Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
CERNIT Rodica
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-10
Tema tezei
GESTIONAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE STATULUI PRIN SISTEMUL TREZORERIAL
Specialitatea:
522.01 – FINANȚE
Data:
30 iunie 2017
Ora:
1400
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59, Bloc "B", etajul 1, sala 104
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
 • Cernit, Rodica, Sistemul trezorerial al Republicii Moldova, În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, din 21-22 aprilie 2005 volumul I, ediţia a III-a, Chişinău, ASEM, 2005, pp. 338-340, 0,2 c. a., ISBN 9975-75-319-1.
 • Cernit, Rodica, Încasarea şi evidenţa veniturilor prin sistemul trezorerial. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Volumul I, Ediţia a VII-a (10-11 aprilie 2009), Chişinău, ASEM, 2009, pp. 355-358; 0,2 c. a., ISBN 978-9975-75-472-9.
 • Cernit, Rodica, Probleme și căi de soluționare în sistemul trezorerial al Republicii Moldova. În: Dezvoltarea economică în contextul aspirației de integrare europeană. Perspective și realizări; conferința științifică internațională, 23-24 octombrie 2009; Chişinău, USM, 2009 pp. 417-420, 0.2 c. a. ISBN 978-9975-70-915-6.
 • Cernit, Rodica, Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial al Republicii Moldova. În: Politici financiare de relansare a creșterii economice în condițiile crizei economice mondiale: conf. șt. intern., 29-30 aprilie 2010, Chişinău, ASEM, 2010, vol.2, pp. 142-150, 0,54 c. a. ISBN 978-9975-9956-4-1.
 • Cernit, Rodica, Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ediţia a VIII-a (28-29 aprilie 2010), editura ASEM, Chişinău, 2010,  pag. 218-220, 0,12 c. a. ISBN 978-9975-75-543-6.
 • Cernit, Rodica, Controlul financiar - metodă eficientă de gestionare a finanţelor publice, Chişinău. În: Studia Universitas, Nr.7(37) / 2010, Ştiinţe Exacte şi Economice, USM, 2010, pp. 127-129; 0,28 c. a., ISSN 1857-2073, Categoria „C”.
 • Cernit, Rodica, Elaborarea sistemului de monitorizare a dezvoltării entităților municipale prin intermediul raportării trezoreriilor teritoriale. În: Economie și Sociologie”. Chișinău: IEFS, 2012, Nr.3, pp.128-133, 0,25 c. a.,. ISSN 1857- 4130, Categoria „B”.
 • Cernit, Rodica, Rolul sistemului trezorerial în gestiunea eficientă a resurselor bugetare. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii: conf. șt. intern., 28-29 septembrie 2012, Chişinău, ASEM, 2012, vol.II, pp.202-205, 0,18 c.a. ISBN 978-9975-75-629-7.
 • Cernit, Rodica, Analiza instrumentelor și metodelor de evaluare a situației financiare și dezvoltarea entităților municipale. În: Economica, Nr.1 (83) / 2013, ASEM, Chișinău, 2013. pp. 94 – 98; 0.2 c. a., ISSN 1810-9136, Categoria „B”. 
 • Cernit, Rodica, Rolul şi locul trezoreriei publice în organizarea procesului bugetar. În: Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Învățămîntului superior: conferința științifico-practică internațională, Volumul II, 5 iunie 2014; Cahul, US ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 2014, pp. 111-113, 0,24 c. a. ISBN 978-9975-914-92-5.
 • Cernit, Rodica, Comparison of organisation and operation of the trezorerial system of Romania and the Republic of Moldova, Scientific symposium of young researchers VIII edition, volume I, april 24-25, 2015, ASEM, I, pp. 28-31, 0,30 c. a. ISBN 978-9975-75-753-9.
 • Cernit, Rodica, Eficientizarea executării bugetului prin sistemul informaţional de management financiar. În: Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației: conferința științifică internațională, Volumul I, 5 iunie 2015; Cahul, US ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 2015, pp. 398-402, 0,39 c. a. ISBN 978-9975-914-98-7.
 • Cernit, Rodica, Specificul gestionării proprietății municipale în condițiile de criză economică. În: Economica, Nr.1 (91), martie 2015, Editura ASEM, Chișinău, 2015. pp. 83 – 89; 0.36 c. a., ISSN 1810-9136, Categoria „B”.
Rezumatul tezei

Problema științifică importantă în domeniul respectiv constă în dezvoltarea conceptelor sistemului trezorerial în cadrul realizarii politicii bugetar-fiscale a statului, inclusiv elaborarea recomandărilor de dezvoltare a sistemului trezorerial din Republica Moldova prin determinarea gradului de lichiditate a resurselor bugetare, precum și a limitelor acestuia pentru a fi monitorizată și asigurată suficiența capitalului la nivelul sistemului bugetar și elaborarea unui Mecanism al funcționării Sistemului Informațional Integrat al finanțelor publice în vederea îmbunătățirii performanței gestionării resurselor financiare ale statului.

Conţinutul de bază al tezei. Capitolul 1 „Fundamentele teoretice privind rolul sistemului trezorerial în gestiunea resurselor financiare ale statului" cuprinde principalele abordări teoretice privind subiectul studiat; caracteristica generală asupra sistemelor trezoreriale; analiza experienței altor țări în ceea ce privește organizarea, configurarea și implementarea sistemelor trezoreriale și a fluxurilor de gestiune a finanțelor publice, ţările fiind alese după principiul de proximitate (țările vecine România și Ucraina) şi relevanţă (cele mai relevante ţări din OCDE din punct de vedere al tipului sistemului trezorerial: descentralizat, centralizat sau mixt). Capitolul 2 „Gestionarea resurselor financiare publice prin sistemul trezorerial în Republica Moldova” include analiza: situației din Republica Moldova privind implementarea și gestiunea sistemului trezorerial; modului în care este organizată funcţionarea sistemului trezorerial; modului în care sunt gestionare fluxurile prin intermediul sistemului trezorerial; analiza datelor statistice privind bugetul, deficitul, sursele de finanţare şi datoria publică; analiza şi descrierea modului în care sunt redistribuite resursele financiare prin intermediul sistemului trezorerial. În Capitolul 3 „Dezvoltarea sistemului trezorerial din Republica Moldova în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare ale statului” sunt analizate principalele probleme existente în procesul de gestiune a finanțelor publice; problematica gestiunii finanțelor publice la nivel local în cadrul unităților administrativ-teritoriale, în special prin prisma gestiunii bugetului; posibilităţile de implementare şi modernizare a fluxurilor finanţelor publice prin intermediul sistemului trezorerial; posibilităţile de optimizare a fluxurilor financiare în Republica Moldova din perspectiva unităţilor administrativ-teritoriale, în sensul elucidării problematicii gestiunii deficitului bugetar.

Principalele rezultate obţinute constau în:
 • dezvoltarea conceptelor privind trezoreria și sistemul trezorerial;
 • adaptarea și dezvoltarea modelului de Sistem Integrat de gestiune a finanțelor publice în vederea consolidării sistemului de gestionare a finanţelor publice, precum şi sporirea securităţii informaţionale;  
 • adaptarea și dezvoltarea modelului implicării politicii bugetar-fiscale în realizarea  dezvoltării economice și bunăstării sociale; 
 • elaborarea recomandărilor privind structura mecanismelor implicate în schimbul de date între subsistemele ciclului de gestionare a cheltuielilor între buget, trezorerie și sistemul de raportare în vederea gestionării eficiente a sitemului trezorerial;
 • elaborarea unui Mecanism al funcționării Sistemului Informațional Integrat al finanțelorpublice în vederea creșterii performanței gestionării resurselor financiare ale statului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin certificate de implementare emise de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Direcția Generală Finanțe a Primăriei municipiului Chișinău și în activitatea didactică din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.