Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Dragoș DUCA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.04–02
Tema tezei
Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței
Specialitatea:
521.04 – MARKETING ȘI LOGISTICĂ
Data:
12 octombrie 2018
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, bloc „A”, et. 3, Sala Senatului.
Principalele publicații științifice la tema tezei:
 1. BELOSTECINIC, Grigore; DUCA, Dragoş; RABOŞAPCA, Irina. Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei în Republica Moldova = Instituţional and normative-legal regulation framework of competition in the RM. // Economie şi sociologie : revistă teoretico-ştiinţifică = Economy and sociology, 2014. - Nr. 3. - P. 57-63.
 2. DUCA, Dragoș Strategii de intrare pe piață: cazul compamiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova.  //  Revistă de ştiinţă,inovare, cultură şi artă Akademos, Științe economice,  2016. - Nr. 1.  P. 101-108.
 3. DUCA, Dragoş Oportunități de aplicare a strategiilor de marketing în cadrul întreprinderilor autohtone = Opportunities of application of marketing strategies in domestic enterprises. // Economie şi sociologie : revistă teoretico-ştiinţifică = Economy and sociology, 2016. - Nr. 2. - P. 84-91.
 4. GUZUN, Elena; DUCA, Dragoş. Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. // Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova",  26-27 septembrie 2008. - Vol. 1. - P. 147-152.
 5. BELOSTECINIC, Grigore; DUCA, Dragoş. Prin competitivitate spre creştere şi dezvoltare economică. // Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", 28-29 septembrie 2012. Ch.: ASEM, Chişinău.  - Vol. 1. - P. 9-19.
 6. DUCA, Dragoș. Particularitățile mediului concurențial din Republica Moldova. // Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” Ed. a V-a, UnAȘM, 2016. - P. 245-252.
 7. BELOSTECINIC, Grigore; DUCA, Dragoş. Economia cunoașterii ca sursă de creștere economică sustenabilă. // Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic",23-24 septembrie 2016, Culegere de articole selective : [în 6 vol.], Chişinău : ASEM, 2016. – Vol. 1. – P. 358.
 8. GALAM, Sami Awad; DUCA, Dragoș. Măsura competitivității și a convergenței economice. // Materialele Simpozionului științific al tinerilor cercetători. 28-29 aprilie, Ed. a 10-a. Chișinău, ASEM, 2012, - P.142-144.
REZUMATUL TEZEI

1.Problematica abordată constau în dezvoltarea unui cadru teoretic, elaborarea de recomandări metodologice şi practice, menite să îmbunătățească nivelul competitivității întreprinderilor prin intermediul strategiilor concurențiale de marketing, bazate pe o analiză științifică a situației la zi a mediului concurențial autohton și a efectelor complexe, ce rezultă din impactul reformelor economice, sociale și politice din ultimii ani, dar și a situației politice în țară și circumstanțelor geopolitice.
Semnificația  lucrării constă în efectuarea diagnosticării mediului concurențial autohton și determinarea punctelor slabe ale acestuia precum și a strategiilor concurențiale de marketing din cadrul întreprinderilor autohtone, fiind puse în valoare  importanța dezvoltării şi utilizării conceptelor teoretice şi metodologice ce țin de strategiile concurențiale de marketing în scopul îmbunătățirii nivelului de competitivitate în cadrul întreprinderilor din RM.

CONŢINUTUL DE BAZĂ AL TEZEI:

Capitolul unul ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONCURENȚA ȘI MEDIUL CONCURENȚIAL conține un studiu complex al definițiilor și delimitărilor conceptuale ale concurenței, precum şi analiza evoluției conceptualizării noțiunii de concurență și a celor conexe acesteia. În baza acestuia a fost efectuată fundamentarea teoretică a noțiunilor și termenilor utilizați, fiind subliniată importanţa concurenţei în dezvoltarea socială şi economică.

În capitolul doi  COMPETITIVITATEA CA OBIECTIV STRATEGIC ÎN CONDIȚIILE INTENSIFICĂRII CONCURENȚEI  se referă la analiza fundamental a  teoriilor  și definițiilor  competitivității,  factorilor și indicatorilor care permit aprecierea potențialului competitiv la nivelul țării, ramurii, întreprinderii, produsului,  totodată fiind  evidentă legătura și intercondiționarea fiecărui dintre aceste niveluri. Se menționează că  nucleul principal care determină competitivitatea ramurii și a țării este, totuși, capacitatea concurențială a firmelor, întreprinderilor și organizațiilor ce formează ramura economică.

În capitolul trei OPORTUNITĂȚI DE CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚI  ÎNTREPRINDERILOR PRIN STRATEGII CONCURENȚIALE DE MARKETING s-a analizat rolul marketingului într-un mediu concurențial, fiind demonstrată necesitatea însușirii marketingului modern și implementării strategiilor de marketing la întreprinderi. A fost relevat că strategia de marketing, determinată de provocările și ocaziile existente pe piață, definește modalitățile de implicare în competiție, precum și mijloacele  necesare pentru aceasta,  trebuie să fie considerată  drept parte centrală a strategiei de afaceri, definind felul în care produsele, prețurile, canalele de distribuție și cele de comunicare  trebuie concepute  pentru a obține succesul dorit. Astfel, strategia de marketing trebuie să aibă la bază avantajul competitiv, în sensul identificării sursei acestuia și a modului de realizare într-o manieră atrăgătoare și profitabilă

Principalele rezultate obţinute:
 1. Aspecte teoretico-metodologice cu privire la concurență, capacitatea concurențială și strategiile concurențiale de marketing.
 2. Recomandări conceptuale și operaționale privind evaluarea orientării de marketing a întreprinderilor.
 3. Direcții de dezvoltare a mediului concurențial și de implementare a strategiilor competitive de marketing în întreprinderile din RM.
 4. Recomandări privind implementarea strategiilor concurențiale de marketing pentru dezvoltarea competitivității la nivel național și de întreprindere.
Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare

Rezultatele demersului știinţific au fost aplicate în practică, fapt atestat prin 2 certificate de implementare. Totodată, acestea au fost utilizate la realizarea proiectului de cercetare cu tema “Direcții și posibilitați de asigurare și dezvoltare a competivității în condițiile RM (2006 - 2010)“ și “Economie bazată pe cunoaștereca factor de creștere a competitivității economice a Republicii Moldova (2013-2014)“, finanțate de CSŞDT.