Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Irina NICOV
Conducător ştiinţific:
Ion PALADI, doctor habilitat în științe economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-14
Tema tezei
Antreprenoriatul inovațional – premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Specialitatea:
521.03 – Economie și management în domeniul de activitate
Data:
11 iulie 2018
Ora:
1000
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr.61, Bloc "A", etajul 3, Sala Senatului
1.Principalele publicații științifice la tema tezei:
 1. Nicov I., Rolul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (antreprenorial) în economia Republicii Moldova. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, Chişinău: Epigraf SRL, 2015, nr. 2(59), pp.81-85, 0,3 c.a.,ISSN 1729-8687, Categoria B.
 2. Paladi I., Nicov I., Managementul proiectelor investiţionale-performanţele antreprenoriatului în Republica Moldova. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice’’, din 23-24 septembrie 2011, Vol. I, Chişinău: ASEM, 2011, pp. 161-165, 0,2 c.a., ISBN 978-9975-75-587-0.
 3. Nicov I., Activitatea de antreprenoriat în cadrul serviciului stomatologic din Republica Moldova în contextual managementului inovaţional. În: Conferinţa naţională cu participare internaţională ’’Strategii şi politici de management în economia contemporană’’, ed. a V-a, din -26 martie, 2016, Chişinău, ASEM, 2016, pp. 236-241 0,3 c.a., ISBN 978-9975-75-791-1.
 4. Nicov I., Inovaţia ca factor de decizie al antreprenoriatului. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, ed.a X-a, din 28-29 aprilie 2012, ediţia a X-a, Chişinău, ASEM, 2012, pp. 249-2, 0,2  c.a., ISBN 978-9975-75-618-1.
 5. Nicov I., Innovational management – strategies of economic development of the Republic of Moldova in the European context. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, ed. a XI-a, din -26 aprilie 2013, Chişinău, ASEM, 2013, pp. 244-247, 0,2 c.a., ISBN 978-9975-75-665-5.
 6. Nicov I., Directions of national entrepreneurship development in competitive economy. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, ed. a XII-a, volumul I, din 4-5 aprilie 2014, Chişinău, ASEM, 2014, pp. 214-218, 0,3 c.a., ISBN 978-9975-75-689-1.
2. Rezumatul tezei

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a conexiunii activităţilor de management inovaţional şi antreprenoriat în serviciul stomatologic, ce a stat la baza elaborării recomandărilor practice în vederea dezvoltării antreprenoriatului prin inovaţii. Perfecţionarea sistemului de management al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM) şi validarea unui model relevant de eficientizare a managementului inovaţional în scopul perfectării funcţionalităţii sectorului stomatologic din Republica Moldova.

Importanţa teoretică a lucrării. În baza integrării rezultatelor obţinute au fost trasate principii de bază de dezvoltare şi evaluare a managementului inovaţional al serviciul medical stomatologic. A fost elaborat un ghid practic pentru implementarea inovaţiilor, ce reflectă esenţa mecanismelor de gestionare a ÎMM în aspect economico-social, în cadrul instituţiilor medicale stomatologice cât şi la nivelul competitivităţii naţionale şi internaţionale.

Valoarea aplicativă a tezei de cercetare: Elaborarea şi propunerea spre implementare a modelului “Algoritmul implementării etapizate a inovaţiilor organizaţionale”; Elaborarea şi propunerea spre implementare a sistemului de indicatori inovaţionali de input/output cu focalizare pe angajaţi şi calitate, manageri şi procese manageriale, pe clienţi şi piaţă; Elaborarea şi implementarea Ghidului teoretico-metodologic al managementului inovaţional în cadrul instituţiilor stomatologice.

Rezultatele cercetării pot servi drept bază ştiinţifico-practică pentru instituţiile medicale stomatologice din Republica Moldova şi pentru USMF „Nicolae Testemiţanu”. Algoritmul implementării etapizate a inovaţiilor organizaţionale, indicatorii, formula masei critice inovaţionale și Ghidul teoretico-metodologic al managementului inovaţional, pot servi drept bază teoretico-metodologică și aplicativă pentru programele strategice ale instituţiilor medicale stomatologice şi programele analitice ale studenţilor şi rezidenţilor Facultăţii de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, inclusiv în cadrul Educaţiei Medicale Continue.

3. Conținutul de bază al tezei

Problema centrală a cercetării economice moderne este de a dezvolta o astfel de politică economică care ar contribui la stabilizarea economiei naţionale cu perspectiva, pe termen lung, creşterea economică şi competitivitatea pe plan internaţional. Situaţia existentă în economia mondială, în prezent, atestă realizarea unei regrupări substanţiale a surselor şi a factorilor care determină dezvoltarea economică a ţării. Ţările care formează nucleul tehnologic mondial (SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franţa), în prezent se dezvoltă, în principal, pe baza activităţii de inovare. Ţările industrializate, concentrate pe dezvoltarea inovatoare deţin prima linie în lume, la toţi indicatorii macroeconomici.În contextul globalizării şi integrării Republicii Moldova (RM) în economia mondială, crearea unei economii inovatoare este gradientul de dezvoltare modernă a ţării. Atingerea unui nou nivel de dezvoltare economică va permite RM aderarea la comunitatea Uniunii Europene (UE), precum şi îmbunătăţirea bunăstării cetăţenilor. Ritmul creşterii economice depinde în mare măsură de atragerea capitalului străin şi participarea investitorilor străini în diverse proiecte inovatoare. Cele din urmă contribuie la crearea unei economii competitive şi asigură accesul ţărilor la un nivel tehnologic calitativ nou de dezvoltare, prin creşterea componentei intelectuale ale PIB-ului. Prin urmare, astăzi sarcinile prioritare ale politicii economice este reducerea decalajului dintre RM şi ţările economic avansate. În acest sens, pentru RM, intensificarea trecerii la o economie bazată pe ştiinţă, cercetare şi cunoaştere este deosebit de importantă şi urgentă. Obiectivul principal al activităţii de inovare în RM este de a îmbunătăţi competitivitatea produselor naţionale, în condiţiile de intensificare a concurenţei mondiale aduse de procesul de internaţionalizare, globalizare şi liberalizare economică. Aceasta se manifestă prin creşterea numărului de producători străini pentru care piaţa de desfacere moldovenească este obiectul de interes major. Singurul instrument în acest scop, ţinând cont de condiţiile actuale şi viitoare, cum ar fi, acordul de asociere la UE este inovaţia. Actualitatea activizării antreprenoriatului inovaţional în RM se fundamentează lent, inclusiv prin creşterea prosperităţii cetăţenilor şi îmbunătăţirea sistemului de creditare în sectorul de consum, inclusiv ipotecar. Astfel, pe de o parte, creşte capacitatea pieţelor relevante, iar pe de altă parte - îmbunătăţeşte „lizibilitatea“ consumatorilor şi sporeşte concurenţa. În prezent, în pofida numeroaselor publicaţii cu referire la activitatea de inovare, nu toate aspectele sunt studiate profund. Punctele slabe sunt prezentate de aşa întrebări, cum ar fi: creşterea atractivităţii investiţionale ale proiectelor noi; stimularea activităţilor de inovare ale întreprinderilor şi instituţiilor de cercetare de către stat; formarea unei relaţii eficiente între stat, organizaţiile de cercetare şi întreprinderi; lipsa unei baze de date a inovărilor şi inovaţiilor pentru fiecare ramură (sector) a industriei, care este indispensabilă pentru evidenţa tendinţelor noi şi politicii de reglementarea sortimentului; dezvoltarea mecanismului de organizare şi economic a activităţii de inovare, precum şi a managementului general al afacerii (întreprinderii). Atât inovaţia cât şi antreprenorialul au devenit două noţiuni interdependente şi indispensabile a unei economii competitive. Ele din ce în ce mai des sunt cercetate şi abordate din mai multe aspecte la nivel mondial. Fiecare din aceste aspecte a evoluat timp îndelungat, ca rezultat al diferitor specialişti, ce fac parte din diferite curente, domenii şi ţări. În vederea înţelegerii şi argumentării rolului inovaţiilor în antreprenoriat, a apărut nevoia unui studiu mai amplu a aspectelor teoretice şi practice a noţiunii de antreprenoriat, afacere antreprenorială şi afacere inovaţională.

Capitolul I Aspectele teoretice privind antreprenoriatul inovațional în sistemul de management”  este o sinteză a celor mai relevante publicaţii, care reflectă concluziile ştiinţifice ale savanţilor despre particularităţile antreprenoriatului, inovaţiei şi managementul inovaţional. Pentru a evidenţia importanţa „antreprenoriatului inovaţional” structurarea capitolului începe cu redarea diferitor abordări a conceptelor de antreprenoriat şi inovaţie, în viziunea mai multor autori autohtoni şi străini, în scopul argumentării şi valorificării ulterioare a acestuia în dezvoltarea economicăa activităţii de întreprinzător la nivel naţional, cât şi internaţional. Au fost trecute în revistă aspectele teoretice şi aplicative referitoare la inovaţii, antreprenoriat şi Managementul Inovational (MI) şi rolului lui în dezvoltarea premiselor pentru integrarea în UE. Cea de-a doua parte, este consacrată dezvoltării şi evaluării antreprenoriatului naţional. Studiul efectuat culminează cu analiza experienţei de funcţionare şi aplicare a antreprenoriatului inovaţional. Crearea condiţiilor de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional poate determina o creştere economică bazată pe cunoaştere, asigurând durabilitatea acestei creşteri. Drept subiecţi (actori, substructuri, parteneri, subdiviziuni) ai antreprenoriatului inovaţional din Republica Moldova sunt considerate întreprinderile şi organizaţiile angajate în activităţi inovaţionale.

Capitolul II „Analiza situației actuale și direcțiile de inovare a managementului serviciului stomatologic sin Republica Moldova” reflectă algoritmul studiului, caracteristica generală a materialului şi metodele de analiză a rezultatelor obţinute. Se descriu metodele de studiu, metodele de colectare şi prelucrare a materialului informativ, precum şi argumentarea efectivului numeric al eşantionului luat în studiu. În detalii sunt expuse fundamentele teoretice ale managementului inovațional şi antreprenoriatului, precum şi aplicativitatea metodelor respective în ştiinţa şi practica economică şi managerială. Totodată în acest capitol sunt prezentate tendinţele serviciului stomatologic din RM în contextul antreprenoriatului inovaţional, particularitățile managementului cabinetului stomatologic și premisele pentru introducerea managementului inovaţional în serviciul stomatologic din Republica Moldova.

Capitolul III „Diagnosticul serviciului stomatologic din Republica Moldova în contextul managementului inovațiilor” este consacrat analizei şi evaluării aspectelor științifice și aplicative ale studierii managementului inovațional în serviciul stomatologic, caracteristicii generale a instituțiilor medico-sanitare stomatologice și are la bază prezentarea cercetării empirice, realizate pe un eșantion de 206 medici (respondenți) din instituţii ce prestează servicii stomatologice cu diferită formă de proprietate: de stat (40 persoane) şi privată (166 persoane) din Republica Moldova. Este prezentat eșantionul, sunt caracterizați respondenții sub diverse aspecte. Este efectuată evaluarea sistemului de management inovaţional privind organizarea serviciilor stomatologice prin estimarea gradului de implementare a inovaţiilor în instituţie, tipului de inovații, efectul implementării inovaţiilor și rolul inovațiilor în dezvoltarea serviciului stomatologic din RM.

Capitolul IV „Direcțiile de perfecționare și dezvoltare a serviciului stomatologic din Republica Moldova în contextul inovațiilor manageriale” este consacrat expunerii rezultatelor investigațiilor științifice și valorificării rezultatelor în practica managerială a IMSS prin elaborarea mecanismelor de formare, implementare și evaluare a eficacității inovaţiilor organizaţionale în instituţii le stomatologice din RM. ca și oportunitate de preintegrare a economiei RM în UE. În urma analizei SWOT a sectorului stomatologic din RM s-a estimat că  aderarea și integrarea cu Programul UE în domeniul serviciului stomatologic este o oportunitate pentru integrarea economiei RM la standardele UE.

Capitolul „Concluzii generale și recomandări”, sintetizează rezultatele principale ale tezei și propune un set de recomandări, orientate spre optimizarea organizării și valorificării rezultatelor științifice în practica managerială a instituțiilor medico-sanitare de profil stomatologic.

4. Principalele rezultate obținute constau în:
 1. Implementarea inovaţiilor în materie de noi metode de diagnostic şi tratament sunt considerate principala cale de atingere a unei performanţe înalte.Valorificarea inovaţiilor reprezintă cale strategică a reușitei şi şansa de supraveţuire pe piaţa serviciilor stomatologice in condiţiile unui mediu în permanentă schimbare.
 2. Succesul în afaceri a stomatologului manager și performanțele clinice ale acestuia ca medic specialist reprezintă o provocare în activitatea antreprenorială.
 3. Contribuirea la un sistem de sănătate inovativ şi sustenabil. Acest obiectiv este focusat asupra promovării inovaţiilor în sectorul sănătăţii şi anume a e-Sănătăţii şi asupra schimbului de experienţă în acest domeniu. Acest program susţine Parteneriatul European de Inovaţii pentru Îmbunătățirea Activă şi Sănătoasă.
 4. Creşterea accesului pentru cetăţeni la protecţia sănătăţii într-un mod mai calitativ şi eficace. Comisia Europeană sugerează stabilirea acreditării Reţelelor Europene de Referinţă. Acest obiectiv va contribui la atingerea obiectivelor stabilite în strategia de e-Sănătate din Moldova şi în specal la creşterea calităţii şi cantităţii serviciilor medicale acordate cetăţenilor şi stabilirea standardelor pentru calitatea serviciilor, stadardelor de schimb de date între instituţiile medicale şi sistemele informatice din sector.
 5. Dezvoltarea unei concurenţe constructive pe piaţa serviciilor stomatologice din RM, echilibrarea principiilor şi condiţiilor de activitate va avea un impact pozitiv asupra calităţii serviciilor, va favoriza implementarea tehnologiilor de performanţă şi apariţia unei conlucrări multidimensionale cu sectorul privat în acest domeniu.
 6. Dezvoltarea unui sistem a obiectivelor 3P (performanța instituțională/performanța individuală/performanța inovațională) ce constă în identificarea obiectivelor personalului în funcție de specializare în concordanță cu  noile obiective ale instituției medicale cee ace va duce la obținerea unui rezultat droit.
 7. Elaborarea unui set de măsuri privind implementarea şi utilizarea largă a inovaţiilor tehnologice, procesuale, informaţionale, organizatorice în sectorul stomatologic de stat prin crearea unui proiect sau program de parteneriat European.
 8. Dezvoltarea unor practici manageriale pentru implementarea eficientă a inovaţiilor în sectorul stomatologic, începând de la procesul de planificare a acestora, organizarea implicită, motivarea angajaţilor în acceptarea necesităţii, beneficiului şi progresul implementării acestora şi controlul eficienţei activităţilor şi rezultatele obţinute.
 9. Implementarea celor mai bune practici de inovare a sistemului managerial al serviciul stomatologic, în funcție de numărul de pacienţi și caracterul afecţiunilor stomatologice, a niveluluii de cunoştinţe medicale şi de necesitatea reorganizării sistemului stomatologic în conformitate cu principiile şi funcţiile managementului inovaţional.