Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Irina ROITMAN
Conducător ştiinţific:
Zorina ȘIȘCAN, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.02-05
Tema tezei
Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional și național
Specialitatea:
521.02. Economie mondială; relații economice internaționale
Data:
05 octombrie 2018
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, bloc B, et. 1, aud. 104.
Principalele publicații științifice la tema tezei:
  1. Roitman, Irina. Dezvoltarea calității serviciilor turistice în condiții de globalizare a turis­mului. Economica, An.XXIII, Nr.3(93), septembrie 2015, p.30-39.
  2. Roitman, Irina. Noile Tendințe și abordări ale managementului turismului. Economica,  An. XXII, Nr.4(90), decembrie, 2014. – p.28-35.
  3. Roitman Irina, Shishcan Zorina. Paradigmatic Approach to the Evolution of Tourism as a Form of International Economic Relations. Ecoforum, 2017.
  4. Roitman, Irina. Problems of management and development of the Tourism business in the Republic of Moldova. Scientific Symposium of Young Researchers. XII Edition, April 4-5, 2014, Vol.I, Chisinau: ASEM, 2014. – p.264-269.
  5. Roitman, Irina. The impact of Informatization upon the Management of Touristic Services. p.139-144. În: Șișcan, Z.; Lyszczarz, H.; Machaczka, K. (eds.) Management Science in Transition Period in Moldova and Poland: Responsible Use of Resources. Cracow-Chisinau, 2014. – 235 p.
  6. Roitman, Irina. The Perspectives of Development of International Ecoturism. Scientific Symposium of Young Researchers, XI Edition, April 25-26, 2013, Vol.I, Chișinău: ASEM, 2013. – p.280-285; Перспективы развития международного экотуризма. Simpozionul științific al tinerilor cercetători. Ediția a XI-a, 2013, Vol.I. Chișinău: ASEM. – p.298-304.
  7. Roitman, Irina. The Wine Road as the Most Attractive Touristic Destination of the Republic of Moldova. Scientific Symposium of Young Researchers, XIII Edition, April 23-24, 2015, Vol.I. Chișinău: ASEM. – p.250-253.
Rezumatul tezei

1. Problema științifică importantă soluționată: rezidă în elucidarea esenței paradigmei turismului contemporan și de viitor și fundamentarea ei în baza examinării evoluției turismului ca formă a relațiilor economice internaționale și a cercetării efectelor megaten­dințelor economiei mondiale asupra turismului, fapt ce a condus la identificarea modalităților de dezvoltare a turismului ca durabil și inteligent, elaborarea recomandărilor în vederea precizării Concepției naționale a turismului, perfecționării mecanismului de implementare a acesteia, precum și a corelării strategiilor de ridicare a competitivității turismului la nivel național și internațional.

2. Conținutul de bază al tezei.

În Capitolul 1 „Cadrul teoretico-metodologic cu privire la evoluția turismului în contextul megatendințelor economiei mondiale” se efectuează delimitările și precizările conceptuale în vederea noțiunilor de bază ale cercetării; se întreprinde analiza paradigmatică a evoluției turismului prin prisma devenirii relațiilor economice internaționale; se identifică principalele megatendințe ale economiei mondiale ce constituie esența paradigmei contemporane și de perspectivă a turismului.

În Capitolul 2 „Dezvoltarea contemporană a turismului internațional sub impactul megatendințelor economiei mondiale” se evidențiază diferitele forme de impact al globalizării, regionalizării, localizării, ecologizării și informatizării asupra turismului internațional.

În Capitolul 3 „Efectele megatendințelor economiei mondiale asupra turismului național” se relevă impactul megatendințelor vizate ale economiei mondiale asupra turismului Republicii Moldova; se prezintă rezultatele studiului empiric efectuat în baza chestionarelor elaborate; se identifică problemele de bază ce împiedică dezvoltarea turismului național.

3. Principalele rezultate obținute constau în: argumentarea unei paradigme noi în evoluția turismului abordat ca formă a relațiilor economice internaționale; revelarea efectelor astfel de megatendințe ale economiei mondiale, precum globalizare, regionalizare, localizare, informatizare și ecologizare asupra turismului internațional și național; determinarea trendurilor în cerere și ofertă ale serviciilor turistice prestate pe piața Republicii Moldova, supusă efectelor megatendințelor economiei mondiale; elaborarea unor propuneri și recomandări în baza celei de-a treia paradigme concep­tua­lizate și ținând cont de acțiunile megatendințelor economiei mondiale, ce ar putea contribui la precizarea metodologică a Concepției contemporane de dezvoltare a turismului național, precum și la elaborarea Strategiei respective.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare. Rezultatele de bază ale cercetării au fost utilizate pe parcursul elaborării Concepției și Strategiei de perspectivă ale dezvoltării turismului național de către Agenția Turismului a Republicii Moldova, precum și implementate în elaborarea strategiei de dezvoltare a Agenției de turism „Rarcurs-Tur” din cadrul „Rarcurs Grup”S.R.L.

Teză de doctor în științe economice

Autoreferatul tezei de doctor în științe economice