Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Irina CROTENCO
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D32.521.03.12
Tema tezei
Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova) /
Стратегический менеджмент развития регионального комплекса (на примере сферы туризма Республики Молдова)
Specialitatea:
521.03 - Economie și management în domeniul de activitate
Data:
6 iulie 2018
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, bl. A, et. 3, Sala Senatului
Principalele publicații științifice la tema tezei:
  1. Crotenco Irina. Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile activării mecanismelor moderne ale managementului strategic. În: Revista ”Economica”, nr.1 (99), Martie 2017. Chișinău: ASEM, 2017. 152 p. P.72-81. ISSN 1810-9136. Categoria B.
  2. Crotenco Irina. Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic regional al Republicii Moldova. În: Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială “Administrarea Publică”, Nr.2 (94), aprilie - iunie 2017. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2017. 162 p. P.149-154. ISSN 1813-8489. Categoria C.
  3. Irina Crotenco. Strategic management and sustainable development of tourism in Moldova. În: Proceedings of the international symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Romania at a Crossroad. From the past, towards the future”. 1st Edition. December 14-15, 2017. București: „Artifex”. 298 p. P. 273-282. ISBN 978-606-8716-37-4.
  4. Кротенко И.Ю. Современная система управления региональным туристическим комплексом как фактор устойчивого роста. În: Culegere de articole științifice și teze ale comunicărilor științifice prezentate în cadrul Conferinței Internaționale „Creșterea economică sustenabilă în condițiile contemporane”, 8-9 noiembrie 2016. Chișinău: ASEM, 2017. 359 p. P. 239-248. ISBN 978-9975-75-849-9.
Rezumatul tezei

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul cercetării constă în elaborarea unor măsuri metodologice și practice pentru îmbunătățirea managementului strategic al dezvoltării complexului turistic regional al Republicii Moldova pe baza celor mai bune practici internaționale, care va permite sporirea rolului și importanței turismului internațional în Republica Moldova până la statutul său actual în economia mondială și europeană, considerând turismul ca fiind una dintre ramurile principale ale economiei mondiale.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: au fost cercetate aspectele teoretice ale managementului strategic al dezvoltării complexe regionale; a fost înaintată definiția autorului pentru conceptul de „regiune“ și „management strategic“; s-a realizat o analiză complexă a mecanismelor managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic în economia mondială și în Moldova; a fost modelată dinamica actuală a indicatorilor din industria turismului din Moldova și au fost prognozate perspectivele de schimbare ale acestora pe termen scurt, prezentăm rezultatele evaluării experților cu referire la perspectivele de dezvoltare pe termen mediu și strategic; au fost identificate principalele modalități de îmbunătățire a managementului strategic al dezvoltării complexului regional în sfera turismului pe baza practicii mondiale; au fost elaborate abordări conceptuale pentru formarea unui sistem regional de management strategic; au fost structurate etapele pentru asigurarea funcționării eficiente a mecanismului de gestionare strategică a dezvoltării complexului turistic regional; a fost argumentată utilitatea adaptării sistemului legislativ și executiv al țării (la nivel național și local) la standardele și reglementările internaționale și europene; au fost formulate recomandări practice pentru autoritățile statului și administrația Moldovei.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Agenția Turismului a Republicii Moldova și Academia de Științe Economice a Moldovei.