Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Irina MOVILĂ
Conducător ştiinţific:
Ala COTELNIC, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
DH 32.521.03-15
Tema tezei
Managementul strategic al competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale / Стратегический менеджмент конкурентоспособности человеческого капитала на рынке труда в условиях регионального развития
Specialitatea:
521.03 – Economie și management în domeniu de activitate
Data:
14 septembrie 2018
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni, nr. 61, bl. A, et. 3, Sala Senatului.
1. Principalele publicații științifice la tema tezei:
 1. MОВИЛЭ, Ирина, Формирование человеческого потенциала: стратегический подход, Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 243 р., ISBN 978-3-659-76345-8, 15,5 c.a.
 2. MOVILA, Irina, National competitive advantage and the level of competitiveness of countries of  transboundary cooperation: Moldova – Romania - Ukraine. р. 90-98. În: Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: the collective monograph,  Chapter 2. Mechanisms for ensuring the competitiveness of economic systems. Riga, ISMA University, 2018, 162 p. ISBN 978-9984-891-05-7, ISSN 1492-8965 (electronic) (contribuția autorului –  0,6 c.a.).
 3. MОВИЛЭ, Ирина, Теория человеческого капитала и ее интерпретация в стратегическом менеджменте при формировании социальной конкуренто-способности работников предприятия, р. 55-70.  În: Стратегiї економiчного розвитку: мiкро- та макроекономiчний рiвнi: колективна монографiя,Роздiл 1. Стратегiї розвитку нацiональної економiки. Запорiжжя, Видавничий дiм «Гельветика», 2017, 348 с. ISBN 978-966-916-486-5. 25,8 c.a. (contribuția autorului – 1,2 c.a.).
 4. MOVILĂ, Irina, DOROGAIA, Irina, SUSLENCO, Alina, Introducere și Capitolul I. Conceptul managementului strategic al potențialului uman, p. 4-49. În: Managementul strategic al potențialului uman, Bălți, Presa universitară bălțeană, 2014, 192 p., ISBN 978-9975-50-138-5, 16,3 c.a. (contribuția autorului – 4,5 c.a.).
 5. КОТЕЛНИК, Ала, МОВИЛЭ, Ирина, Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда стран трансграничного сотрудничества: пример Молдовы и Украины. În: Причорноморськi eкономичiнi студiї. Науковий журнал 2018, Випуск 27, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, Українa, р. 68-74, ISSN 2524-0897 (print), ISSN 2524-0900 (online), 0,85 c.a.  
 6. MОВИЛЭ, Ирина, Обоснование методологии исследования стратегического менеджмента и формирования человеческого капитала на основе системно-интеграционного подхода. În: Науковий вiсник ХДУ. Серiя: «Eкономiчнi науки» 2017,  Випуск 23, Частина 2, Херсонський державний унiверситет, Херсон, Українa, р. 72-76, ISSN 2307-8030, Index Copernicus ICV: 33.56, 0,75 c. а.
 7. MОВИЛЭ, Ирина, Системное моделирование стратегической конкурентоспособности человеческого капитала в условиях регионального развития. În: Вестник Воронежского Государственного Университета 2017, Серия: Экономика и управление, nr. 4, Изд. ВГУ, Воронеж, Россия, ISSN 1814-2966, р. 5-13, Импакт-фактор РИНЦ  – 0,418, 0,97 c.а.
 8. MОВИЛЭ, Ирина, Концептуальное моделирование стратегической конкурентоспособности человеческого капитала.În: Вестник Самарского государственного экономического университета, 2017, nr. 7 (153), Самара, Россия, ISSN 1993-0453, р. 52-59, Импакт-фактор РИНЦ – 0,541, 0,72 c.а.
 9. MОВИЛЭ, Ирина, Анализ экономической подсистемы развития регионов в контексте формирования эффективной региональной политики Республики Молдова. În: Інфраструктура ринку. Науковий журнал 2017, Випуск 8, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, Українa, р. 114-119, ISSN 2519-2868 (online), 0,66 c.а.
 10. MOVILĂ, Irina,Strategii de dezvoltare a personalului, existente la întreprinderile autohtone: analiza lor și propuneri pentru Programul Sectorial Regional Nord. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, conf. științ. intern. Din 25-26 septembrie 2015, Volumul I, Chişinău, ASEM, 2015, p. 42-47, ISBN 978-9975-75-771-3, 0,6 c. a.
2. Rezumatul tezei

Teza de doctor habilitat cu titlul “Managementul strategic al competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale”, a fost elaborată de dr., conf. univ., Irina Movilă.

Structura lucrării: Lucrarea cuprinde adnotare (în limbile rusă, română și engleză), introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 255 surse, 16 anexe, 218 pagini text de bază, 38  tabele și 38 figuri. Rezultatele obținute au fost publicate în peste 50 de lucrări științifice, inclusiv, 2 monografii.

Cuvinte cheie: managementul strategic, capitalul uman, piața muncii, dezvoltarea regională, competitivitatea, strategia de dezvoltare a capitalului uman.

Domeniul de studiu: managementul strategic și competitivitatea strategică a capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale.

Scopul cercetării constă în dezvoltarea bazei teoreticе,fundamentarea abordării conceptuale a formării competitivității capitalului uman al regiunii, identificarea factorilor, ce influențează formarea competitivității curente, strategice și sociale și elaborarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: cercetarea conceptelor și modelelor managementului strategic al capitalului uman; determinarea factorilor ce formează competitivitatea strategică a obiectelor de cercetare (omului, întreprinderii, regiunii, țării); analiza teoriei capitalului uman, teoriei motivării și interpretarea lor în managementul strategic; analiza tendințelor social-economice de dezvoltare a regiunilor Republicii Moldova; evaluarea competitivității curente și strategice a capitalului uman al întreprinderilor; construirea modelelor de conținut și modelelor formale a formării competitivității capitalului uman; elaborarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman.

Problema științifică importantă soluționată: în baza analizei teoretice și a cercetării aplicative sunt determinate măsuri de perfecționare a managementului competitivităţii capitalului uman al regiunii pe termen lung; a fost argumentată necesitatea planificării competitivității, sunt construite modele și elaborată strategia de dezvoltare a capitalului uman în regiune.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost fundamentată o abordare conceptuală la formare a competitivității strategice a capitalului uman al regiunii; a fost dezvoltat conceptul competitivității strategice a capitalului uman, care stă la baza formării avantajului competitiv, nu doar profesional, ci și social; a fost interpretată teoria capitalului uman în contextul managementului strategic; a fost dezvoltată teoria motivațională și confirmată necesitatea umană în formarea competitivității sociale, care schimbă comportamentul omului, stimulează schimbarea statutului social și conduce la creșterea nivelului și calității vieții.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică:  În procesul cercetării au fost obținute rezultate, care confirmă ipoteza cercetării, și totodată care deschid noi aspecte ale formării competitivității strategice a capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale.

3. Conținutul de bază al tezei

În primul capitol „Conceptul competitivității strategice a capitalului uman”este analizată evoluția teoriilor privind capitalul uman și este prezentată interpretarea lor contemporană în managementul strategic în contextul formării motivației și competitivității umane.

În al doilea capitol „Metodologia cercetării și analiza managementului strategic al competitivității capitalului uman”, este fundamentată metodologia de cercetare a managementului strategic al capitalului uman în baza unei abordări conceptuale interdisciplinare.

În cel de-al treilea capitol „Evaluarea capitalului uman pe piața muncii în condiţiile dezvoltării regionale”se analizează tendințele dezvoltării socio-economice ale regiunilor Republicii Moldova.

În capitolul patru „Formarea competitivității strategice a capitalului uman ținând cont de particularitățile regionale (pe exemplul Regiunii Nord a Republicii Moldova)” se definesc prioritățile strategice de dezvoltare a capitalului uman în regiunea Nord. În baza rezultatelor obținute în urma cercetării, a fost realizată modelarea formării competitivității strategice și a avantajelor sociale competitive. Au fost elaborate modele de conținut (sistemice), precum și modelul formal (programarea matematică liniară) de formare a competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale.

4. Principalele rezultate obținute constau în:
 1. A fost dezvoltat conceptul competitivității strategice a capitalului uman.
 2. A fost interpretată teoria capitalului uman în contextul managementului strategic și a fost determinată funcția gestiunii capitalului uman la trei nivele de conducere (ţară, regiune, întreprindere).
 3.  A fost fundamentată necesitatea umană în formarea competitivității sociale, care schimbă comportamentul uman, îl stimulează spre schimbarea statutului social și duce la creșterea nivelului și calității vieții.
 4. A fost argumentată strategia de formare a avantajelor concurențiale sociale.
 5. Au fost evidenţiate şi structurate elemente efectului social și economic în urma formării competitivității strategice a capitalului uman la nivel regional.
 6. Au fost determinați și structurați factorii ce caracterizează competitivitatea curentă și strategică a capitalului uman. Au fost stabilite direcțiile de influență a factorilor asupra formării avantajelor concurențiale ale întreprinderii și regiunii.
 7. A fost studiată influența migrației forței de muncă asupra competitivității întreprinderii. Au fost evidențiate cauzele migrației forței de muncă.
 8. Au fost determinate nivelul și direcțiile de influență a factorilor politicii de personal utilizate la întreprindere asupra activității lucrătorilor.
 9. Au fost analizate strategiile de gestiune a personalului, existente la întreprindere și determinate lucrurile omise.
 10. A fost elaborată strategia de dezvoltare a capitalului uman pe exemplul regiunii Nord a Republicii Moldova.