în Republica Moldova și identificarea problematicii în domeniu. Capitolul 2 - „Aspecte aplicative privind finanțarea studiilor în învățământul superior în Uniunea Europeană și Republica Moldova” -  reflectă: dezvoltarea sistemului de învățământ superior autohton din perspectiva integrării în spațiul european al educației; analiza comparativă a sistemelor de finanțare a studiilor superioare în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova; investigarea efectelor investițiilor în capitalul uman educațional asupra calității vieții în baza indicatorilor sintetizați. Capitolul 3 - „Direcții de optimizare a finanțării investițiilor în capitalul uman educațional din perspectiva îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova” -  se axează pe evaluarea calității vieții în Republica Moldova în baza indicatorilor sistematizați de autorul tezei; elaborarea platformei conceptuale privind corelația dintre componentele binomului ”investiții în CUE - calitatea vieții”; cercetarea interdependenței dintre investițiile în educație și dezvoltarea capitalului uman, în Republica Moldova, în baza modelelor econometrice; raționalizarea mecanismului de finanțare publică a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova; identificarea direcțiilor de perfecționare a mecanismului de finanțare a studiilor în învățământul superior autohton, în baza metodelor alternative de finanțare.
 3. Principalele rezultate obținute constau în: posibilitatea de a utiliza rezultatele cercetării, în vederea aplicării în Republica Moldova, a: unor metode alternative de finanţare a studiilor în ÎS prin utilizarea instrumentelor financiare corespunzătoare ale pieţei financiare (contracte de capital uman, obligaţiuni cu impact social etc.); unui mecanism nou de finanţare publică a studiilor în ÎS autohton, bazat pe trei piloni (componenta de bază, componenta orientată spre rezultate, componenta orientată spre inovare); unor modele econometrice pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a capitalului uman prin intermediul cheltuielilor publice alocate pentru educaţie în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Academiei de Studii Economice a Moldovei, SA ”Franzeluţa”, fiind confirmate prin acte de implementare.

AUTOREFERAT