Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
GRICIUC Petru
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-12
Tema tezei
ROLUL INSTRUMENTELOR FISCALE ÎN EDIFICAREA ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea:
522.01 – FINANȚE
Data:
05 iunie 2017
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59, Bloc "B", etajul 1, sala 104
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 • Botnari Nadejda., Griciuc Petru, Utilizarea instrumentelor fiscale ca factor de impulsionare a creşterii economice. În : Economica, ASEM, 2008, nr. 1,(61),2008, 0,25 c.a. p. 10-12.
 • Griciuc Petru, Optimizarea sistemului fiscal – premisa creării unei economii de piață funcțională în Republica Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe exacte şi economice”, USM, 2015, nr.2 (82), 2015, 0,4 c.a. p.125-129, ISSN 1857-2073.
 • Griciuc Petru,  Îmbunătăţirea administrării instrumentelor fiscale prin implementarea managementului riscului. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională "Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia"din 27-28 noiembrie 2015, ASEM, 2015, 0,4 c.a., p. 313-318. ISBN 978-9975-3018-4-8.
 • Botnari Nadejda., Griciuc Petru. Cadrul analitic de evaluare a impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competititvitatea şi inovarea în economia cunoaşterii": Culeg. de art. şt., ASEM din 26-27 septembrie 2014, Vol. 2, 0,5 c.a., p. 21-29. ISBN 978-9975-75-716-4.
 • Griciuc Petru. Facilităţile fiscale la impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova. În : Conferinţa ştiinţifică internaţională "Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial", (22-23 septembrie 2006). - Chişinău, 2007-. - Vol. 2. - P. 156-161. 338 / D35.
 • Темрин Сергей, Ликий Юрий, Гричук Петру. Секреты налоговой кухни. Универсальный справочник для бухгалтеров и налоговых служащих. Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor. SRL.(Combinatul Poligr.) (Ser. Biblioteca jurnala „Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor.”) Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-901-84-0. 414 p. 5,2 c.a.
 • Gricuic Petru. Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici în cazul vânzării părţilor sociale. În:Enciclopedia plătitorului de impozite, vol.4 „Ghid avizat în probleme fiscal-contabile dificile” . Biblioteca revistei „Fin - Consultant”, ISSN 1857-0216, p.48-50, 0,15c.a.
 • Şpac Galina, Griciuc Petru, Cibotaru Jana. ş.a. Impozitul pe venit: de la A la Z – Подоходный налог от «А» до «Я». Enciclopedia plătitorului de impozite: (Codul fiscal în redacţia existentă pînă la 31.12.2009 şi la situaţia 01.01.2010) – Энциклопедия налогоплательщика: (Налоговый кодекс в редакции, действующей до 31.12.2009 года и по состоянию на 01.01.2010 года). Chişinău, 2010, ISSN: 1857-0216. 416 p. 3,1 c.a.
 • Şpac Galina, Griciuc Petru. Unele aspecte ale regimului fiscal al cheltuielilor aferente campaniilor promoţionale. În:Enciclopedia plătitorului de impozite, vol.4 „Ghid avizat în probleme fiscal-contabile dificile” . Biblioteca revistei „Fin-Consultant”, ISSN 1857-0216, p.83 - 86, 0,2 c.a.
Rezumatul tezei

1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teza de doctorat: fundamentarea, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a rolului instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piață funcționale în Republica Moldova, fapt ce a confirmat necesitatea evaluării, relaţionării instrumentelor fiscale şi eficientizării proiectării şi gestiunii acestora, în vederea aplicării unui sistem eficient de stimulente fiscale pentru creşterea activismului inovaţional al unităților economice şi a strategiei de audit fiscal, axată pe riscurile de neconformitate a contribuabililor.

2. Conţinutul de bază al tezei. În „Introducere” este argumentată actualitatea, importanţa şi necesitatea temei de cercetare. Este formulat scopul cercetării şi obiectivele investigaţiei. De asemenea, sunt prezentate elementele ce formează noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea practică a rezultatelor obţinute în teză.

Capitolul 1 ”Fundamentarea teoretică a conceptului de instrumente fiscale în contextul economiei de piață funcţionale” debutează cu identificarea şi cercetarea abordărilor teoretice privind economia funcţională. În continuare sunt analizate fundamentele teoretice privind conceptul de instrumente financiare şi fiscale. Sunt prezentate şi caracterizate pârghiile de care dispune statul pentru a le aplica în scopul exercitării funcţiilor sale, inclusiv instrumentele financiare. Este tratată problematica stabilităţii şi elasticităţii instrumentelor financiare. În partea a treia a capitolului sunt analizate teoretizările asupra obiectivelor şi rolului instrumentelor fiscale în contextul politicii fiscale pozitive.

În Capitolul 2 ”Evaluarea şi relaţionarea instrumentelor fiscale prin prisma criteriilor şi caracteristicilor economiei de piață funcţionale” este elaborat Cadrul analitic de evaluare a impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale prin prisma sustenabilităţii, structurii şi stabilizării fiscale. Sunt formulate criteriile care trebuie aplicare pentru evaluarea factorilor şi parametrilor macroeconomici şi structurali ai economiei Republicii Moldova cu impact direct atât asupra funcţionalităţii acesteia, cât şi asupra instrumentelor fiscale.

În continuare, este întreprinsă clasificarea impozitelor în funcţie de modul în care tehnicile de aşezare a impozitelor practicate în Republica Moldova se suprapun peste echilibrele contabile exprimate prin PIB, şi anume: impozite de gradul I, impozite de gradul II şi impozite de gradul III.

În ultimul compartiment al capitolului este analizată funcţionalitatea economiei naţionale prin raţionalizarea structurii fiscale.

În capitolul 3 ”Raţionalizarea gestiunii instrumentelor fiscale în scopul îmbunătăţirii funcţionalităţii economiei de piață” este abordată problematica proiectării instrumentelor fiscale pentru stimularea proceselor inovatoare în calitate de factor determinant al unei economii funcţionale. Este cercetată sustenabilitatea şi stabilitatea fiscală în calitate de criterii fundamentale pentru proiectarea instrumentelor fiscale în contextul unei economii funcţionale. Este argumentată necesitatea evaluării poziţiei fiscale şi determinarea „caracterului politicii fiscale”, respectiv a caracterului expansionist ori contracţionist al acesteia.

Sunt identificate punctele slabe ale indicatorului deficitului bugetului consolidat şi este argumentată necesitatea şi formulată metodologia determinării „soldului (deficitului) structural” ori „soldului ajustat ciclic” şi a impulsului fiscal. Este evaluat soldul structural şi impulsul fiscal pentru cazul politicii fiscale promovate în Republica Moldova.

Sunt formulate soluţii care se impun să fie luate pentru a depăşi problema lipsei unui sistem eficient şi bine închegat de stimulente fiscale pentru favorizarea procesului inovaţional la nivelul unităţilor economice din Republica Moldova puse de autor în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale.

În partea a treia a capitolului sunt formulate propuneri de raţionalizare a administrării instrumentelor fiscale prin implementarea auditului fiscal. Este propusă metodologia de evaluare a eficienţei impozitării în cazul TVA, a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice şi CASS.

Ultimul compartiment al tezei Concluzii generale şi recomandări” cuprinde expunerea rezultatelor obţinute, sunt identificate avantajele şi valoarea elaborărilor privind impactul acestora asupra economiei naţionale. Totodată, este elaborat planul de cercetare de perspectivă în domeniul impactului instrumentelor fiscale asupra caracterului funcţional al economiei naţionale.

3. Principalele rezultate obţinute constau în:
 • elaborarea conceptului de economie de piață funcţională în scopul proiectării şi raţionalizării instrumentelor fiscale;
 • elaborarea cadrului metodologic pentru analiza şi proiectarea instrumentelor fiscale prin prisma criteriilor de sustenabilitate, structură şi stabilizare fiscală;
 • dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare şi monitorizare a deficitului (soldului) structural, poziţiei fiscale şi impulsului fiscal în scopul evaluării calității gestiunii instrumentelor fiscale în Republica Moldova;
 • elaborarea clasificației impozitelor și taxelor percepute în Republica Moldova, considerând modul în care acestea acţionează în economie, în funcţie de natura economică a operaţiunilor care generează materia impozabilă;
 • argumentarea importanţei şi oportunităţii de promovare şi implementare în politica fiscală din Republica Moldova a ipotezei uniformizării fiscale;
 • adaptarea modelului de creştere endogenă în scopul evaluării impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale;
 • dezvoltarea cadrului conceptual şi metodologic de proiectare a sistemului de stimulente fiscale în scopul incitării proceselor inovatoare în calitate de factor determinant al unei economii funcţionale;
 • dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare a eficienței impozitării și argumentarea necesității implementării funcţiei de audit fiscal în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin certificate de implementare emise de Ministerul Finanțelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (actualmente – Serviciul Fiscal de Stat) și Facultatea Finanţe, ASEM.