Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Grigori BORTĂ
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.523.01-02
Tema tezei
Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale
Specialitatea:
523.01 – Cibernetică și informatică economică
Data:
11 septembrie 2018
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr.61, Bloc "B", etajul 1, aud. 104
1.Principalele publicații științifice la tema tezei:
 1. 1st - 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, 2011 - 2015, Universitatea de Economie Națională și Mondială, Sofia, Bulgaria;
 2. ITSEC-2012, International Conference on Information Technologies and Security, Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2012;
 3. Formarea Societății Informaționale Moderne - Probleme, Perspective, Abordări Inovatoare, 5-10 septembrie 2012, Sankt Petersburg, Rusia;
 4. Securitatea Informațională 2009 - 2015, Chișinău, Moldova, ASEM, 2009 - 2015.
2. Rezumatul tezei

Teza de doctor cu titlul "Economia tenebră în domeniul tehnologiilor informaționale", a fost elaborată de aspirantul la titlul de doctor în economie Bortă Grigori. Lucrarea include partea introductivă, trei capitole, concluzii pe capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia cu 165 de referințe, 1 anexă, 100 de pagini, 39 figuri, 11 tabele și 4 relații matematice. Rezultatele cercetărilor, cuprinse în disertație, au fost publicate în 21 de lucrări științifice și comunicări în cadrul diverselor conferințe naționale și internaționale.

Cuvinte-cheie: economia informațională tenebră (EIT), tehnologia informațională tenebră, securitatea informației, economia subterană/informală, economia tehnologiei informației, economia securității informațiilor.

Domeniul de cercetare al disertației îl constituie economia informațională tenebră, care cuprinde ciclul de viață al produselor și serviciilor.

Problema științifică importantă soluționată constă în formarea viziunii complete asupra fenomenului EIT în general și structura lui în particular, ce a permis propunerea bazele metodologice și metodice pentru cercetarea lui.

Obiectivul acestei lucrări rezidă în examinarea fenomenului economiei informaționale tenebre (EIT), determinarea bazei, structurii, riscurilor și daunelor provocate de aceasta.

În scopul realizării acestui obiectiv, au fost stabilite și soluționate un șir de probleme: cercetarea naturii EIT; cercetarea, identificarea și elaborarea bazei structurale și componenței segmentelor, produselor și serviciilor, precum și analiza comparativă prin intermediul funcțiilor, cauzelor și perspectivelor de dezvoltare; elaborarea modelului elementelor de profitabilitate.

Noutatea științifică a tezei constă în faptul că au fost dezvoltate și propuse bazele metodologice ale cercetării EIT; au fost definite categoriile EIT; s-a dezvoltat o gamă originală de modele ale structurii EIT, care cuprind bunuri și servicii infracționale, în domeniul tehnologiei informației; au fost clasificate sectoarelor EIT și trasate paralele cu omologiile "strălucite"; a fost elaborată și desfășurată structura sectorială a EIT; au fost analizate evoluția și tendințele EIT; a fost definit cadrul instituțional a EIT.

Rezultatele cercetării incluse în disertație sunt reflectate în procesul educațional din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind plasate la baza elaborării curriculum-ului unui curs de prelegeri la disciplina "Economia informațională subterană", precum și implementate în activitățile Băncii Națională a Republicii Moldova, și utilizate în scopul evaluării proiectelor de dezvoltare a domeniilor de securitate a informațiilor, și pentru perfecționarea personalului din domeniu. Abordările metodologice elaborate sunt recomandate pentru dezvoltarea în continuare a cercetărilor teoretice și aplicative a EIT.

3. Conținutul de bază al tezei

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale și propuneri, şi bibliografie.

În primul capitol este examinată situația actuală în domeniul EIT, oferită o serie de determinări, analizată metodologia și metodele de evaluare a nivelului EIT, precum și factorii care afectează formarea și nivelul existent.

În al doilea capitol este examinată geneza EIT și făcută o analiză detaliată a structurii produselor și serviciilor din domeniul EIT, și metode pentru generarea de bani a acestora.

În al treilea capitol se discută problema confruntării EIT și sunt oferite două modele în acest sens: modelul de profitabilitate și fluxul de numerar în EIT.

4. Principalele rezultate obținute constau în:
 1. Rezultatele studiului tendințelor globale în dezvoltarea produselor și serviciilor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor de natură penală.
 2. Pentru prima dată se propun definiții ale economiei informaționale tenebre, bazate pe o analiză a definițiilor existente ale economiei "tenebre" clasice.
 3. Analiza structurii economiei informaționale tenebre, inclusiv a compoziției produselor și serviciilor, implicate în acest domeniu.
 4. Modelul procesului de monetizare a produselor și serviciilor în domeniul EIT.
 5. Geneza economiei informaționale tenebre. Inclusiv identificarea a trei etape principale în formarea ei pe baza cercetării științifice și a analizei secvenței cronologice.
 6. Un model de rentabilitate în botnet, care descrie sursele de profit și costurile din punctul de vedere al master-ului bot.
 7. Modelul fluxurilor de finanțe în economia informațională tenebră, descriind circulația fondurilor, precum și acțiunile actorilor-cheie din acest domeniu.