Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Ecaterina GHERMAN
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-14
Tema tezei
EVALUAREA FORMĂRII ȘI DEZVOLTĂRII MECANISMULUI INVESTIȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA / ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Specialitatea:
522.01 – Finanțe
Data:
30 iunie 2018
Ora:
900
Local:
Academiei de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, blocul B, et. 1, biroul. 104
Principalele publicații științifice la tema tezei:
  1. Ecaterina Gherman, Обеспечение налоговой безопасности при оптимальном налоговом планировании. În: Revista Economică Nr. 2 (45)/2009 SIBIU – Chișinau, 2009, pag.118-122, 0,22 c.a.
  2. Екатерина Герман, Анализ показателей прогнозирования налоговых поступлений. În: Studia Universitatis, seria Științe Exacte și Economice: Revista stiințifică Nr. 2 (32) 2010, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinau, pag. 169-173, 0,26 c.a. ISSN 1857-2073, categoria C
  3. Екатерина Герман, Система правового обеспечения управления прямыми иностранными инвестициями в Республике Молдова. În: Studia Universitatis Moldaviae, seria Științe Exacte și Economice: Revista stiintifica Nr. 2 (102) 2017, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinau, pag. 190-201, 0,81 c.a. ISSN 1857-2073, categoria C
  4. Ecaterina Gherman, Methodological Provision of Investment Mechanism Management in the Republic of Moldova. În: ECOFORUM: Revista stiintifică Vol. 6, Nr.  3 (2017), Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Suceava, Romania, p. 432, 0,45 c.a. ISSN  2344 – 2174
  5. Ecaterina Gherman, Возможность минимизации налогового бремени посредством осуществления различных вариантов распределения доходов между странами. În: Dezvoltarea economică în contextul aspirației de integrare europeană. Perspective și realizări. Conferința științifică internațională din 23-24 octombrie 2009, Universitatea de Stat din Moldova, pag. 445-448, 0,14 c.a. ISBN 978-9975-70-915-6.
  6. Екатерина Герман, Международная налоговая конкуренция как фактор международного налогового планирования. În: Politici financiare de relansare a creșterii economice în condițiile crizei economice mondiale. Conferința știintifică internațională din 29-30 aprilie 2010, ASEM, 2010, Vol. 2, pag. 136-141, 0,25 c.a. ISBN 978-9975-9956-4-1.
  7. Екатерина Герман, Инвестиции как фактор экономического роста: теоретический аспект анализа. În: Perspectivele și problemele integrarii în Spațiul European al Învățământului superior: Conferința științifică-practică internațională din 5 Iunie, 2014, Vol II, Cahul, pag. 254-259, 0,34 c.a. ISBN 978-9975-914-92-5.
  8. Екатерина Герман, Влияние глобальных цепочек распределения добавленной стоимости на развитие инвестиций. În: Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar: Conferința științifică internațională, Octombrie 30-31, 2015, Chișinău, pag. 48-52, 0,24 c.a. ISBN 978-9975-71-712-0.
  9. Ecaterina Gherman, Methodological aspects of investment management. În: Scientific Symposium of Young Researchers, XIII Edition, April 23-24, 2015, Vol. I, Chișinău; 2015, pag. 53-57, 0,27 c.a. ISBN 978-9975-75-753-9.
  10. Людмила Кобзарь, Екатерина Герман, Эффективность инвестиционного механизма как основа обеспечения воспроизводственного процесса. În: Rolul investiiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare: Conferința Științifică Internațională din 22-23 decembrie 2016, Chișinău, pag. 179-180, 0,1 c.a. ISBN 978-9975-75-866-6.
Rezumatul tezei

1. Problema științifică importantă soluționată constă în formarea și structurarea unui model integrat al mecanismului investițional în baza examinării elementelor mecanismului investițional pentru determinarea eficienței funcționării acestora și a gradului de interacțiune a lor; precum și pentru elaborarea propunerilor de îmbunătățire a funcționării elementelor mecanismului investițional și a modalităților de optimizare a mecanismului investițional al Republicii Moldova în general.

2. Conținutul de bază al tezei.

Capitolul I – Abordări teoretico-metodologice ale mecanismului investițional în conceptele  creșterii economice – cuprinde sinteza conceptelor teoretice ale investițiilor și evidențiază teoria lui J. Keynes drept cea mai justificată și relevantă din punct de vedere științific, ce respinge reglementarea pieței prin automatism și teoria lui J. Tobin, ce reflectă corelația procesului investițional atât în cadrul economiei naționale, cât și în condițiile fluxului internațional de capital.

Capitolul II – Suportul legal și asigurarea proceselor investiționale cu resurse în Republica Moldova drept componente structurale de bază ale mecanismului investițional – în acest capitol, autorul continuă analiza suportului legal și metodic cu privire la gestiunea obiectului principal al mecanismului investițional al Republicii Moldova – investițiile străine directe, precum și analiza blocului privind asigurarea proceselor investiționale cu resurse.

Capitolul III – Optimizarea instrumentelor mecanismului investițional al Republicii Moldova – este dedicat evaluării potențialului investițional și riscurilor investiționale ca bază a formării blocului motivațional al mecanismului investițional al Republicii Moldova. Autorul analizează metodele de evaluare aplicate de diverse agenții de rating și studiază detaliat utilizarea evaluării indicelui BERI ca fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente de evaluare a riscurilor investiționale și a potențialului investițional al Republicii Moldova, inclusiv și ca bază pentru construirea sistemului evaluării naționale investiționale de rating din Republica Moldova.

3. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: au fost stabilite cauzele eșecului negativ a sistemului de interacțiune dintre multiplicatorul și acceleratorul investițional din Republica Moldova; a fost identificată cauza primară a mecanismului nefuncțional de interacțiune între multiplicatorul și acceleratorul investițional – dezechilibrul elementelor mecanismului investițional al Republicii Moldova; au fost identificate distorsiunile conceptuale la selectarea tipului prioritar de ISD pentru Republica Moldova; a fost propusa tipologia alternativă pentru identificarea tipurilor prioritare de ISD la formarea obiectelor mecanismului investițional în Republica Moldova; au fost definite limitele platformei existente pentru atragerea ISD integrate prin intermediul acordurilor în vigoare privind promovarea și protecția reciprocă a investițiilor capitale și a tratatelor pentru evitare a dublei impuneri; au fost stabilite prioritățile țării pe termen lung întru sporirea eficacității acordurilor privind promovarea și protecția reciprocă a investițiilor capitale și a acordurilor cu privire la evitarea dublei impozitări ca instrumente de atragere a ISD integrate; au fost determinate deficiențele sistemului existent de furnizare a resurselor al mecanismului investițional al Republicii Moldova și formulate propuneri privind cele mai eficiente surse de finanțare a capitalului fix; a fost stabilită corelația dintre participarea țării la lanțurile globale ale valorii adăugate și volumul ISD; a fost determinat locul Republicii Moldova în cadrul lanțurilor globale ale valorii adăugate în dependență de sector; au fost stabilite prioritățile sectoriale ale ISD din Republica Moldova cu ajutorul instrumentelor lanțurilor globale ale valorii adăugate; a fost propus instrumentarul şi justificată aplicarea acestuia pentru evaluarea potențialului investițional și a riscurilor investiționale – sistemul de indici BERI.

Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către Organizația privind atragerea Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Comisia Națională a Pieței Financiare, Academia de Studii Economice a Moldovei.