Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-08
Tema tezei
Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios
Specialitatea:
521.03 - Economie și management în domeniul de activitatea
Data:
03 noiembrie 2017
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.61, Bloc "A", etajul 3,Sala Senatului
1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 1. Niculina, Apetri, Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios, Suceava, 2015, Editura George Tofan, p.184, 6,07 c.a., ISBN 978-606-625-178-5
 2. Niculina, Apetri, Aspects of Sustainable Development of Tourism in Suceava country. În: Journal EcoForum, number 2, volume 4, 2015, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, p. 95-99, 0,13 c.a., ISSN 2344-2174
 3. Niculina, Apetri, Analiza SWOT a turismului în județul Suceava. În: Revista Educațională Națională ”Repere Didactice Moderne”, nr. 9-10, Brașov, România, editura Mecatrin, 2014, p.103-109, 0,39 c.a., ISSN 2344-696X.
 4. Niculina, Apetri, Aportul economic pentru protecția patrimoniului turistic. În: Revista Educațională Națională ”Repere Didactice Moderne”, nr. 9-10, Brașov, România, editura Mecatrin, 2014, p. 89-102, 0,39 c.a., ISSN 2344-696X
 5. Niculina, Apetri, Strategii de dezvoltare a turismului cultural religios în județul Suceava. În: Revista Educațională Națională ”Repere Didactice Moderne”, nr. 11-12, Brașov, România, editura Mecatrin, 2014, p. 51-62, 0,36 c.a., ISSN 2344-696X
 6. Niculina, Apetri, Actual Problems in Developing Religious Tourism. În: Revista Economica, ASEM, nr.4(90)/2014, p. 9-19, 0,33 c.a., ISSN 1810-9136, Categoria B
 7. Niculina, Apetri, Rolul interdisciplinarităţii în predarea disciplinelor economice. În: Simpozionul Interjudeţean „Dumitru Rusu-mentor în învăţământul economic ieşean” din 17 mai 2014, Editura PIM Iaşi, 2014, p.82-85, 0,19 c.a., ISBN 978-606-13-1377-8
 8. Niculina, Apetri, Turismul cultural religios în Bucovina. În: Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, din 10-11 aprilie 2009, volumul I, ediția a VII-a, ASEM, Chișinău, p. 97-99, 0,07 c.a., ISBN 978-9975-75-472-9
 9. Niculina, Apetri, The role and importance of advertising in travel and pilgrimage tour agencies. În: Scientific Symposium of Young researches, din 4-5 aprilie 2014, ediția XII-a, volumul I, ASEM, Chișinău, p. 257-260, 0,19 c.a., ISBN 978-9975-75-689-1
2. REZUMATUL TEZEI

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de cercetare cu privire la turismul cultural religios reprezintă o premieră în spaţiul României, iar problema ştiinţifică analizată şi soluţionată constă în evidenţierea modalităţilor de desfăşurare a turismului cultural religios, dar şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a cestuia în contextul socio-economic actual, când deplasarea se face cu mijloace tot mai moderne, condiţiile de cazare sunt tot mai civilizate, iar penitenţa este asumată. Metodologia cercetării are la bază chestionarele administrate turiștilor/pelerinilor pentru a vedea nevoile acestora, dar și gradul de satisfacție, chestionare adresate personalului instituțiilor cultural religioase în vederea armonizării intereselor acestora cu ale turiștilor, analiza SWOT, alte metode.

3. Conţinutul de bază al tezei.

Cercetarea se înscrie în direcţiile prioritare ale ţării, de dezvoltare a turismului şi aliniere la circuitele turistice internaţionale în scop religios, de asemeni şi în tendinţele la nivel mondial, fiind tot mai multe dezbateri, conferinţe, simpozioane, pe această temă, în ultimii ani. Lucrarea constituie un bun suport metodologic pentru cercetările efectuate spre orientarea interacţiunii dintre turism şi religie, către dezvoltarea companiilor de turism, dar şi atragerea turiştilor către obiectivele consacrate religioase. Studiul poate fi utilizat în cursurile universitare, ca bază în formarea şi dezvoltarea disciplinelor de turism.

Turismul religios reprezintムo formムaparte de turism caracterizatムprin setea de cunoaștere a indivizilor, prin căutări permanente, prin dorința de a se informa, educa, regăsi sau desăvârși. Prin turismul religios turiștii se deplaseazムspre locuri sfinte, morminte, moaște sfinte, biserici și Mănăstiri în speranța regăsirii de sine, a căutărilor liniștii sufletești, a împăcării cu eul propriu și cu realitatea. Frământările, gândurile, zbuciumul sufletesc se diminuează până la dispariţie în acele locuri sfinte în care turistul se simte mai aproape de divinitate, acolo unde inspiraţia divină îl ocroteşte şi îl motorizează pentru o vreme în sensul rezistenţei sau chiar înfrângerii obstacolelor reale sau aparente din calea sa spre desăvârşire, perfecţiune profesională şi morală. Căutarea divinităţii prin pelerinaje organizate în grupuri sau deplasări individuale este specific unui segment de piaţă diferit, ce nu poate fi încadrat nici într-o altă clasificare după vârstă, sex, venituri, categorie socială, educaţie, deoarece motivaţia turistică este strict spirituală şi personală.

Turismul religios impune individului anumite sacrificii acceptate de bunăvoie cum ar fi ţinuta decentă chiar sobră, atitudine plină de respect şi pioşenie, reculegere, rugăciune, meditaţie, contemplaţie, interiorizare, conştientizarea asupra binelui şi răului din fiecare individ. Turistul aflat în vizită la obiectivele religioase acceptă fără comentarii regulile bisericeşti, se supune de bunăvoie, uneori cu bucurie şi chiar cu speranţă, canoanelor indicate de slujitorii acestora.

În ”Introducere” este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Se formulează scopul cercetării şi obiectivele investigaţiei. Sunt prezentate originalitatea şi noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică a lucrării, valoarea aplicativă a tezei şi aprobarea rezultatelor lucrării.

În Capitolul 1: Aspecte teoretice privind managementul turismului cultural religios, se prezintă definirile, conţinutul şi conceptualizarea managementului interacţiunii turismului religios cu alte forme de turism, clarificările conceptuale, particularităţi ale turismului cultural religios, precum şi metodologia, metodele şi tehnicile de abordare a turismului cultural religios.

În Capitolul 2: Abordarea turismului religios, este evidențiată importanța patrimoniului turistic religios din județul Suceava, analiza și importanța acestuia la nivel local, naţional şi internaţional, este prezentată şi situaţia acestuia în contextul crizei economice mondiale, dar şi studiul comparativ cu alte forme de turism.

În Capitolul 3: Direcții în dezvoltarea turismului cultural religios, se caracterizează dimensiunea spirituală a acestuia, efectele globalizării asupra dezvoltării turismului cultural religios, abordarea strategică a patrimoniului cultural religios, din perspectiva economică, culturală, religioasă.
În ultimul compartiment al tezei „Concluzii şi recomandări”, sunt generalizate concluziile la lucrare privind eficientizarea activităţii agenţiilor de turism specializate în pelerinaje, direcţiile de dezvoltare a acestora şi a altor prestatori de servicii

4. Principalele rezultate obţinute constau în:

Recomandările efectuate elaborate în rezultatul analizei turismului cultural religios vor contribui la eficientizarea activităţii agenţiilor de turism specializate în pelerinaje prin:

 • alinierea produselor turistice româneşti la circuitele turistice internaţionale,
 • creşterea operativităţii agenţiilor de turism şi pelerinaje prin implicarea personalului religios, dar şi prin sprijinul statului,
 • elaborarea de programe turistice la preţuri accesibile pentru categoriile cu venituri modeste, dar şi pentru persoanele foarte ocupate, care solicită servicii de foarte bună calitate,
 • elaborarea de strategii de dezvoltare în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare şi de sprijin ale statului,