Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Marina POPA
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.02-04
Tema tezei
Factorii creșterii productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale
Specialitatea:
521.02. Economie mondială; Relaţii Economice Internaţionale
Data:
29 iunie 2018
Ora:
1000
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.59, Sala 104, Blocul B

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

Monografii colective

 1. CHISTRUGA, B., CRUDU, R.,HARCENCO, D., OSMATESCU, A., POPA, M., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V. Capitolul 4. Politici industriale în Uniunea Europeană și în Republica Moldova. În: Necesitatea reformării politicilor de creștere economică în Republica Moldova, Chişinău, Ed. ASEM, 2013, p.139 – 170, 12,2 c.a.,ISBN 978-9975-75-630-3, (contribuția autorului 1,0 c. a.).
 2. CHISTRUGA, B., SECRIERU, A., PISANIUC, M., LOPOTENCO, V., CRUDU, R., POPA, M. Capitolul 1. Creșterea economică-condiție de bază a integrării Republicii Moldova în societatea postindustrială prin prisma modelelor economice. Capitolul 2. Principalele modele de dezvoltare economică de pe glob. În: Creșterea economică durabilă prin asigurarea stabilității sistemului financiar,  Chişinău, Ed. ASEM, 2013, p.9– 80, 9,0 c.a.,ISBN 978-9975-75-643-3, (contribuția autorului 1,52 c. a.).

Articole în diferite reviste științifice în reviste din străinătate recunoscute

 1. POPA, M. Economia Republicii Moldova la 25 de ani de independență. Perpetuarea sa în etapa de dezvoltare economică Factor Driven. Studii Europene. Chişinău, 2017, Nr.9., p.75-99. 0,87 c.a, ISSN 2345-1041 ISSN-L 2345-1041, Indexare Gesis-SSOAR   http://studiieu.org/files/publications/SE-9-2017-47758.pdf.
 2. POPA, M. L’innovation des États-Unis et l’Union Européenne dans les conditions de compétition mondiale. Studii Europene. Chişinău, 2015, Nr.6., p.148-163. 0,95c.a, ISSN 2345-1041, Indexare Gesis-SSOAR http://studiieu.org/files/publications/SE%20N6.pdf.
 3. DODU – GUGEA L.; POPA, M. Relaţiile comercial-economice a Republicii Moldova cu Polonia: prezent şi perspective. În: Relacje polsko-rumunskie. Historia, gosxpodarka, Unia Europejska. Polonia: Universitatea Rszezow, 2013, ISBN 978-83-7338-880-2, p.74-95. 0.54c.a
 4. POPA, M. Rolul lanţurilor valorice industriale în sporirea creşterii economice naţionale. Studii Europene. Chişinău, 2014, Nr. 2., p. 90-98. 0,52c.a ISSN 2345-1041, Indexare Gesis-SSOAR. http://studiieu.org/files/publications/SE%202-2014.pdf
 5. DODU-GUGEA, L., POPA, M. Comerţul exterior cu bunuri şi servicii al Republicii Moldova încondiții de crizăși post-criză. În: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland, conferința Internațională, Moldova - Chișinău 2014, ISBN: 978-9975-75-701-0, Polish - Krakow 2014.  ISBN: 978-83-937642-1-1, p. 212-221. 0,4c.a

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria C

 1. POPA, M. Investiţiile străine directe – factor important al globalizării. Drept, Economie şi Informatică. 2007, nr. 1 (11), 37-38. 0,3 c.a ISSN 1810-8720.

Articole în culegeri științifice, culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale

 1. POPA, M. Clasa creativă – motorul creşterii productivităţii muncii în economia creativă. Conferința științifică internațională ”25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi  competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie, 2016, p. 46-50. Vol. III, Chișinău, ASEM, 2016, ISBN 978-995-75-834-5, 0.40c.a
 2. POPA, M. Fericirea – factor esențial în sporirea productivității muncii. Conferința științifică internațională ”Competiția și inovația în economia cunoașterii”, 25-26 septembrie, 2015, p. 110-115, Vol. IV, Partea I, Chișinău, ASEM, 2015, ISBN 976 -9975 – 75 -773 -7, 0,35c.a

Manuale pentru învățământul universitar

 1. CHISTRUGA, B., POPA, M. Capitolul 4. Clasificări și caracteristici ale economiilor țărilor lumii ca elemente de bază ale economiei mondiale. p. 60-83. În: Economie mondială și integrare europeană. Chișinău, 2016, ASEM,29,7 c.a,ISBN 978-9975-75 806-2, (contribuția autorului 1,13 c. a.).
 2. LOBANOV, N., POPA, M. Chapitre 7. Les politiques communautaires. p. 141-197; Chapitre 8. L’Economie de l’Union Europeenne. La strategie Europe 2020. p. 197-215; Chapitre 9.1. Un raprochement avec l’Union Europeenne, dans le cadre de politique de voisinage. p. 215-226. In: Integration et économie de l’Union Européenne, Cours universitaire, Chisinau, 2015,  ASEM, 254 p., 7,63c.a., ISBN 978-9975-75-751-5, (contribuția autorului 2,6 c. a.).
REZUMATUL TEZEI

1. Problematica abordată constă în determinarea factorilor creșterii productivității muncii la diferite etape stadiale de dezvoltare ale economiilor naționale, utilizînd metoda de corelare a indicatorilor economici, metoda Matricea Hard, inclusiv stabilirea nivelului productivității muncii în Republica Moldova, propunînd recomandări ce permit coeziunea acestui indicator în toate regiunile țării.

2. Conţinutul de bază al tezei

Capitolul 1: „Aspecte teoretico-metodologice privind factorii creșterii productivității muncii în contextul internaționalizării ˮ - conţine aspectele teoretico-metodologice ale productivității muncii ca sursă de susținere a creșterii economice în condițiile internaționalizării economiilor naționale. Autorul conturează diferențele dintre noțiunea de productivitate, productivitate a muncii și factori ai productivității muncii, utilizînd teoriile expuse de savanții autohtoni și străini. Totodată, se identifică, structurează și clasifică multitudinea de factori ai creșterii productivității muncii.

Capitolul 2: „Creșterea economică în economiile naționale din perspectiva identificării factorilor creșterii productivității muncii ˮ -  se argumentează importanța determinării eficiente a factorilor de susținere a creșterii productivității muncii în țări aflate în diferite stadii de dezvoltare economică. Autorul calculează Indicele Productivității în diferite țări cu scopul de a identifica determinanții relevanți în sporirea sau stagnarea creșterii economice în țări precum SUA, Japonia, Australia, Irlanda și Uniunea Europeană.

Capitolul 3: „Factorii creșterii economice și a productivității muncii în Republica Moldovaˮ - este consacrat cercetării nivelului de dezvoltare a economiei Republicii Moldova, identificînd principalii factori de sporire a productivității muncii în regiunile de dezvoltare economică a țării noastre, utilizînd metoda corelării indicatorilor macroeconomici.

Fiecare capitol al lucrării se încheie cu expunerea concluziilor de bază şi specificarea principalelor rezultate obţinute.

Teza se finalizează cu prezentarea concluziilor generale și a recomandărilor. În compartimentul concluzii generale şi recomandări, autorul formulează finalitățile principale realizate în procesul de investigaţie ştiinţifică, prezentând elementele de noutate expuse în conţinutul lucrării.

3. Principalele rezultate obţinute:
 • identificarea, ierarhizarea şi completarea factorilor sporirii productivității muncii specifici fiecărei etape de creștere economică, de la economia bazată pe factori pînă la economia bazată pe bunăstare și fericire (completarea etapelor stadiale de dezvoltare economică propuse de Porter);
 • reconceptualizarea factorului uman implicat în activitatea economică prin trecerea de la „HomoEconomicus” la „HomoTalentusLearnability”, prin identificarea clasei creative drept factor indispensabil în creșterea productivității muncii;
 • definirea unui nou model de dezvoltare economică bazat pe creativitate, clasă creativă informație, inovație, cunoștințe, imaginație și talent în procesul de sporire a productivității muncii în economiile naționale;
 • elucidarea factorilor determinanți ai productivității muncii în baza trinomului: „competitivitate-inovație-productivitate”, utilizând „Metoda de corelare a indicatorilor economici” și metoda propusă de Comisia Europeană, „Matricea Hard”;
 • identificarea Indicelui de Productivitate (IP) în diferite etape stadiale ale economiilor naționale: Factor Driven, Efficiency Driven, Innovation Driven;
 • utilizarea metodei corelării indicatorilor economici și metodei Matricii Hard privind determinarea factorilor de sporire a productivității muncii prin prisma creșterii bunăstării în regiunile de dezvoltare economică Nord, Centru și Sud din Republica Moldova;
 • utilizarea conceptului de „țară inteligentă” prin definirea și identificarea modelui național de inovare-educație-cercetare, adaptat în baza modelului elvețian ERIC.

Aprobarea rezultatelor. Cele mai importante rezultate ale cercetării științifice au fost implimentate în proiectul instituțional 11.817.08.81A, Optimizarea politicilor de creștere economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, 2011-2014 și în proiectul Programului de Stat, Creșterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilității sistemului financiar național în contextul integrării regionale, 2011-2014, ASEM. Rezultatele cercetării au fost expuse la diverse manifestări ştiinţifice, inclusiv internaţionale organizate de ASEM, Universitatea de Științe Economice din Haricov, ASE București, Universitatea ORADEA din Oradea etc.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării din cadrul tezei de doctor au fost acceptate spre implementare în activitatea Agenției pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova, în cadrul S.A Bucuria, în activitatea de cercetarea în Proiectul internațional Jean Monnet „Project Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship/ EU2INNO, nr. ref. 2016/2332-574680-EPP- 1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIRˮ și în activitatea didactică a Academiei de Studii Economice a Moldovei, confirmate prin acte de implementare.