Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Cătălina ILCIUC
Conducător ştiinţific:
Alic BÎRCĂ, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-13
Tema tezei
Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova
Specialitatea:
521.03 – Economie și management în domeniul de activitate
Data:
6 septembrie 2018
Ora:
1500
Local:
Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 61, Bloc "A", etajul 3, Sala Senatului
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
 1. Ilciuc, Cătălina, Professional motivation - decisive factor in increasing the performance of the staff, În: Scientific Papers Series Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development, Volumme 16, Issue 4, 2016, p. 181-184, ISSN 2284-7995, 0,29 c.a.
 2. Ilciuc, Cătălina, Botezatu, Mihaela, Rolul motivării personalului în formarea imaginii întreprinderii, În: Revista ”Simulation for entreprenearship”, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, 19 aprilie 2016, Suceava, România, p. 293-297, ISBN 978-973-0-21439-0, 0,42 c.a.
 3. Ilciuc, Cătălina, Analiza influenței manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova, În: Revista Economica, nr. 2 (100), iunie 2017, Chișinău: ASEM, p. 126-134, ISSN 1810-9136, 0,32 c.a., categoria B.
 4. Ilciuc, Cătălina, Tendințe de perfecționare a motivației personalului în contextual asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, În: Revista Economica, nr. 4 (102), decembrie 2017, Chișinău: ASEM, p. 62-67, ISSN 1810-9136, 0,49 c.a., categoria B.          
 5. Ilciuc, Cătălina, Bîrcă, Alic, Team building-ul – formă de sporire a motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova, În: Culegere de articole selective a Conferinţei știinţifice internaţionale „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 22-23 septembrie 2017, ASEM, Chișinău, 2018, Volumul II, p. 105-110, ISBN 978-9975-75-889-5, 0,5 c. a.
Rezumatul tezei:
Problematica abordată

În condițiile economiei bazate pe cunoaștere, rolul și importanța resurselor umane în cadrul organizațiilor a devenit unul iminent, prin implicarea directă asupra performanței organizaționale. Managerii organizației, indiferent de poziția ierarhică pe care o ocupă, conștientizează tot mai mult semnificația resurselor umane, dar și contribuția acestora la crearea de valoare adăugată pentru organizație. Problema științifică importantă soluționatăconstă în identificarea și implementarea din partea managerilor a celor mai eficiente și relevante instrumente și tehnici motivaționale ale angajaților pentru organizațiile economice din Republica Moldova, în vederea sporirii performanțelor acestora.

Conţinutul de bază al tezei

În Introducere sunt reflectate actualitatea și importanța temei cercetate, descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare, scopul şi obiectivele de cercetare, metodologia cercetării ştiinţifice, noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei, problema ştiinţifică soluţionatăși alte aspecte relevante la tema tezei.

Primul capitol - ”Fundamentarea teoretică a motivării personalului la nivelul organizației” - tratează aspectele teoretice și caracteristicile definitorii ale motivării personalului. Sunt analizate componentele structurale ale motivației, principalele roluri ale motivării, formele motivației prin prisma valențelor perechi, demotivarea și sursele demotivării. De asemenea, ca rezultat al motivării personalului am elucidat satisfacția/insatisfacția profesională.

Capitolul doi - ”Diagnosticul motivării personalului în organizațiile din Republica Moldova” - prezintă rezultatele analizei și evaluării sistemului motivațional la nivel național, cât și analiza sistemului de recompense în organizațiile autohtone prin prisma unui studiu cantitativ și calitativ complet, orientat în direcția fundamentării științifico-practice a rezultatelor.
Analiza prevederilor privind remunerarea muncii și alte beneficii oferite angajaților este efectuată în baza actelor legislative și normative ce reglementează remunerarea muncii angajaților în Republica Moldova. De asemenea, este reflectată influența managerilor asupra motivării personalului.

În capitolul trei - ”Elaborarea și implementarea strategiilor manageriale de motivare a angajaților în vederea sporirii performanțelor” - sunt prezentate rezultatele cercetării cantitative ce țin de motivarea personalului în contextul asocierii la Uniunea Europeană. Au fost analizate componentele bunăstării la locul de muncă, a fost calculat pronosticul salariului minim în sectorul real al Republicii Moldova în perioada 2018-2022, a fost calculată ponderea salariului minim al angajaților din Republica Moldova în cel al angajaților statelor Uniunii Europene. Sunt descrise detaliat instrumentele și tehnicile motivaționale recomandate organizațiilor economice autohtone: team buildingul ca motivație a lucrului în echipă, sistemul de tichete pentru angajați, ratingul ca metodă de evaluare a performanțelor și motivare a angajaților. De asemenea, este argumentată necesitatea redimensionării demersului motivațional al personalului.

În compartimentul Concluzii generale şi recomandări, sunt determinate concluziile şi recomandările care rezultă din problematica cercetării privind implicațiile manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova.

Principalele rezultate obţinute sunt:
 • analiza principalelor aspecte evidențiate de cercetătorii notorii în abordarea conceptuală a motivației;
 • elucidarea și argumentarea relației dintre motivație, satisfacția în muncă și performanțele organizaționale;
 • analizarea stimulentelor materiale/nemateriale oferite în cadrul organizațiilor economice autohtone;
 • abordarea diferenţelor şi asemănărilor sub aspect motivaţional prin descrierea dimensiunilor culturale;
 • analiza soluțiilor de optimizare a instrumentelor și mecanismelor motivaționale, care, în opinia noastră, pot conduce la creșterea performanțelor organizaționale;
 • propunerea unui model de stabilire a ratingului angajaților;
 • elaborarea profilului psiho-motivațional al angajaților din cadrul  unor întreprinderi concrete;
 • propunerea spiralei îmbunătățirii continue a sistemului motivațional din cadrul întreprinderii.