Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
MUSCA Snejana
Conducător ştiinţific:
ONOFREI Alexandr, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32-521. 03 11
Tema tezei
Managementul motivațional ca factor al dezvoltării economice a întreprinderilor mici și mijlocii (pe baza UTA Găgăuzia)
Specialitatea:
521.03 – ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN DOMENIU DE ACTIVITATE
Data:
19 octombrie 2017
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bl. A, aud. 301, Sala Senatului
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 1. Онофрей А., Муска С. Идентификация проблем малого и среднего бизнеса в АТО Гагаузия. STUDIA UNIVERSITATES MOLDAVIAE, 2014, nr.2 (72). Seria “Științe exacte și economice. ISSN oline 2345-1033, p. 138-142 (0,38 с.а.)
 2. Musca Snejana, Methodologia şi implementare a sistemul de motivare a personalului în cadrul întreprinderii, Revista ştiințifico-didactică “Economica” Nr.1 (95/2016), ASEM , Chişinău,2016, ISSN 1810-9236, p.28-38 (0,33 с.а.)
 3. Муска С. Мотивационный кризис молодых профессионалов и пути её преодоления в организациях. Международная научно-практическая конференция: Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития. 29 марта, Министерство образование и науки РФ Тамбов 2013г, с.75-78, ISBN 978-5-4343-0317-0, (0,18 с.а.)
 4. Муска С. Анализ результатов оценки действующей системы мотивации труда персонала малых и средних предприятий (по результатом исследования винодельческих предприятий Южного региона Республики Молдова).Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Aspekt Publishing , Taunton, MA, United States of America, 2015.-344 p. C.211. ISBN 978-0-9860467-9-7. (0,37 с.а.)

Статьи в научных сборниках:

 1. Onofrei A.Z. Muska S., Staff motivation by a gender characteristic in small and medium-sized enterprises of UTA “Gagauzia” SCIENTIFIC SYMPOSIUM OF YOUNG RESEACHERS. XI Edition Аpril 25-26, Chișinȃu ASEM 2013г. С. 208-212, ISBN  ISBN  978-9975-75-665-5 ,(0,29) 
 2. Onofrei А., Muska S. Financial Motivation of Personnel in the Agriculture Industry in ATU Gagauzia. SCIENTIFIC SYMPOSIUM OF YOUNG RESEACHERS. XI Edition Аpril 25-26, Chișinȃu ASEM 2014 г., С. 207. ISBN 978-9975-75-689-1.(0,28 с.а.)
 3. Муска С. Мотивация как фактор формирования эффективного трудового поведения персонала. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 22-ой годовщине Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование» Комратский Государственный Университет, Февраль, 2013г. Комрат,  с.62-63, ISBN 978-9975-44440-5-7, (0,11 с.а.)
 4. Муска С. Движущие мотивы инновационной деятельности предпринимателей В АТО Гагаузия. Международная научно-практическая конференция. «Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции».Комратский Государственный Университет.7-8 ноября, 2013г. Комрат, с.402-407, ISBN 978-9975-4266-0-2, (0,28 с.а.)
 5. Муска С. Мотивация и стимулирование труда работников в сфере научно-исследовательской деятельности. «Стратегии и политики менеджмента в современной экономике». 29-30 марта 2013г.. ASEM, 2013г., Кишинев, с. 120-125, ISBN 978-9975-75-635-8, (0,24 с.а.) 
 6. Муска С. Компенсационный пакет как элемент мотивации работников на предприятиях АТО «Гагаузия». Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 23-ой годовщине Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование» Комратский Государственный Университет, 7 февраля, Комрат, 2014г, с. 73-76, ISBN 978-9975-914-83-3 (0,23 с.а)
 7. Муска С. Современные аспекты мотивации труда на предприятиях АТО Гагаузия. «Стратегии и политики менеджмента в современной экономике». 29-30 марта. Chișinȃu ASEM, 2014г, С.156-160. ISBN 978-9975-678-5. (0,3 с.а)
 8. Онофрей А., Муска С. Диагностика основных мотивов-стимулов антимотивов-антистимулов персонала малых и средних винодельческих предприятий АТО Гагаузия . Материалы V международной научно-практической конференции: «Механизм обеспечение конкурентоспособности и качество экономического роста в условиях модернизации экономики». Славянский Университет , 20-21 ноября 2014г., Кишинёв 2015 г. с.34-38, ISBN 978-9975-117-32-6 ,(0,33 с.а.)
 9. Онофрей А., Муска С. Состояние, проблемы и перспективы развития  винодельческой отрасли АТО «Гагаузия». «Politici ṣi Mechanismse de inovare ṣi dezvoltare a proceselor economic-financiare ṣi sociale in plan naţional ṣi internaţional». Гос. Университет 1.11.2014 г. (0,31)
 10. Онофрей А., Муска С. Мотивация и исследование причин текучести кадров малых и средних винодельческих предприятий АТО Гагаузия (Славянский Университет), 2015г. С. (0,21 с.а.)
 11. Муска С. Анализ результатов оценки действующей системы мотивации труда персонала малых и средних предприятий (по результатом исследования винодельческих предприятий Южного региона Республики Молдова).Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.-344 p. C.211. ISBN 978-0-9860467-9-7. (0,37 с.а.)
 12. Кара М.Ф. Муска С.Ф. Нетрадиционные методы мотивации персонала в условиях кризиса на малых и средних винодельческих предприятиях АТО Гагаузия. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 24-ой годовщине Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование» Комратский Государственный Университет, 7 февраля 2015, Комрат, 2015.-441р. С.89. ISBN 978-9975-83-001-0. (0,22 с.а.)
 13. Онофрей А., Муска С. Диагностика и анализ сектора малых и средних предприятий винодельческой отрасли АТО Гагаузия. «Politici ṣi Mechanismse de inovare ṣi dezvoltare a proceselor economic-financiare ṣi sociale in plan naţional ṣi internaţional». Гос. Университет 1.11.2015 г.-578 р. С.444. ISBN 978-9975-71-711-3. (0,36 с.а.)
 14. Муска С. Значение мотивации в механизме менеджмента. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 22-ой годовщине Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование» Комратский Государственный Университет, Февраль, 2016 г. Комрат, с. 79-85, . ISBN 978-9975-83-012-6 (0,37)
Rezumatul tezei

Noutatea științifică rezidă în elaborarea principiilor conceptuale noi privind auditul motivațional, care contribuie la implementarea și realizarea eficientă a modelului motivațional elaborat, precum și a algoritmului de modelare a modelului motivațional, recomandat pentru implementarea la întreprindere și argumentarea modelului de management motivațional, aplicabil pentru întreprinderile mici și mijlocii vinicole din UTA Găgăuzia, fapt ce va avea un efect sinergic prin sporirea eficienței activității întreprinderilor investigate și, concomitent, creșterea satisfacției în muncă a angajaților ca urmare a automotivării colaboratorilor.

Subiectul de cercetare constituie managementul motivațional în cadrul ÎMM-lor din sectorul vinicol, fiind unul din factorii de dezvoltare eficientă a acestor întreprinderi.

Semnificația teoretică a lucrării constă în identificarea particularităților diferitor abordări cu privire la managementul motivațional, argumentarea modelului inovator unic de management motivațional, care include auditul motivațional, dar și elaborarea metodologiei de implementare a modelului respectiv, aplicabil și adecvat în condițiile actualei economii.

Metodologia de cercetare, aplicată în lucrare, reprezintă o sinteză a cercetărilor conceptual-teoretice și practice, analiza informației reale pentru a descriere situația din sectorul cercetat, dar și folosirea metodelor sociale și economice de cercetare.

Aprobarea rezultatelor științifice a fost efectuată prin prezentarea la conferințe naționale cu participare internațională a lucrărilor științifice: „Mecanismul de asigurare a competitivității și calitatea creșterii economice în condițiile de modernizare a economiei”, în cadrul Universității Slavone (anii 2014, 2015, 2016); „Republica Moldova și politica de dezvoltare durabilă la nivel mondial” (anii 2014, 2015, 2016); „Dezvoltarea inovatoare a Republicii Moldova: obiective naționale și tendințe globale”, în cadrul Universității de Stat din Comrat (anul 2013) și la simpozioanele științifice ale tinerilor cercetători (anii 2013, 2014). În total, au fost publicate 19 articole științifice în reviste de specialitate, cu un volum total de 5,67 coli de autor.

Metodologia desfășurării auditului motivațional și a modelului inovator de management motivațional a fost implementată la trei întreprinderi din UTA Găgăuzia: SA „Vinuri de Comrat”, SA „Tomai Vinex” și SRL „Nexovin”, care au remarcat deja tendințe favorabile de dezvoltare datorită implementării, integral sau parțial, a tehnicilor elaborate.

În primul capitol „Bazele conceptuale și metodologice ale managementului motivațional modern” sunt prezentate fundamentele conceptuale ale motivației, mecanismului motivațional și managementului motivațional. De asemenea, sunt analizate abordările clasice și teoriile moderne ale motivației, principalele metode și tehnici de motivare a personalului la întreprinderile contemporane.

În capitolul al II-lea „Cercetarea stării mecanismului motivațional la întreprinderile mici și mijlocii din UTA Găgăuzia” sunt analizate tendințele actuale în dezvoltarea economică a IMM-lor din UTA Găgăuzia, particularitățile activității sectorului vinicol din Republica Moldova, inclusiv din UTA Găgăuzia. De asemenea, este efectuată analiza funcționării modelului motivațional existent în baza obiectului de cercetare, sunt identificate problemele actuale ale activității sectorului vinicol și argumentate direcțiile de soluționare a acestora în contextul perfecționării mecanismului motivațional.

În capitolul al III-lea „Direcții de perfecționare a managementului motivațional la întreprinderi în baza auditului motivațional” sunt prezentate abordările metodologice ale autorului privind desfășurarea auditului motivațional; este elaborat și recomandat algoritmul de implementare a modelului de management motivațional; este argumentată necesitatea folosirii modelului inovator de management motivațional la întreprinderile investigate; este efectuată evaluarea eficacității întreprinderilor incluse în studiul-pilot. De asemenea, sunt elaborate direcțiile de perfecționare a politicii de stat în domeniul viticulturii și vinificației din Republica Moldova, sunt precizate concluziile privind utilizarea modelului inovator de management motivațional, atât pentru întreprinderile studiate, cât și, în general, pentru întreprinderile din Republica Moldova.

Volumul și structura tezei. Teza are o structură clasică, fiind constituită din: introducere, trei capitole, ce includ zece subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 180 de surse și 23 de anexe. Conținutul lucrării este expus pe 145 de pagini de text de bază, conține 17 tabele și 52 de figuri.

Cuvinte-cheie: motivație, mecanism motivațional, audit motivațional, management motivațional, profil motivațional, model motivațional, automotivare.